Dekoratér keramiky a porcelánu

Dekoratér keramiky a porcelánuDekoratér keramiky a porcelánu ozdobuje keramické a porcelánové výrobky rôznymi technikami zdobenia, a to: maliarskymi (maľba do surovej glazúry, maľba pod glazúru a pod.), plastickými (tvarovanie, nalepovanie, otláčanie, rytie a pod.) technikami a laserovým gravírovaním. Retušuje dekór výrobkov a vykonáva povrchové úpravy keramiky/porcelánu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
495927/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7316
SK ISCO-08
7316005
ESCO
2320
SK NACE Rev. 2
C23,R90
CPA 2015
C23,R90
Príslušnosť k povolaniu
7316005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby a spracovania keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
suroviny na výrobu keramiky/porcelánu a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy keramiky a porcelánu a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pracovné pomôcky, náradia a prístroje používané pri gravírovaní na keramiku a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. laserová gravírka, prístroje na pieskovanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy a postupy gravírovania určené na keramiku a porcelán
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Postupy gravírovania motívov/textu prostredníctvom laserového lúča (napr. príprava šablón, pripevňovanie fólií, následné odstraňovanie pozostatkov z fólií, umývanie pracovnej plochy a pod.), pieskovaním a rytím.
Perspektíva: Aktuálna
2
maliarske a dekoračné techniky na keramiku
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
chyby zdobenia a spôsoby ich odstránenia pri dekorovaní keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pracovné pomôcky a náradia pri plastickom dekorovaní keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. špachtľa, stierka, nôž, pečiatky a pod.
Perspektíva: Aktuálna
2
pracovné pomôcky a náradia pri maliarskom dekorovaní keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. štetec, valček a pod.
Perspektíva: Aktuálna
2
plastické dekoračné techniky určené na keramiku a porcelán
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
materiály používané pri dekorovaní keramiky a porcelánu, ich využitie a vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. farby, riedidlá, preparáty drahých kovov (napr. chemické zlúčeniny zlata, platiny, spracované ako médium), voskové pasty, metalické plátky, fólie, prášky (minerálne, pigmentové) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú určené predpismi BOZP a PO na danom pracovisku.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú určené predpismi BOZP a PO na danom pracovisku.
Perspektíva: Aktuálna
2
retušovanie a povrchové úpravy výrobku
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Retušovanie dekóru a povrchové úpravy výrobku. Retušovanie drobných nedostatkov dekóru pred výpalom, vrátane povrchových opráv, úprav a retuše výrobkov po výpale.
Perspektíva: Aktuálna
2
plastické dekorovanie keramických výrobkov a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Tvarovanie, nalepovanie, otláčanie, rytie, inkrustácia, rezanie/perforovanie, dekorovanie nálepkami, používanie drahých kovov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
2
pieskovanie/otryskávanie keramických výrobkov a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
gravírovanie keramických výrobkov a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: S využitím laserovej gravírky.
Perspektíva: Aktuálna
2
maliarske dekorovanie keramických výrobkov a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Engobovanie, zdobenie kukačkou, dekorovanie šablónami, tupovanie, maľba pod glazúrou, sgraffito, maľba do surovej glazúry, maľba na vypálenú glazúru, tlač a pod.
Perspektíva: Aktuálna
2
údržba, čistenie pomôcok, prístrojov a nástrojov pri dekorovaní keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
príprava surovín na výrobu materiálu používaného pri dekorovaní keramiky a porcelánu, vrátane ich skladovania
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
príprava materiálu a pomôcok na dekorovanie keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Nanotechnológia je odvetvie špičkových technológií, ktoré pracuje s jednotlivými atómami a molekulami. Takáto presnosť umožňuje využívať prírodné zákony v prospech človeka na kvalitatívne novej úrovni. Vo výrobe stavebných materiálov sa jedná o nanočastice, ktoré možno použiť ako prímesi do náterov, omietok, betónov a podobne alebo o nanovlákna, ktoré plnia funkciu transportnej bariéry (tepelná izolácia) alebo výstužnú funkciu (rozptýlená výstuž, uhlíkové nanorúrky, zvýšenie odolnosti a predĺženie životnosti). Zo stavebnej chémie ide o náterové hmoty či impregnácie, ktoré regulujú priedušnosť, hydrofobicitu, nasiakavosť, pôsobia antibakteriálne, alebo antigraffiti. Ako prímesi do omietkovín či betónu sa osvedčili častice TiO2, ktoré pôsobia fotokatalyticky (pôsobením ultrafialového žiarenia sa redukujú škodliviny v ovzduší, rozložia baktérie a prachové častice).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.