Technik merania káblových trás

Technik merania káblových trásTechnik merania káblových trás lokalizuje poruchy, trasuje a diagnostikuje stav telekomunikačného, nízkonapäťového a vysokonapätového vedenia s použitím vhodných meracích metód a prístrojov. Hodnotí celkový technický stav káblov, prognózuje ich životnosť s prihliadnutím na degeneračné vplyvy prostredia a určuje ich bezpečnosť a prevádzkyschopnosť. Technik merania káblových trás zaznamenáva a analyzuje namerané hodnoty elektroizolačných a prenosových vlastností káblov a navrhuje odporúčania na zlepšenie. Vypracováva meracie protokoly.
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
4875/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKSkúšobný technik vedenia
SKTechnik diagnostiky káblov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)
Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Podľa § 16 zákona 124/2006 Z. z. v rámci aktualizačnej odbornej prípravy.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 2)
Poznámka: V prípade výkonu prác vo výške a nad voľnou hĺbkou vzniká povinnosť disponovať príslušným preukazom v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3113
SK ISCO-08
3113002
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
M74
CPA 2015
M74
Príslušnosť k povolaniu
3113002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
fyzika materiálov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Elektrotechnológia a náuka o materiáloch, prenos elektrickej energie, prenosové a elektroizolačné vlastnosti vedení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
optické vlákna
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
4
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
4
normy elektrických obvodov a inštalácií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
testovacie a diagnostické prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Nové typy materiálov v elektrotechnike
Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
4
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
4
obvody s rozloženými parametrami
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Narušenie elektroizolačného stavu trás.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
útlmové charakteristiky káblových vedení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
prúdové a tepelné zaťaženie káblov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
technické výkresy a schémy vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
meracia, testovacia a diagnostická technika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
technická dokumentácia v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
princípy lokalizácie a diagnostiky porúch vysokonapäťových káblov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
4
princípy lokalizácie a diagnostiky porúch nízkonapäťových káblov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
Nové typy materiálov v elektrotechnike
Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
4
meracie protokoly a záznamy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
4
metódy trasovania telekomunikačného, nízkonapäťového a vysokonapätového vedenia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia vo vlastnostiach elektrotechnických materiálov, ich súčastí a posudzovanie vhodnosti ich použitia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
dodržiavanie stanovených postupov, metód merania a vyhodnocovania výsledkov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
orientácia v predpisoch, technických normách a normách kvality v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
čítanie technických výkresov v strojárstve a elektrotechnike
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v elektrotechnických schémach, meranie elektrických veličín, výmena jednoduchých súčastí
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
čítanie výkresovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie elektrických a neelektrických veličín a parametrov, vrátane vyhodnocovania nameraných hodnôt
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
meranie a vyhodnocovanie elektrických veličín a parametrov meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
Nové typy materiálov v elektrotechnike
Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
4
spracovanie protokolov a záznamov z merania káblových trás
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
4
výber a použitie vhodných metód na lokalizáciu miesta káblovej poruchy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
4
diagnostika typu káblovej poruchy na základe výsledkov merania káblových trás
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
4
spájanie metalických žíl a optických vlákien
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
opravy spojok na vedení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v typoch káblov a spôsobe ich uloženia
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Poznanie minimálnych polomerov ohybov káblov na trasách.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
obsluha meracích zariadení na vytyčovanie trás podzemných káblových vedení (napr. lokátory a generátory)
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
4
obsluha meracích súprav a kamery s termovíziou
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Predpovedanie prierazu káblov z nameraných hodnôt.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Moderná spoločnosť je čoraz viac zasiahnutá smart technológiou a zariadeniami, ktoré sa stali každodennými spoločníkmi, a predstava života bez nich sa pomaly, ale isto vytráca. Prívlastok smart však už neprináleží len mobilným zariadeniam. Rozmach internetového pripojenia a výpočtovej kapacity moderných procesorov umožňuje zbierať, spracovať a vymieňať si veľké množstvo rôznych dát. Umelá inteligencia je schopná vyhodnocovať tieto podnety v reálnom čase a sama prijať potrebné opatrenia. Pod taktovkou smart technológií sa napríklad aj bežná domácnosť mení na inteligentný a autonómny systém. V súčasnosti žijeme na začiatku smart éry a podieľame sa priamo na vzniku smart revolúcie. Toto nie je mýtus, ale reálny fakt. V poradí štvrtá priemyselná revolúcia v dejinách našej civilizácie je smart revolúciou. Chceme ju využiť čo najlepšie, najpohodlnejšie, najkvalitnejšie - jednoducho smart.
Charakteristika:
Titulný obrázok Výskum a vývoj nových progresívnych materiálov a štruktúr pre IKT, elektrotechniku, elektroniku, fotoniku, senzoriku a energetiku. Vývoj a výroba nových typov elektrotechnických káblov, ktoré inovujú ich zloženie, štruktúru, charakterizáciu, spracovanie, vlastnosti, aplikáciu a výkon elektrotechnických materiálov, ktoré menia parametre materiálu, ako sú frekvencia, účinnosť alebo odolnosť voči nepriaznivému prostrediu (teplota, tlak, radiácia). Vývoj nových typov polovodičových, supravodivých, magnetických a nanomagnetických materiálov pre elektroniku, elektrotechniku, elektronické štruktúry, senzoriku, bioaplikácie, energetiku, automobilový priemysel a počítače novej generácie. Vývoj materiálov uplatniteľných v zelenej ekonomike.
Charakteristika:
Titulný obrázok Pri vytváraní tzv. Smart Factory je potrebná identifikácia potenciálov využitia princípov, nástrojov a technológií údržby v procese tvorby, a zavádzania prístupov Priemyslu 4.0. Zároveň takýto podnik by mal klásť hlavný dôraz na aplikáciu programu predikcie údržby a implementovať zariadenia technickej diagnostiky, inteligentné senzory, prepojiť zariadenia pomocou internetu vecí a mobilných aplikácií, a vytvoriť digitálne dvojča pre riadenie údržby.
Charakteristika:
Titulný obrázok Komplex prepojených zariadení, objektov, ale aj zvierat a ľudí v automatizovanom systéme cez internet s cieľom ich vzájomnej interakcie, kde dochádza k zberu, analýze informácií a k automatickým úkonom, ktoré zjednodušujú, zefektívňujú a modifikujú procesy. Vylepšené senzory a zavedenie vyššej konektivity posilňujú rozvoj IoT. Kombinácia umelej inteligencie a strojového učenia v IoT umožňuje spoľahlivejšiu správu objemných dát, generovanie poznatkov a riešení, ktoré zvyšujú odozvu výrobcov a zlepšujú efektivitu výroby. Výrobné roboty tak môžu reagovať na vzniknuté problémy priamo pri výrobe a môžu poskytovať okamžité a včasné riešenia.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ide o digitálnu transformáciu procesov, ktoré sa týkajú dokumentov a činnosti osôb. Cieľom je dodatočným spracovaním získať väčší úžitok z existujúcich informácií a transformovať ich na procesy riadené počítačom. Výsledkom je digitalizácia procesov, ako napr. komunikácia s technickou podporou pomocou hlasového bota počas hlásenia technických problémov. Ľudská pracovná sila sa tak musí preorientovať na nové špecializácie s vyššou pridanou hodnotou. Tým vzrastá potenciál na inovácie, nové produkty a služby.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.