Zlievarenský technik modelár

Zlievarenský technik modelárZlievarenský technik modelár koordinuje a zaisťuje oblasť technickej prípravy výroby a výrobu modelových zariadení pre zlievarenskú výrobu. Spracováva dokumentáciu technickej prípravy výroby modelových zariadení s využitím CAD technológie, spolupracuje pri optimalizácii nákladovosti výroby modelových zariadení a stanovuje normy spotreby práce. Vedie a archivuje technicko – výrobnú dokumentáciu. Riadi proces výroby modelových zariadení, kontroluje dodržiavanie technologických postupov a pracovných procesov z pohľadu dodržiavania predpisov o ochrane a bezpečnosti práce a spolupracuje pri analýze požiadaviek odberateľov na zákazku.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4838/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKModelár v zlievarenstve
ENFoundry pattern maker
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3117
SK ISCO-08
3117011
ESCO
2177
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
3117011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola ekonomiky výroby modelových zariadení a riadenie v strojárstve a kovovýrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
normy spotreby práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Schopnosť vedieť čítať postupový výkres.
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Kovových a nekovových materiálov používaných na výrobu zlievarenských modelov a jadrovníkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Modelov, jadrovníkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tavenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia zlievarenstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby kovov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hutnícka a zlievarenská výroba
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia povrchových úprav kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby zlievarenských foriem a jadier
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
4
technológia výroby foriem na výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zlievarenské technologické postupové výkresy
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Stanovanie vtokovej sústavy a jadier z výkresu odliatku.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy merania dĺžok a uhlov
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
chyby odliatkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Pre prácu v zlievarni, s chemickými látkami a jedmi, pri výrobe modelov, foriem, jadier a odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje na výrobu odliatkov, foriem, modelov a jadrovníkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Bezpečnostné predpisy pri výrobe modelových zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, predpisoch a pracovných postupoch v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie noriem spotreby práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie starostlivosti o doklady (ich triedenie, ukladanie, archivácia)
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie o navrhovaní a vytváraní modelov nových tvarov priemyselných výrobkov alebo ich častí v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Orientácia v normách a technických podkladoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie základných technických operácií pri spájaní, obrábaní a spracovávaní kovových i nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Napr. spracovanie rezaním, strihaním, pilníkovaním, vŕtaním, brúsením, ohýbaním, spájaním rozoberateľných či pevných a pripojovanie súčastí. Vedieť posúdiť normu spotreby práce.
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné obrábanie a spracovávanie kovových materiálov a plastov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Napr. rezaním, strihaním, pílením, vŕtaním, brúsením, ohýbaním a pod..
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba a montovanie zlievarenských modelov a jaderníkov do jedného celku
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovenie modelov z technických materiálov, vrátane okovania alebo obloženia modelov kovom
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s jedmi, nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich likvidácia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba modelov, foriem, jadier a odliatkov metódou 3D tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.