Práškový metalurg

Práškový metalurgPráškový metalurg pripravuje suroviny (drví, triedi) potrebné na technologický proces práškovej metalurgie, obsluhuje stroje a zariadenia na technologický proces spekania, zhutňovania a povlakovania výrobkov zo zliatin karbidov. Finalizuje získané výrobky trieskovým opracovaním a kontroluje pracovný proces, pričom vedie potrebnú evidenciu. Obsluhované stroje čistí, ošetruje a vykonáva jednoduché opravy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4846/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
DEPulvermetallurge
ENPowder metallurgist
RUПорошковый металлург
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
7211
SK ISCO-08
7211004
ESCO
493
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
7211004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia tavenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zlievarenstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia práškovej metalurgie
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia sústruženia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia frézovania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia vŕtania a vyvrtávania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nové materiály na tlmenie vibrácií
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
3
spôsoby čistenia, ošetrovania, údržby a opráv zodpovedajúcich strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
3D tlač v práškovej metalurgii
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
stanovovanie a riadenie metalurgických postupov v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpočty noriem a normatívov v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
tvarovanie spekaných polotovarov, výliskov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha hydraulických lisov na lisovanie hranolov slinutých karbidov v práškovej metalurgii
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Zhotovovať polotovary a výrobky s použitím technologických postupov, tvarovať výlisky a profily slinutého materiálu.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha elektrických pecí s vodíkovou atmosférou na zapekanie vylisovaných volfrámových, molybdénových alebo tantalových tyčí v práškovej metalurgii
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha vysokotlakových zariadení na syntézu diamantov v práškovej metalurgii
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Upraviť a lisovať prášky.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha rozprašovacej sušiarne, nastavovanie vstupných parametrov na príslušný druh materiálu v technologickom procese práškovej metalurgie
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Pripraviť suroviny a polotovary v technologickom procese práškovej metalurgie.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha vákuovej slinovacej pece na odparafínovanie a slinovanie sk jadier v technologickom procese práškovej metalurgie
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Spekanie, slinovanie polotovarov z prášku.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha separačných zariadení a vibračných podávačov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
3
obsluha a riadenie prevádzky strojov a zariadení výrobných liniek používaných v rôznych výrobných a nevýrobných odvetviach
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Riadiť technologický proces práškovej metalurgie.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov a zariadení v hutníctve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a riadenie zlievarenských výrobných technologických zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a základná údržba taviacich zariadení a zariadení sekundárnej metalurgie
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha 3D tlačiarne
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.