Zlievarenský špecialista metalurg

Zlievarenský špecialista metalurgZlievarenský špecialista metalurg riadi skupinu metalurgov, stanovuje komplexné metalurgické postupy a zaisťuje kontrolu celej metalurgickej prípravy zlievarenskej výroby. Zodpovedá za optimalizáciu nákladov výroby taveniny na odliatky a riadi spracovanie podkladov pre marketingovú a obchodnú činnosť z oblasti metalurgie. Analyzuje požiadavky odberateľa na zákazku, podieľa sa na kontrole vyhodnotenia návrhov cenových ponúk. Riadi a vyhodnocuje metalurgické skúšky pri inováciách vo výrobe. Vedie príslušnú technickú dokumentáciu v metalurgii, vrátane príslušnej normotvornej činnosti a kontroluje dodržiavanie metalurgických predpisov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4829/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKMetalurg
SKZlievarenský technik metalurg
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 72 mesiacov.
ISCO-08
2146
SK ISCO-08
2146021
ESCO
494
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
2146021

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória organizácie a riadenia tímov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
simulačné metódy pre stochastické procesy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť podstaty a cieľov INDUSTRY 4.0, možnosti implementácie v metalurgii.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
7
databázové systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
databázové aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Informačný systém evidovania elektronických dokumentov (DMS)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy na vizualizáciu dát a výsledkov analýz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy hodnotenia spotreby energie a riadenia tejto spotreby
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Riadenie procesov tavenia a prípravy taveniny, zavádzanie nových energetických zdrojov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vodík – palivo budúcnosti
7
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
7
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Príprava zliatin na odliatky.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia tavenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Poznanie riadenia metalurgických postupov pri príprave taveniny.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Progresívne využitie surovín pre výrobu ferozliatin
7
technológia výroby ocele
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby neželezných kovov a ich zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia zlievarenstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia obrábania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia tepelného spracovania kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Pre oblasť zlievarní.
Perspektíva: Aktuálna
7
technická dokumentácia, návody a schémy v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Poznanie a evidencia.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby úpravy a rafinácie zliatin v procese tavenia
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové materiály, zliatiny pre produkty s vyššou pridanou hodnotou
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové materiály na tlmenie vibrácií
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Hygiena prevádzky taviarne, zlievarenské odpady, trosky.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Metalugické odpady pri tavení.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
špecializované softvéry umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovanie technickej dokumentácie v rámci databázového dizajnérstva
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v nástrojoch na riadenie a simuláciu metalurgických procesov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Prehľad o nástrojoch matematických a fyzikálnych simulácií a ich aplikácií pri riadení procesov v metalurgii. Práca s BIG DATA súbormi a tvorba dátových analýz. Znalosť podstaty a cieľov INDUSTRY 4.0, možnosti implementácie v metalurgii.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
7
optimalizácia nákladov prípravy taveniny na odliatky
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Zosúladenie požiadaviek zákazníka s minimálnou nákladovosťou výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
voľba zlievarenských surovín a odlievanie materiálov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
Progresívne využitie surovín pre výrobu ferozliatin
7
stanovenie druhu a množstva materiálu a polotovarov na zlievarenskú výrobu
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Stanovovanie materiálov a polotovarov pre zlievarenskú výrobu s vysokým stupňom inovácie vrátanie prípravkov na ošetrovanie taveniny. Zlievarenská výroba s vysokým stupňom inovácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie a riadenie metalurgických postupov v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Riadenie prác pri spracovaní metalurgickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy v zlievarenskej výrobe vrátane návrhov na nové projekty.
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh metód kontroly kvality zlievarenských výrobkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie plánov riadenia kvality nových výrobkov a procesov v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
voľba technologických podmienok pri výrobe a liatí železa a ocele
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
voľba technologických podmienok pri kompletizácii jednotlivých komponentov vsádzky, dávkovanie vsádzky do pece a riadenie odlievania všetkých druhov neželezných kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
voľba metalurgických postupov, vyhodnocovanie parametrov procesu tavenia kovov v taviacich agregátoch a korekcia procesov tavenia
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
voľba metalurgických postupov, vyhodnocovanie parametrov procesu dokončenia kovov v agregátoch sekundárnej metalurgie a korekcie procesov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vodík – palivo budúcnosti
7
kontrola technologických postupov rafinácie a úpravy zliatin na výrobu odliatkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Posúdenie optimálneho spôsobu úpravy taveniny.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie a vyhodnocovanie údajov a dát z automatizovaných zariadení za pomoci umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie softvéru na konštrukciu 3D modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
7
evidencia údajov a technickej dokumentácie prevádzky taviarne
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Poznanie rozhodujúcich parametrov nutných na dlhodobé sledovanie a evidenciu.
Perspektíva: Aktuálna
7
čistenie a údržba 3D tlačiarní
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie tímovej práce, riešenie problémových situácií, poskytovanie spätnej väzby v ďalšom vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a simulácia metalurgických procesov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
7
koordinácia a kontrola spôsobov nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Fotografická a video technika

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.