Zlievarenský špecialista projektant

Zlievarenský špecialista projektantZlievarenský špecialista projektant riadi a koordinuje oblasť vypracovania projektov alebo priamo vykonáva projektové práce pri spracovávaní projektov organizačných, riadiacich, technických, technologických a ďalších systémov alebo procesov v zlievarenskej výrobe. Spracováva projektové dokumentácie rozsiahlych a zložitých investičných celkov. Vedie skupiny projektantov alebo odborných tímov technických zamestnancov u mimoriadne náročných a rozsiahlych stavieb. Ekonomicky vyhodnocuje projekty a vedie príslušnú technickú dokumentáciu. Vykonáva projektový dozor pri realizácii investičných celkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4828/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENFoundry project specialist
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Autorizačné osvedčenie autorizovaného stavebného inžiniera podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 3) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
2146
SK ISCO-08
2146020
ESCO
1225
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
2146020

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy hodnotenia dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a spôsoby prieskumu trhu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika stavieb a investícií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika investícií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment nákupu a obstarávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická normalizácia a projektovanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Vrátane materiálov pre výrobu foriem a modelov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
7
technológia zlievarenstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vodík – palivo budúcnosti
7
technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
7
druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zobrazovacie metódy a základy projektovania
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti obsluhy vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady ochrany životného prostredia v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v súvislosti s jej používaním v procese riadenia systému kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v zlievarenských normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie nových trendov v oblasti vývoja techniky a technológie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie a riadenie technologických postupov v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
7
autorský dozor nad realizovanými stavbami, kontrola realizovaných projektov stavebných diel
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: V oblasti zlievarenstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
návrhy na úpravu rozpočtu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia technických výpočtov súvisiacich s projektmi v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza nákupného trhu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza podkladov podľa rozpočtových položiek a požiadaviek
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a výber dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza situácie organizácie súvisiacej s plánovanou investíciou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
definovanie investičnej stratégie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektovanie technologických a ďalších systémov alebo procesov v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie dispozičných a detailných riešení zlievarenských pracovísk, projektovanie usporiadania prevádzky a ich zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
7
vedenie technickej a projektovej dokumentácie v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie podkladov na rozpočty stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dohadovanie podmienok spolupráce a uzatváranie zmlúv s externými dodávateľmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a korešpondencia s príslušnými orgánmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie CAD softvéru
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ochrana životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vodík – palivo budúcnosti
7
vedenie skupiny projektantov pri realizácii rozsiahlych stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie konštrukčných prác a projektov na ucelenom type výrobku od návrhu až po zavedenie do výroby
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Nástroje a pomôcky v doprave (prenosné dopravné značenia, ťažné lano, zdvihák...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.