Technik pre správu vodného toku

Technik pre správu vodného tokuTechnik pre správu vodného toku plní úlohy správcu povodia na zverenom úseku. Riadi prevádzku vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a vodné stavby a výkon protipovodňovej ochrany v zmysle platnej legislatívy. Kontroluje dodržiavanie podmienok odberu a vypúšťania vody a hospodárenie v ochranných pásmach vodných zdrojov. Eviduje a spracováva výsledky odpočtov meracích prístrojov, obsluhuje technologické zariadenia vo vodnom hospodárstve. Organizuje práce pri opravách a haváriách na vodných tokoch. Kontroluje dodržiavanie vodohospodárskych noriem, štandardov a legislatívy. Pripravuje podklady a spracováva materiály v oblasti ochrany vôd. Vedie rokovania s investormi a správnymi orgánmi v oblasti vodného hospodárstva a určuje podmienky pre investorov z hľadiska ochrany životného prostredia a vodohospodárskej správy. Spracováva manipulačné poriadky vodných stavieb a vodohospodárskych sústav. Spracováva plány údržby a opráv vo...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
4719/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKÚsekový technik pre správu vodného toku
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Potvrdenie o absolvovaní školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 7)
Odpis registra trestov
Preukaz o absolvovaní povinného školenia vodičov podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti havarijného technika podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 12 ods. 3 písm. a)
Osvedčenie bezpečnostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 23)
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania so zameraním: Klasifikácia, kalkulovanie, oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 14)
Preukaz na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu, vežového žeriava výložníkového typu a pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách (žeriavnický preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Certifikát o odbornej spôsobilosti na § 20 – poučená osoba s celoštátnou platnosťou podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 23)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30)
Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 1)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny C1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - minimálne 24 mesiacov praxe
Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou - minimálne 48 mesiacov praxe
ISCO-08
3132
SK ISCO-08
3132015
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
E36
CPA 2015
E36
Príslušnosť k povolaniu
3132015

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
pôsobnosť orgánov štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a spracovania výsledkov odpočtov meracích prístrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady hospodárenia na lesnej a poľnohospodárskej pôde
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v rybárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Rybársky revír, výkon rybárskeho práva a právo rybárskych revírov a ich fungovanie.
Perspektíva: Aktuálna
6
znečisťujúce látky, prioritné látky a prioritné nebezpečné látky
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Znečisťujúce látky, prioritné a prioritné nebezpečné látky vo vypúšťaných odpadových vodách do povrchových vôd.
Perspektíva: Aktuálna
6
ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vodné hospodárstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manipulačné a prevádzkové poriadky vodných stavieb
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a predpisy na riešenie mimoriadnych udalostí na vodných tokoch a vodných stavbách
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a predpisy na riešenie povodní
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
správa vodných tokov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Princípy správy a prevádzky vodných tokov v rozsahu činností podľa § 48 vodného zákona.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a predpisy pre investičnú činnosť na vodných tokoch
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy vykonávania technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zodpovedá za výkon TBD v rámci plnenia úloh správcu na vodných stavbách.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zásady prevádzky, obsluhy, údržby a opráv strojov a zariadení na vodných stavbách.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti vodného hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby čistenia odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o čistení odpadových vôd a kvalitatívnych ukazovateľoch vypúšťaných odpadových vôd z čistiarne odpadových vôd a povoleniach OŠVS na vypúšťanie čistených odpadových vôd do povrchových vôd.
Perspektíva: Aktuálna
5
technologické zariadenia na vodných tokoch a vodných stavbách
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
protierózne opatrenia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy kontroly stavu korýt a brehov vodných tokov a prevádzky vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
povodňové plány
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vodohospodárska bilancia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vodohospodárske riešenia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
techniky odberu vzoriek vody z rôznych typov vôd, vzorkovacie objekty a zariadenia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vodné stavby a vodné diela
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Princípy správy a prevádzky vodných stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany vodných zdrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
opatrenia Vodného plánu SR
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Environmentálne ciele a opatrenia v rozsahu vodných útvarov, ktoré sú súčasťou spravovaného úseku vodného toku.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy nakladania s vodou z povrchového odtoku
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zadržiavanie, odvádzanie a akumulácia dažďových vôd a ich vypúšťanie do vodného toku.
Perspektíva: Aktuálna
7
vodohospodárske služby poskytované z úseku vodného toku
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Odbery povrchovej vody, poskytovanie hydroenergetického potenciálu vodného toku, odbery energetickej vody, zabezpečovanie plavby a protipovodňová ochrana.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby nakladania so sedimentami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hydromorfológia vodného toku
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vodná cesta a jej správa
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zákon o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
požiadavky na kvalitu vody určenej na rôzne účely užívania
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plány údržby vodných tokov a prítokov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
referenčné, zraniteľné a citlivé oblasti a ich vplyvy na spravovaný vodný tok
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Prehľad vymedzených oblastí, ich význam a súvisiace obmedzenia a povinnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
hydroenergetický potenciál vodných tokov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prietok a spôsoby regulácie prietokov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Ekologický, resp. minimálny prietok a ich regulácia.
Perspektíva: Aktuálna
7
smart technológie v správe vodného toku
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Využívanie aplikácií, mobilných zariadení, dronov, ponoriek a pod. na evidenciu, monitoring a mapovanie stavu vodného toku (aj pod hladinou vody), koryta vodného toku a jeho dna (automatické meracie a sledovacie zariadenia), vodných stavieb a povodia vodného toku.
Perspektíva: Aktuálna
7
automatické varovné systémy
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
automatické systémy zberu a vyhodnocovania dát
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Automatické meracie a sledovacie zariadenia na evidenciu a monitoring stavu vôd, koryta vodného toku, vodných stavieb a povodia vodného toku.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zodpovedá za BOZ a PO na zverenom úseku
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
participácia na zostavovaní plánov investícií a plánov opráv a údržby hmotného investičného majetku v oblasti správy vodných tokov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vrátane zodpovednosti za ich plnenie.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie manipulačných poriadkov vodných stavieb
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a aktualizácia povodňových plánov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie a realizovanie opatrení na zmiernenie hydromorfologických zmien vodného toku s cieľom dosiahnutia alebo zachovania dobrého stavu vodného útvaru
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
predkladanie návrhov na ochranné pásma vodárenských nádrží
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie podmienok pre trvalo udržateľné využívanie vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca na prieskumných, bilančných, koncepčných a plánovacích prácach
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca pri návrhu a realizácii opatrení na ochranu pred povodňami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania podmienok vyplývajúcich z vyjadrení, rozhodnutí a súhlasov orgánov štátnej vodnej správy a zastupovanie organizácie pri predkladaní odborných stanovísk
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: V rámci vodoprávneho, stavebného a územného konania, povodňových prehliadok, vodoochranného dozoru a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie vyjadrení k projektovej dokumentácii súvisiacej s úpravou vodných tokov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola množstva a kvality vody vo vodných tokoch a vodných nádržiach
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Dohľad nad kvalitou vôd v tokoch, kanáloch a vodných nádržiach na zverenom úseku.
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola hospodárenia v ochranných pásmach vodných zdrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania podmienok odberu a vypúšťania vody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie a kontrola udržiavania brehových porastov vo vodnom toku a na pobrežných pozemkoch
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Súčasť správy vodného toku - kontrola údržby, alebo odstraňovania brehových porastov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a kontrola spevňovania brehov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Súčasť správy vodného toku.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a kontrola udržiavania koryta
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Súčasť správy vodného toku - odstraňovanie naplavenín, ľadových a iných prekážok, ktoré by mohli zabrániť nehatenému odtoku alebo prietoku.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola množstva a kvality vypúšťaného znečistenia odpadovými vodami do povrchových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring stavu vodného toku z pohľadu mimoriadneho zhoršenia vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Súčasť správy vodného toku.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie stavu vodného toku a pobrežných pozemkov z hľadiska zabezpečovania funkcií vodného toku
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie smart technológií v správe vodného toku
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Využívanie aplikácií, mobilných zariadení, dronov, ponoriek a pod. na evidenciu, monitoring a mapovanie stavu vodného toku (aj pod hladinou vody), koryta vodného toku a jeho dna (automatické meracie a sledovacie zariadenia), vodných stavieb a povodia vodného toku.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie dát z automatických varovných systémov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia a spracovanie výsledkov odpočtov meracích prístrojov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia a starostlivosť o materiál na likvidáciu havarijného znečistenia vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie dokumentácie prevádzky, údržby a opráv vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Evidencia, zber a uchovávanie údajov a informácií súvisiacich so správou a prevádzkou vodných tokov, vodných stavieb a súvisiacich zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia pri zabezpečovaní údajov pre vodohospodársku evidenciu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie podkladov a stanovísk pre rozhodovaciu činnosť orgánov štátnej správy
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia stavu vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava podkladov a spracovávanie materiálov v oblasti ochrany vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s investormi a správnymi orgánmi v oblasti vodného hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie súhlasov v rozsahu svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Podľa zákona o vodách v znení neskorších predpisov - na požičiavanie plavidiel, státie plávajúcich zariadení, na prevádzku prístavísk a prekladísk a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie evidencie rozhodnutí, stanovísk a vyjadrení orgánu štátnej vodnej správy
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manipulácia so strojnými a strojnotechnologickými vodohospodárskymi zariadeniami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Operatívne riešenie a organizácia prác pri mimoriadnych udalostiach na vodných tokoch, vodných stavbách a vodohospodárskych zariadeniach.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Efektívna organizácia práce a riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie povodňového úseku počas povodňovej aktivity, plnenie úloh v rámci ochrany pred povodňami na úseku zabezpečovacích prác
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie prevádzky vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Riadenie technicko-prevádzkovej činnosti na zverenom úseku vrátane prevádzky hatí, čerpacích staníc, malých vodných elektrární, vodných nádrží a ostatných vodohospodárskych objektov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie úloh správcu vodnej cesty
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a riadenie prác pri komplikovaných montážnych činnostiach a uvádzaní náročných technických systémov do prevádzky
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie výkonu odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zodpovednosť za výkon TBD v rámci plnenia povinností správcu na vodných stavbách a zabezpečenie úloh vyplývajúcich z TBD. Spolupráca s organizáciou poverenou výkonom technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami.
Perspektíva: Aktuálna
7
správa povodia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vykonávanie správy povodia na zverenom úseku, zabezpečovanie starostlivosti o vodné toky.
Perspektíva: Aktuálna
7
hospodárenie s materiálovými rezervami na ochranu pred povodňami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie prevádzkyschopnosti vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení a plnenia plánu ich opráv a údržby na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vrátane výkonu investora pri akciách opráv a údržby.
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie dodávky povrchovej vody a vedenie evidencie o jej odberoch
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie evidencie pozemkov súvisiacich s vodným tokom a vodnými stavbami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie ekonomických, výrobných a prevádzkových činností v rámci zvereného úseku vodného toku
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie podmienok pre využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie úpravy vodného toku
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Súčasť správy vodného toku.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Iné (plávacia vesta, izolačný koberec)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Prostriedky lodnej dopravy (lode, člny...)
Nástroje a pomôcky v doprave (prenosné dopravné značenia, ťažné lano, zdvihák...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.