Jadrár

JadrárJadrár vykonáva prípravu jadrových zmesí podľa predpísaného technologického postupu, rovnako ako aj strojnú, resp. ručnú prípravu a výrobu jednorazových zlievarenských jadier, vyrába a zhotovuje jadrá špeciálnymi technológiami. Obsluhuje a udržuje technické vybavenie a vykonáva základné nastavenie a obsluhu technologických strojov a zariadení na výrobu jadier ako aj zariadenia na výrobu jadier 3D tlačou. Zaznamenáva a kontroluje pracovný proces a výstupy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4844/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
CSJadrář
DEKernhersteller
ENCore maker
RUCтержневой производитель
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: V zlievarenskej výrobe.
ISCO-08
7211
SK ISCO-08
7211002
ESCO
2179
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
7211002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti o zhotovení jednorázových foriem z piesku.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy prípravy formovacích a jadrových zmesí
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hutnícka a zlievarenská výroba
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby zlievarenských foriem a jadier
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
3
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Pre látky používané v zlievarňach.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy údržby a obsluhy zlievarenských výrobných technologických zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
3D tlač a materiály na priemyselné aplikácie
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
zaznamenávanie a kontrola pracovného procesu a výstupov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručná výroba jadier
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojového zariadenia a liniek na zhotovovanie a formovanie odliatkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prenášanie materiálu ručne alebo jeho prevoz prostredníctvom prostriedkov na manipuláciu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha šablónovacích stolíc s jedným alebo dvoma prechodmi na šablónovanie jadier v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení na prípravu jadrovej zmesi
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a riadenie zlievarenských výrobných technologických zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov na výrobu zlievarenských jadier
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba modelov, foriem, jadier a odliatkov metódou 3D tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
Nové materiály pre 3D tlač
3
zhotovovanie odliatkov v zlievarenstve a používanie technologických postupov a zručností
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.