Zlievarenský technik normovač

Zlievarenský technik normovačZlievarenský technik normovač vytvára a uplatňuje normy a normatívy spotreby práce a normatívov materiálov v zlievarenskej výrobe. Meria spotrebu práce a vypracováva normy spotreby práce, zhromažďuje a kompletizuje podklady na tvorbu noriem a normatívov spotreby práce. Meria spotrebu používaných materiálov vo výrobnom procese a stanovuje normatívy materiálov. Vyhodnocuje meranie a časové štúdie v procese zlievarenskej výroby, vedie príslušnú dokumentáciu. Vedie projektový tím spolupracovníkov pri tvorbe normatívov, rozpočtov a kalkulácií. Riadi a simuluje metalurgické procesy s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data).
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4837/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
DEGießerei-Standardsetzer
ENFoundry standard setter
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
ISCO-08
3117
SK ISCO-08
3117010
ESCO
1225
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
3117010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
príslušná dokumentácia v odbore a príklady jej použitia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Tvorba normatívov výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť vedenia tímu.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti realizácie investícií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť riadenia investícií.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a postupy práce s chemikáliami a jedmi
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Stanovovanie normotvorby a spotreby práce pri výrobe odliatkov a riadenie v strojárstve a kovovýrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť tvorby kalkulácií a rozpočtov.
Perspektíva: Aktuálna
4
normy spotreby práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane hodnotenia efektivity konkrétnych výrob.
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy konštruovania z kovu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Výroba odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
užitková hodnota a cena výrobku
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Kalkulácie spotreby práce pri výrobe odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zlievarenské technológie.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tavenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby surového železa
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Potrebné vedomosti o výrobe železa pre stanovovanie normatívov.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby neželezných kovov a ich zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia zlievarenstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Dokončovacie operácie pri výrobe odliatkov a zhoda s požiadavkami na výkrese.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia elektroiskrového, beztrieskového obrábania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hutnícka a zlievarenská výroba
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tepelného spracovania kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia povrchových úprav kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby zlievarenských foriem a jadier
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Systémy, normy a štandardy kvality v zlievarenskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby foriem na výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
brusivá, náterové hmoty, spojovací materiál, tmely a pod.
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Stanovovanie normatívov spotreby.
Perspektíva: Aktuálna
4
chyby odliatkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Rozbor chýb a realizácia nápravných opatrení.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Chemické látky používané v zlievarenstve.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy na zlepšovanie procesov a výrobkov v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Hygiena práce v zlievarni, priemyselná ekológia.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy ergonómie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Spracovanie efektívnej ergonometrie modelového pracoviska s cieľom zníženia prácnosti pri obsluhe viacerých pracovísk.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
určenie metód kalkulácií a kalkulačných vzorcov v oblasti stanovenia cien výrobkov/služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Výber vhodných metód kalkulácií pri tvorbe normatívov.
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie druhu a množstva materiálu a polotovarov na zlievarenskú výrobu
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie technickej, technologickej a pracovnej disciplíny.
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie výrobných zariadení na zlievarenskú výrobu
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Vyhodnocovanie meraní a časových štúdií v zlievarenskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie a riadenie metalurgických postupov v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Kooperovanie s výrobnými a technickými útvarmi organizácie pri zavádzaní nových skúšobných metód a investičných akcií na pracovisku zlievarenskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
4
stanovovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách hutníckej výroby
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie technologických postupov a technických podmienok v celom rozsahu hutníckej výroby
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava technickej dokumentácie na nové a rozvojové výrobné programy v modelárstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Spracovanie efektívnej ergonometrie modelového pracoviska s cieľom zníženia prácnosti pri obsluhe viacerých pracovísk.
Perspektíva: Aktuálna
4
návrh metód kontroly kvality zlievarenských výrobkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie plánov riadenia kvality nových výrobkov a procesov v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Evidovanie technickej dokumentácie na pracovisku zlievarenskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotenie ergonomických rizík
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výpočty noriem a normatívov v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Meranie a rozbory spotreby práce v zlievarenskej výrobe. Meranie a stanovovanie normatívov materiálov v zlievarenskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia technických výpočtov súvisiacich s projektmi v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Tvorba zborníkov noriem a normatívov a kontrola ich plnenia v zlievarenskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie finančných rozpočtov projektových alebo investičných akcií v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Kalkulovanie nákladov v zlievarenskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s jedmi, nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich likvidácia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie tímu odborných pracovníkov pre tvorbu kalkulácií, cien a vyhodnocovania nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.