Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií)

Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií)Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií) vykonáva jednoduché (pomocné) práce súvisiace s bežnou správou a údržbou vodných tokov a vodných stavieb, pomocné práce pri opravách a stavebných prácach. Spolupracuje počas mimoriadnych situácií, pri vyhlásenej povodňovej aktivite, alebo pri ekologických haváriách. Vykonáva obsluhu čerpacej techniky (pri povodňových situáciách), presun stavebných materiálov, hmôt a výrobkov (ručne do 15 kg) a vypomáha pri geodetických prácach. Je zodpovedný za údržbu a čistenie verejných priestranstiev v okolí vodných tokov a stavieb.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
4734/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
D
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
244
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 1)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny C1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)
Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9312
SK ISCO-08
9312004
ESCO
2886
SK NACE Rev. 2
E36
CPA 2015
E36
Príslušnosť k povolaniu
9312004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti o ochrane prírody a krajiny
Perspektíva: Aktuálna
2
ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
manipulačné a prevádzkové poriadky vodných stavieb
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady a predpisy na riešenie mimoriadnych udalostí na vodných tokoch a vodných stavbách
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady a predpisy na riešenie povodní
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
právne predpisy a pojmy v oblasti vodného hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov Zákon č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady prevádzky a manipulácie s technickými strojmi a nástrojmi na vodných stavbách
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o obsluhe čerpacej techniky a jednoduchých strojných zariadení situovaných na vodných stavbách.
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy kontroly stavu korýt a brehov vodných tokov a prevádzky vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vodné stavby a vodné diela
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
odstraňovanie pobrežných porastov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
drobné opravy telesa hrádze
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
údržba, čistenie a opravy korýt a brehov vodných tokov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie verejných priestranstiev
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vedenie a obsluha drobnej mechanizácie vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
prevencia pred povodňami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.