Koksár

KoksárKoksár obsluhuje jednoúčelové stroje a špeciálne strojné zariadenia pri výrobe metalurgického koksu a spracovaní chemických produktov koksovania. Vykonáva činnosti pri homogenizácii uhoľnej vsádzky, vážení, dávkovaní a doprave k jednotlivým technologickým celkom, pri čistení koksárenského plynu; kontroluje a vykonáva údržbu na obsluhovaných zariadeniach.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4855/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKKoksár obsluha chemickej časti koksovne
SKKoksár obsluha koksárenskej batérie
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
8121
SK ISCO-08
8121003
ESCO
2573
SK NACE Rev. 2
C19
CPA 2015
C19
Príslušnosť k povolaniu
8121003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby koksu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
hlavné a vedľajšie produkty pri výrobe koksu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické predpisy a normy na prípravu a homogenizáciu uhoľnej vsádzky pri výrobe koksu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Technické zariadenia: plynové, tlakové, zdvíhacie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Diaľková obsluha priemyselných zariadení.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Diaľkový dohľad a riadenie dopravy
3
technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia čistenia, odsírovania a ďalších úprav a spracovania plynu a iných surovín v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technických podkladoch na obsluhu zariadení na výrobu koksu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v normách a v technických podkladoch na prevádzku a obsluhu plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba technologických podmienok a parametrov pre obsluhu zariadení na výrobu koksu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie ekologických požiadaviek na používanie chemických látok a zneškodnenie určeného odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
účasť na úradných, tlakových skúškach a pri prepojovacích a odpojovacích prácach na potrubných systémoch a technologických objektoch
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava surovín na výrobu koksu, homogenizácia, mletie a doprava uhlia pre koksové batérie
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zariadení na výrobu koksu, vrátane vykonávania drobných opráv
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení na expedíciu hlavných a vedľajších produktov pri výrobe koksu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Diaľkový dohľad a riadenie dopravy
3
obsluha zariadení a strojných celkov pri výrobe koksu
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Obsluha strojných zariadení na koksárenskej batérii, výtlačného stroja, hasiaceho voza a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
obsluha sústavy pásových dopravníkov vo výrobe koksu, triedenie na metalurgický koks a sortimenty
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení na výrobu benzolu, dechtu, kvapalnej síry, fenolátu sodného a síranu amónneho vo výrobe koksu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení biologického čistenia odpadových vôd vo výrobe koksu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie ovládacích panelov vo výrobe koksu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.