Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji

Hutnícky špecialista vo výskume a vývojiHutnícky špecialista vo výskume a vývoji tvorivým spôsobom aplikuje vedecké poznatky a teórie pri vývoji nových výrobkov a technológií v hutníckej výrobe. Neustále sleduje najnovšie trendy vývoja techniky a technológie v hutníckej výrobe. Navrhuje, koordinuje a vyhodnocuje vývojové skúšky v oblasti inovácií nových materiálov a technológií. Analyzuje kvalitatívne nedostatky pri výrobe a následne navrhuje príslušné inovačné opatrenia na zvýšenie kvality výrobkov. Výsledky analýz spracováva formou výskumných správ a publikuje ich v odborných časopisoch a prezentuje na vedeckých konferenciách.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4820/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKVýskumný pracovník v hutníctve
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2146
SK ISCO-08
2146014
ESCO
492
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
2146014

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metrológia fyzikálnych veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzikálna metalurgia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
7
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: A riadenie v strojárstve a kovovýrobe.
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
Smart zariadenia a technológie
7
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
7
technológia tavenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby surového železa
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Vodík – palivo budúcnosti
7
technológia výroby ocele
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
7
technológia výroby neželezných kovov a ich zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
7
technológia valcovania kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
7
technológia výroby kovov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Progresívne využitie surovín pre výrobu ferozliatin
7
hutnícka a zlievarenská výroba
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
7
technológia tepelného spracovania kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia povrchových úprav kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre zelené zdroje (veterné stožiare, moderné elektrárne, geotermálna energia, pre elektrotechnický priemysel, pre uskladnenie elektrickej energie)
7
technológia galvanického pokovovania
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre zelené zdroje (veterné stožiare, moderné elektrárne, geotermálna energia, pre elektrotechnický priemysel, pre uskladnenie elektrickej energie)
7
technológia tvárnenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kovové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
7
technológia ťažby kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
náuka o materiáloch, materiálové inžinierstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
7
vlastnosti žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné technológie pri riešení odborných úloh a v riadiacich procesoch hutníckej výroby
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
7
informačné systémy v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
technológie s využitím vodíka ako redukčného činidla pri výrobe kovov z rúd
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Vodík – palivo budúcnosti
7
nové materiály, zliatiny pre produkty s vyššou pridanou hodnotou
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
Nové materiály pre zelené zdroje (veterné stožiare, moderné elektrárne, geotermálna energia, pre elektrotechnický priemysel, pre uskladnenie elektrickej energie)
7
softvérové, vizuálne, zvukové metódy vyhodnocovania predpísaných parametrov technologických strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
3D tlač v práškovej metalurgii
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v normách, predpisoch a pracovných postupoch v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
7
orientácia v metalurgických postupoch a v technických podkladoch pri tavení kovov a taviacich agregátov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
7
orientácia v normách a v technických podkladoch na realizáciu činností pri výrobe a liatí neželezných kovov, vrátane vedenia predpísanej evidencie
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
7
orientácia v normách a technických postupoch v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách kvality v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie najnovších stavov a trendov vývoja techniky a technológie výroby v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vodík – palivo budúcnosti
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie cieľov, obmedzení a predpokladov interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie druhu a množstva materiálov a polotovarov na výrobu nových výrobkov hutníckej výroby
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
7
stanovovanie technologických postupov v hutníckej výrobe s vysokým stupňom inovácie
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
voľba technologických podmienok pri kompletizácii jednotlivých komponentov vsádzky, dávkovanie vsádzky do pece a riadenie odlievania všetkých druhov neželezných kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
7
aplikácia postupov, štandardov a technických prostriedkov v hutníckych výrobných procesoch a technológiách využívajúcich vodík
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Vodík – palivo budúcnosti
7
vyhodnocovanie overovacích skúšok vývoja a výskumu nových technológií v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a kontrola priebehov technologických procesov pri výrobe ocele, špeciálnych ocelí a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
7
vykonávanie overovacích skúšok technológie s vysokým stupňom inovácie v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie technických skúšok technológie s vysokým stupňom inovácie v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a vyhodnotenie diagnostických meraní, stanovenie diagnóz a vyhodnotenie technického stavu zariadení, vrátane návrhov nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
7
analyzovanie experimentálnych výsledkov a ich spracovanie formou výskumných správ
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Progresívne využitie surovín pre výrobu ferozliatin
7
vývoj nových typov metalurgických procesov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
7
vývoj nových akostí v metalurgii
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
Progresívne využitie surovín pre výrobu ferozliatin
Nové materiály pre zelené zdroje (veterné stožiare, moderné elektrárne, geotermálna energia, pre elektrotechnický priemysel, pre uskladnenie elektrickej energie)
7
tvorba písomných dokumentov súvisiacich s výskumnou a vývojovou činnosťou v hutníctve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účasť na tvorbe vedeckých, odborných príspevkov a monografií v hutníctve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie vhodných metód výskumu a vývoja v oblasti metalurgie, tvárnenia materiálov, hľadania ekologických riešení v hutníctve, testovanie, meranie, analýza a kontrola štruktúry materiálov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie nových trendov v oblasti vývoja 3D tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
7
komunikácia a práca s odbornou literatúrou v oblasti hutníctva v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mimopecné spracovanie ocele
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
7
obsluhovanie počítačových aplikácií podľa technologických postupov, noriem a štandardov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
riadenie tímu výskumných a technických pracovníkov v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodná spolupráca pri riešení výskumných a vývojových úloh v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia prác na riešení výskumných a vývojových úloh v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.