Zlievarenský špecialista vo výskume a vývoji

Zlievarenský špecialista vo výskume a vývojiZlievarenský špecialista vo výskume a vývoji riadi kolektív výskumných, vývojových a technických pracovníkov. Metodicky vedie, koordinuje a rieši zložité výskumné a vývojové úlohy v oblasti skúšok nových materiálov a technológií zlievarenskej výroby, rieši perspektívne výrobné úlohy v oblasti inovácií a zvyšovania kvality výrobkov. Analyzuje podnikateľské zámery a projekty, vedie príslušnú dokumentáciu analýz a experimentálnych výsledkov hlavne formou výskumných správ.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4821/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENResearch specialist
DEForschungsspezialist
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 72 mesiacov.
Poznámka: Prax viac ako 70 mesiacov sa nielen odporúča ale aj vyžaduje, hoci na to nie je právny predpis.
ISCO-08
2146
SK ISCO-08
2146017
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
2146017

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vedecké metódy výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
fyzikálna metalurgia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informačné systémy na vizualizáciu dát a výsledkov analýz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
7
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: A riadenie v strojárstve a kovovýrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
špecifické požiadavky pri výrobe a distribúcii vodíka napĺňané automatizačnými, regulačnými a riadiacimi technológiami
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vodík – palivo budúcnosti
6
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia tavenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby neželezných kovov a ich zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia zlievarenstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia liatia kovov a cizelérstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia tavenia a odlievania drahých kovov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy prípravy formovacích a jadrových zmesí
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia práškovej metalurgie
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby kovov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hutnícka a zlievarenská výroba
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia zvárania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia tepelného spracovania kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia povrchových úprav kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby zlievarenských foriem a jadier
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia pre tepelné spracovanie kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby foriem na výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby foriem
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
zlievarenské technologické postupové výkresy
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
7
chyby odliatkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Poznatky musí vo výskumnej činnosti využívať tvorivo s cieľom vyvinúť environmentálne aj prevádzkovo bezpečný proces, resp. produkt.
Perspektíva: Aktuálna
7
inovácie a vývojové trendy v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové materiály, zliatiny pre produkty s vyššou pridanou hodnotou
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Musí disponovať poznatkami z oblasti environmentálnej legislatívy.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v súvislosti s jej používaním v procese riadenia systému kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v normách a technologických postupoch v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v nástrojoch na riadenie a simuláciu metalurgických procesov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
7
dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie najnovších stavov a trendov vývoja technológie výroby v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia postupov, štandardov a technických prostriedkov vo výrobných procesoch a technológiách využívajúcich vodík
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vodík – palivo budúcnosti
7
posudzovanie a kontrola priebehu technologických procesov pri výrobe a liatí neželezných kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Riadenie overovacích skúšok.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie experimentálnych výsledkov a ich spracovanie formou výskumných správ
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie a vyhodnocovanie údajov a dát z automatizovaných zariadení za pomoci umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
7
riešenie a vyhodnocovanie výskumných a vývojových úloh s využitím výskumných metód v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zameranie na nové postupy výroby odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie softvéru na konštrukciu 3D modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie úvodných a realizačných projektov v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie dispozičných a detailných riešení zlievarenských pracovísk, projektovanie usporiadania prevádzky a ich zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektovanie rozsiahlych zmien a rekonštrukcií zlievarenských prevádzok a projektov pri rozširovaní a zmenách výrob a pod.
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie výskumných a vývojových projektov v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zostavovanie a tvorba výskumných správ v oblasti zlievarenstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
hospodárne zaobchádzanie s materiálom a energiami, nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
7
manažment procesu návrhu a vývoja v oblasti riadenia zmien
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie procesov vývoja nových odliatkov a nových technológií pre ich výrobu.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia prác na riešení výskumných a vývojových projektov v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodná spolupráca pri riešení výskumných a vývojových projektov v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.