Zlievarenský technik metalurg

Zlievarenský technik metalurgZlievarenský technik metalurg stanovuje čiastkové a komplexné metalurgické postupy a zaisťuje metalurgickú prípravu zlievarenskej výroby. Spracováva podklady optimalizácie nákladovosti výroby, spolupracuje na analýze požiadaviek odberateľov na zákazku, vyhodnocuje návrhy cenových ponúk, kontroluje dodržiavanie metalurgických predpisov. Vedie príslušnú technickú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4839/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
DEDer Metallurge
ENMetallurgist
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: prax v spracovaní kovov
ISCO-08
3117
SK ISCO-08
3117012
ESCO
1225
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
3117012

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
simulačné metódy pre stochastické procesy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Budúca
5
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť podstaty a cieľov INDUSTRY 4.0, možnosti implementácie v metalurgii.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
5
databázové aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typy a štruktúra expertných systémoch založených na umelej inteligencii
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
informačné systémy na vizualizáciu dát a výsledkov analýz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti cenovej ponuky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Príprava zliatin na odliatky.
Perspektíva: Aktuálna
5
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia tavenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia výroby ocele
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia výroby neželezných kovov a ich zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia zlievarenstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia obrábania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hutnícka a zlievarenská výroba
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia tepelného spracovania kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia výroby zlievarenských foriem a jadier
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Pre oblasť zlievarní.
Perspektíva: Aktuálna
5
nové materiály, zliatiny pre produkty s vyššou pridanou hodnotou
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
5
nové materiály na tlmenie vibrácií
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
5
druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Hygiena prevádzky taviarne, zlievarenské odpady, trosky.
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovanie technickej dokumentácie v rámci databázového dizajnérstva
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v nástrojoch na riadenie a simuláciu metalurgických procesov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Prehľad o nástrojoch matematických a fyzikálnych simulácií a ich aplikácií pri riadení procesov v metalurgii. Práca s BIG DATA súbormi a tvorba dátových analýz. Znalosť podstaty a cieľov INDUSTRY 4.0, možnosti implementácie v metalurgii.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
5
voľba technologického postupu výroby modelu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba zlievarenských surovín a odlievanie materiálov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
stanovenie druhu a množstva materiálu a polotovarov na zlievarenskú výrobu
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Vrátanie prípravkov na ošetrovanie taveniny.
Perspektíva: Aktuálna
5
stanovovanie a riadenie čiastkových technologických postupov v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Hlavne pre oblasť prípravy a odlievania zliatin.
Perspektíva: Aktuálna
5
stanovovanie a riadenie metalurgických postupov v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Vrátane návrhov pre nové projekty.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
5
stanovovanie a riadenie technologických postupov v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Z pohľadu optimalizácie metalurgických procesov.
Perspektíva: Aktuálna
5
stanovovanie a riadenie čiastkových technologických postupov vo výrobe modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie spôsobu kontroly kvality a technických skúšok zvarov kovu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
voľba vhodných technologických prostriedkov (stroje, nástroje, pomôcky a materiály) na opravy modelov a foriem
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie spôsobov hodnotenia, triedenia kvality a preberacích podmienok v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Hlavne kvality a zloženia základného materiálu odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
5
voľba technologických podmienok pri výrobe a liatí železa a ocele
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
5
voľba technologických podmienok pri kompletizácii jednotlivých komponentov vsádzky, dávkovanie vsádzky do pece a riadenie odlievania všetkých druhov neželezných kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
voľba metalurgických postupov, vyhodnocovanie parametrov procesu dokončenia kovov v agregátoch sekundárnej metalurgie a korekcie procesov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie, vyhodnocovanie a spracovávanie rozborov hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zhromažďovanie podkladov z oblasti metalurgie slúžiacich pre vypracovávanie cenových ponúk.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie a vyhodnocovanie údajov a dát z automatizovaných zariadení za pomoci umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vývoj nových typov metalurgických procesov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
Nové materiály pre zelené zdroje (veterné stožiare, moderné elektrárne, geotermálna energia, pre elektrotechnický priemysel, pre uskladnenie elektrickej energie)
5
vývoj nových akostí v metalurgii
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
5
periodické vypracovávanie štatistických výkazov, mesačných uzávierok, analýz príslušnej oblasti a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spracováva podklady aktualizuje optimalizáciu nákladovosti metalurgickej výroby tavenín pre odliatky a spolupracuje na analýzach požiadaviek odberateľov na nové zákazky.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s jedmi, nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich likvidácia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a riadenie procesu liatia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
obsluha a riadenie zlievarenských výrobných technologických zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Taviace zariadenia pre prípravu taveniny na odliatky.
Perspektíva: Aktuálna
5
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
5
koordinácia operatívnych plánov zlievarenskej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia a kontrola spôsobov nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie technologických zmien v oblasti zvárania kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.