Zlievarenský špecialista technológ

Zlievarenský špecialista technológZlievarenský špecialista technológ je zodpovedný za optimálne zavádzanie najmodernejších poznatkov o výrobe odliatkov, o použití najnovších materiálov a najnovších metód riadenia výrobných procesov do zlievarenskej praxe. Tvorí koncepciu a smer vývoja technológií a technologických postupov v celej firme. Riadi a komplexne zabezpečuje prípravu technologicky najnáročnejších zlievarenských výrobkov s vysokým stupňom inovácie. Riadi skupinu technológov a zodpovedá za kontrolu dodržiavania technologických predpisov, vrátane normotvornej činnosti. Vyhodnocuje aplikáciu najnovších poznatkov do návrhov technologických postupov v zlievarenskej výrobe a ich úspešnosť. Koordinuje proces vývoja nových projektov a vyhodnocuje úspešnosť cenových ponúk nových odliatkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4826/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKTechnológ vývojár
DETechnologischer Entwickler
ENTechnologist specialist
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 72 mesiacov.
Poznámka: Minimálne 2/3 praxe v zlievarenstve.
ISCO-08
2146
SK ISCO-08
2146018
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
2146018

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Modelovanie odliatkov, simulácie liatia, optimalizácia metalurgických procesov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
7
informačné systémy na vizualizáciu dát a výsledkov analýz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy kalkulácie nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy spotreby práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
špecifické požiadavky pri výrobe a distribúcii vodíka napĺňané automatizačnými, regulačnými a riadiacimi technológiami
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Poznatky využitia vodíka v priemysle aj v automobiloch, požiadavky na odliatky pre motor spaľujúci vodík.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vodík – palivo budúcnosti
7
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Materiály používané na výrobu odliatkov, modelov a jadrovníkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy konštruovania z kovu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užitková hodnota a cena výrobku
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vyhodnotenie úspešnosti cenových ponúk nových odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia tavenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
7
technológia zlievarenstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: V zlievarenstve, výroba odliatkov, foriem, jadier a modelov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zlievarenské technologické postupové výkresy
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
7
metódy na zlepšovanie procesov a výrobkov v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Optimalizácia riadenia metalurgických procesov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
7
nové materiály, zliatiny pre produkty s vyššou pridanou hodnotou
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
7
simulácie vytvárania 3D štruktúr
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
7
princípy ekologickej výroby a nakladania s druhotnými surovinami
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Hygiena a ekológia prevádzky zlievareň, nakladanie so zlievarenskými odpadmi, troskami a pieskami.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v zlievarenských normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Poznanie zlievarenskej technickej dokumentácie a jej evidencia.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v nástrojoch na riadenie a simuláciu metalurgických procesov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Spolupráca na tvorbe predpisov súvisiacich s BOZP a kontrola ich dodržiavania.
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovenie druhu a množstva materiálu a polotovarov na zlievarenskú výrobu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie a riadenie technologických postupov v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia postupov, štandardov a technických prostriedkov vo výrobných procesoch a technológiách využívajúcich vodík
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vodík – palivo budúcnosti
7
vykonávanie overovacích skúšok technológie s vysokým stupňom inovácie v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické skúšky v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie, vyhodnocovanie a spracovávanie rozborov hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Orientovanie sa v ekonomike zlievarenskej výroby, vrátane kalkulovania nákladov na výrobu nových polotovarov a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýzy výsledkov auditov a spracovanie akčných plánov na zlepšenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Analýza požiadaviek odberateľov na zákazku a výsledkov auditov ako podklad pre spracovanie technických podkladov pre marketingovú a obchodnú činnosť.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie štatistických výkazov, uzávierok a analýz príslušnej oblasti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie a vyhodnocovanie údajov a dát z automatizovaných zariadení za pomoci umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
7
navrhovanie a vývoj nových produktov, popr. modifikácia súčasných produktov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Navrhovanie a vývoj nových produktov pre oblasť zlievarenstva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
7
tvorba zlievarenských technologických postupových výkresov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Spracovanie kompletných technologických postupov výroby odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie softvéru na konštrukciu 3D modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri výskume, vývoji a príprave nových výrobkov, zavedení nových výrob a technológií v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Vývoj a zavádzanie nových technológii pri výrobe odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie technickej dokumentácie v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Sledovanie technologickej dokumentácie pri výrobe odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
hospodárne zaobchádzanie s materiálom a energiami, nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha 3D tlačiarne
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
7
uplatňovanie zásad vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie kontroly technologických postupov v zlievarenskej výrobe s vysokým stupňom inovácie
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia riadenia kvality, normalizácie a skúšobníctva v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie konštrukčných prác a projektov na ucelenom type výrobku od návrhu až po zavedenie do výroby
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia prác na riešení výskumných a vývojových projektov v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a simulácia metalurgických procesov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.