Umelecký kovolejár a kovotepec

Umelecký kovolejár a kovotepecUmelecký kovolejár a kovotepec je remeselník, ktorý pracuje so studeným alebo roztaveným kovovým materiálom a vytvára úžitkové, liturgické, dekoračné a iné umelecké predmety s ohľadom na jednotlivé obdobia dejín umenia. Výrobky vytvára odlievaním roztavených kovov do foriem, tvarovaním studených kovov tvarovacím kladivom. Vykonáva ručné obrábanie a spracovávanie kovového materiálu a plastov, pechovanie, predlžovanie, ohýbanie, nakrucovanie, sekanie, tvarovanie výkovkov podľa šablón kováčskym dierovaním, úpravy a dokončovanie povrchu strojových súčastí brúsením, leštením a vyrážaním. Zabezpečuje zhotovovanie kópií a modelov umeleckých a zbierkových predmetov z drahých kovov. Vykonáva povrchové úpravy zlatených dekoratívnych a umeleckých predmetov, ručné rytie písmen, číslic, značiek, nôt, ornamentov, predlôh na pantografické frézky do kovov, prípadne do nekovového materiálu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4851/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKCizelér
SKUmelecký odlievač
SKZvonolejár
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Postačuje aj prax v príbuznom odbore (práca s kovom, obrábanie, spracovanie kovov za tepla a pod.).
ISCO-08
7319
SK ISCO-08
7319005
ESCO
2205
SK NACE Rev. 2
C24,R90
CPA 2015
C24,R90
Príslušnosť k povolaniu
7319005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tavenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby neželezných kovov a ich zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia zlievarenstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia liatia kovov a cizelérstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tavenia a odlievania drahých kovov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia kováčstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia rytia do kovu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia zlatotepectva
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia pre tepelné spracovanie kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zváracie stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kovové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prídavné materiály na zváranie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania, tvárnenia, tepelného spracovania, odlievania a zvárania
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia kovania za studena
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia obrábania kovov v umeleckom spracovaní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické výkresy a dielenské náčrty umelecko-remeselných výrobkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, zariadení, prípravkov, nástrojov, elektród, prídavných materiálov a pomôcok na zváranie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie jednotlivých technologických postupov vzorovania vo väzbe na cielené výrobky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie výtvarného zámeru pre ručné zhotovovanie výrobkov umeleckého kováčstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné obrábanie a spracovanie plechov a profilov z kovu (prípadne plastov a i. nekovového materiálu) rezaním, strihaním, sekaním, pilovaním, vŕtaním, narovnávaním, ohýbaním atď.
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné obrábanie a spracovávanie kovových materiálov a plastov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Pechovanie, predlžovanie, ohýbanie, nakrucovanie, sekanie, tvarovanie výkovkov podľa šablón kováčskym dierovaním.
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné spracovanie kovu za tepla pechovaním, predlžovaním, ohýbaním, nakrucovaním, sekaním, tvarovaním výkovkov podľa šablón, kováčskym dierovaním
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné kovanie za studena
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie kópií a modelov umeleckých a zbierkových predmetov z drahých kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úpravy a dokončovanie povrchu strojových súčastí brúsením a leštením
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné rytie písmen, číslic, značiek, nôt, ornamentov, predlôh na pantografické frézky a pod. do kovov, prípadne do nekovového materiálu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
povrchové úpravy zlatených dekoratívnych a umeleckých predmetov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie a zabezpečovanie bežnej údržby strojov, zariadení, náradia a pracovných pomôcok používaných v rámci produkcie umelecko-remeselných výrobkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia s horúcimi polotovarmi, ručnými manipulačnými pomôckami, ovládanie jednoduchých manipulačných prostriedkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a nastavovanie tepacieho, remeňového a kladivového bucharu na elektrický pohon, na vytepávanie fólií zo zlata, striebra alebo hliníka
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Modelárske a sochárske nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.