Apretovač

ApretovačApretovač s pomocou ručného náradia alebo obsluhou technologického zariadenia či linky finalizuje povrch surového odliatku (odstraňuje jadrá, naliatky, otrepy, zabrusuje deliacu rovinu a pod.). Obrába odliatky z klasických zliatin kovov a je schopný finalizovať aj výrobky z vývojových produktov (práškový hliník, špeciálne ocele, produkty z 3D tlačiarní). Vykonáva bežnú kontrolu tvaru a akosti povrchu odliatkov a dohliada nad dodržiavaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi....
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4868/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
CSBrusič odlitků
ENCasting finisher
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Postačuje aj prax v inej výrobnej činnosti.
ISCO-08
8121
SK ISCO-08
8121013
ESCO
2241
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
8121013

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Základné postupy nadstavenia a ošetrenia zariadení na apretáciu odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
2
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Základné vlastnosti zliatin na odliatky.
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia obrábania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
2
technológia brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zabrusovanie deliacej roviny odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
2
hutnícka a zlievarenská výroba
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Odstraňovanie jadier z odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
2
chyby odliatkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Pozná základne chyby odliatkov, vie skontrolovať tvar a akosť povrchu odliatkov, vie odliatky roztriediť a apretovať len kvalitné odliatky.
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy na zlepšovanie procesov a výrobkov v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Obsluhovanie systémovo riadených apretačných zariadení a celých liniek slúžiacich na apretáciu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
2
nové materiály, zliatiny pre produkty s vyššou pridanou hodnotou
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Schopnosť finalizovania nielen klasicky vyrobených odliatkov ale aj produktov zhotovených za pomoci 3D tlače z nových materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch na vykonávanie obrábacích operácií
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Schopnosť obsluhy a bežného nadstavenia automatizovaného apretovacieho zariadenia.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
voľba postupu práce a technologických podmienok brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
2
kontrola rozmerov, tvaru a akosti povrchu odliatkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zapisovanie pracovných výkonov apretovača za zmenu
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ručné obrábanie a spracovávanie kovových materiálov a plastov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
úpravy a dokončovanie povrchov strojových súčiastok brúsením a leštením
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Úprava povrchu odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
2
odstránenie pieskového jadra, náliatku a otrepu z odliatku
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ošetrovanie a údržba použitých nástrojov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Pracovník dokáže ošetriť zariadenia a nástroje používané pri apretácii odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
2
manipulácia s horúcimi polotovarmi, ručnými manipulačnými pomôckami, ovládanie jednoduchých manipulačných prostriedkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha a riadenie zlievarenských výrobných technologických zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Hlavne na brúsenie odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Výsledný výrobok kovového charakteru vyrobený pomocou 3D tlače, nadobúda vlastnosti podľa kvality kovového prášku, ktorý je produktom práškovej metalurgie. Vývoj a výroba kovových práškov je preto nevyhnutnou súčasťou pre 3D tlač. Kovové prášky z kovov alebo zliatin kovov sa vyrábajú atomizáciou s veľkosťou častíc niekoľkých µm, s následnou kvalitatívnou úpravou a prídavkom plastifikátorov. Upravený kovový prášok je vstupom do 3D tlače. Zdroj energie laser alebo elektrónový lúč pôsobí na tenké vrstvy kovového prášku nanášané alebo generované softvérom podľa vytvoreného modelu. Daný výrobok sa po vytlačení upravuje na požadované fyzikálne a chemické vlastnosti. Predpoklad vplyvu na konkrétne vedomosti a zručnosti: znalosť prevodu technického výkresu do formátu pre 3D tlač, znalosť princípov 3D tlače, výroba práškových materiálov pre 3D tlač.
Charakteristika:
Titulný obrázok Využívanie nástrojov matematických a fyzikálnych simulácií, dátových analýz a spracovávania BIG DATA súborov na popis procesov výmeny tepla a hmoty s cieľom optimálneho riadenia procesov. Digitalizácia a algoritmizácia výrobných procesov v hutníckych prevádzkach vedúca k cieľom INDUSTRY 4.0. Predpoklad vplyvu na konkrétne vedomosti a zručnosti: prehľad o nástrojoch matematických a fyzikálnych simulácií a ich aplikácií pri riadení procesov v metalurgii. Práca s BIG DATA súbormi a tvorba dátových analýz. Znalosť podstaty a cieľov INDUSTRY 4.0, možnosti implementácie v metalurgii.
Charakteristika:
Titulný obrázok Aplikácia hliníkovej peny v sériovej výrobe na predmety, súčiastky rôzneho tvaru je patentovaná skupinou slovenských vedcov. Materiál má schopnosť absorbovať veľké množstvo deformačnej energie a vysokej pohltivosti zvuku. Predpoklad vplyvu na konkrétne vedomosti a zručnosti: znalosť technológie výroby, mechanických vlastností a možností aplikácie hliníkovej peny.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.