Kováč pre strojné kovanie

Kováč pre strojné kovanieKováč pre strojné kovanie zabezpečuje prípravu materiálov, pracovných pomôcok a zariadení, ohrev materiálu v kováčskych peciach, výrobu strojných súčastí, náradia a nástrojov strojným kovaním na bucharoch a kovacích lisoch voľne i v zápustkách, rovnanie materiálov a výkovkov a valcovanie krúžkov na radiálne axiálnych rozvalcovačkách. Zabezpečuje obsluhu strojov pre zápustkové kovanie, vykovávanie profilových nožov na obrábanie kovov, voľné kovanie kotúčov, kruhových dosiek a pozdĺžnych výkovkov, výrobu výkovkov podľa výkresov zápustkovým kovaním, vrátane predkovania rôznymi spôsobmi. Zhotovuje zápustky, zabezpečuje ich montáž na stroj a nastavovanie počas výrobného procesu. Uskutočňuje základné operácie ručného a strojového tvárenia kovov za tepla a za studena. Obsluhuje kováčske lisy s programovým riadením. Vykonáva manipuláciu s horúcimi polotovarmi, ručnými manipulačnými pomôckami, ovláda jednoduché manipulačné prostriedky, obsluhu strojov na ohýbanie profilových materiálov, ploc...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4849/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
7221
SK ISCO-08
7221002
ESCO
2205
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
7221002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Čítanie technických výkresov výkovkov strojných súčiastok.
Perspektíva: Aktuálna
2
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia kováčstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zvárania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia pre tepelné spracovanie kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia tvárnenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy údržby kováčskych strojov, pecí a vyhní
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby a prípravy zápustiek
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia kovania za studena
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
čítanie a používanie technických podkladov v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Orientácia v normách a technických podkladoch pre zhotovovanie výkovkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
základné operácie ručného a strojového tvárenia kovov za tepla, vrátane kováčskych prác
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba náradia a nástrojov na kovadline a na bucharoch
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tepelné spracovanie výkovkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základná údržba bucharov, plynových pecí a indukčného ohrevu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia s horúcimi polotovarmi, ručnými manipulačnými pomôckami, ovládanie jednoduchých manipulačných prostriedkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha bucharov na hrotovanie trúbok, tyčí a profilov plochých aj nepravidelných prierezov za studena alebo za tepla
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Tvarovanie listových pier a pružín, okovávanie trubiek.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha kováčskych pecí a vyhní
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Ohrievanie materiálov v kováčskych peciach a vyhniach.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha bucharov a kovacích lisov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Výroba výkovkov a výliskov podľa výkresov volným kovaním na bucharoch a kovacích lisoch, okovovanie trubiek a vyhrdlovanie otvorov.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov pre zápustkové kovanie, vykovávanie profilových nožov na obrábanie kovov, voľné kovanie kotúčov, kruhových dosiek a pozdĺžnych výkovkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Výroba výkovkov podľa výkresov zápustkovým kovaním, vrátane predkovania rôznymi spôsobmi. Zhotovenie zápustky a jej montáž na stroj.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov na ohýbanie profilových materiálov, plochých tyčí alebo výpalkov z plechov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Ohýbanie a rovnanie výkovkov, výliskov a zvarencov, rovnanie materiálov, výkovkov, výliskov, výpalkov, výstrižkov a zvarencov.
Perspektíva: Aktuálna
3
strojné kovanie za studena
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha kovacích lisov s programovým riadením
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.