Ručný priemyselný kováč

Ručný priemyselný kováčRučný priemyselný kováč zhotovuje kovové a strojné súčasti, náradie a nástroje ručným kovaním na kovadline. Vykonáva ručné kovanie ocelí alebo neželezných kovov a ich zliatin podľa výkresov, základné operácie ručného a strojového tvárenia kovov za tepla, vrátane kováčskych prác, ohýbanie guľatiny, profilových materiálov, plochých tyčí alebo výpalkov, rovnanie materiálov, ďalej štiepanie, prebíjanie rozširovanie, kováčske zváranie, ostrenie, zahrocovanie, a zápustkové kovanie. Zabezpečuje obsluhu kováčskych pecí a vyhní, ohrievanie materiálov v kováčskych peciach a vyhniach, tepelné spracovanie výkovkov (napr. ostrenie dlát, sekáčov a ďalších náradí, vrátane kalenia a popúšťania). Vykonáva manipuláciu s horúcimi polotovarmi, ručnými manipulačnými pomôckami, ovláda jednoduché manipulačné prostriedky, základné operácie ručného obrábania a spracovania kovových materiálov a plastov. V rámci kovania za studena vykonáva operácie ako sekanie, prebíjanie, rezanie, vŕtanie, nitovanie a pilov...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4848/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKRučný kováč
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
7221
SK ISCO-08
7221001
ESCO
2205
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
7221001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Čítanie technických výkresov výkovkov a jednoduchých strojných súčiastok.
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia kováčstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zvárania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia pre tepelné spracovanie kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia tvárnenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy údržby kováčskych strojov, pecí a vyhní
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby a prípravy zápustiek
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia kovania za studena
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technických podkladoch pre kovovýrobu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
základné operácie ručného a strojového tvárenia kovov za tepla, vrátane kováčskych prác
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Ohýbanie guľatiny, profilových materiálov, plochých tyčí alebo výpalkov, rovnanie materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné operácie ručného obrábania a spracovania kovových materiálov a plastov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné kovanie ocelí alebo neželezných kovov a ich zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Výroba výkovkov podľa výkresov.
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné kovanie za studena
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba náradia a nástrojov na kovadline a na bucharoch
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tepelné spracovanie výkovkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Ostrenie dlát, sekáčov a ďalších náradí, vrátane kalenia a popúšťania.
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia s horúcimi polotovarmi, ručnými manipulačnými pomôckami, ovládanie jednoduchých manipulačných prostriedkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha kováčskych pecí a vyhní
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Ohrievanie materiálov v kováčskych peciach a vyhniach.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.