Zlievarenský špecialista riadenia kvality

Zlievarenský špecialista riadenia kvalityZlievarensky špecialista riadenia kvality v zlievarenstve riadi a vyvíja systémy kvality, koordinuje činnosti pri zavádzaní a vyhodnocovaní týchto systémov vo výrobe odliatkov. Koordinuje v zlievarni riadenie kvality, normalizáciu, skúšobníctvo a spoluprácu s výrobnými a technickými útvarmi zlievarne. Vedie potrebnú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4827/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENQuality manager
SKKvalitár špecialista
SKManažér kvality v zlievarenstve
SKMetodik riadenia kvality
SKZmocnenec pre kvalitu v zlievarenstve
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008, STN EN ISO 9001:2009
Poznámka: EN ISO 9001:2015, STN EN ISO 9001: 2016

Osvedčenie zo systému environmentálneho manažérstva podľa noriem EN ISO 14001:2004, STN EN ISO 14001:2004
Poznámka: EN ISO14 001: 2015, STN EN ISO 14001: 2016

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 72 mesiacov.
ISCO-08
2146
SK ISCO-08
2146019
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
2146019

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy realizácie interných a zákazníckych auditov kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažérsky systém Six Sigma
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy hodnotenia kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie v strojárstve a kovovýrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Materiály potrebné na výrobu odliatkov, modelov a jadrovníkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
Nové materiály pre zelené zdroje (veterné stožiare, moderné elektrárne, geotermálna energia, pre elektrotechnický priemysel, pre uskladnenie elektrickej energie)
7
technológia tavenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia zlievarenstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
7
technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
7
technológia výroby kovov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
Nové materiály pre zelené zdroje (veterné stožiare, moderné elektrárne, geotermálna energia, pre elektrotechnický priemysel, pre uskladnenie elektrickej energie)
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Normy a štandardy kvality v zlievarenstve.
Perspektíva: Aktuálna
7
chyby odliatkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Bezpečnosť v zlievarni a pri práci s materiálmi používanými v zlievarenstve.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy vyhodnocovania spokojnosti zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
tvorba cieľov a koncepcie kvality v organizácii, vrátane kontroly ich plnenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz kvality v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov s kvalitou poskytovaných produktov a služieb
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie interných auditov systému manažérstva kvality a sledovanie účinnosti nápravných opatrení z interných auditov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a kontrola priebehu technologických procesov pri výrobe a liatí neželezných kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Plány kontroly kvality surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v zlievarenstve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
Nové materiály pre zelené zdroje (veterné stožiare, moderné elektrárne, geotermálna energia, pre elektrotechnický priemysel, pre uskladnenie elektrickej energie)
7
technologické skúšky v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Vyhodnotenie výsledkov kontroly akosti a kvality surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v zlievarenstve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
7
zber dát a ich analýza, využitie štatistických metód v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Stanovenie preberacích kvalitatívnych podmienok.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia digitalizácie do procesu zlievarenskej výroby
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia spolupráce s výrobnými a technickými útvarmi zlievarne
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia riadenia kvality, normalizácie a skúšobníctva v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.