Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Technik prevádzky kanalizácií a ČOV

Technik prevádzky kanalizácií a ČOVTechnik prevádzky kanalizácií a ČOV vykonáva technicko-prevádzkové práce, poskytuje konzultácie a technickú pomoc pri riešení technických a technologických problémov pri odkanalizovaní a čistení odpadových vôd, zabezpečuje úlohy technickej agendy. Vykonáva pasportizáciu kanalizačných sietí a ich zakresľovanie do technických máp. Zabezpečuje čiastkové odborné práce pre rozvoj strediska kanalizačných sietí a čistiarní odpadových vôd. Spolupracuje pri príprave a zabezpečení realizácie investičnej výstavby. Zúčastňuje sa na kontrolných dňoch a pracovných poradách, súvisiacich s prípravou a výstavbou kanalizačných stavieb. Zúčastňuje sa na preberacích a kolaudačných konaniach kanalizačných stavieb a objektov. Vykonáva kontrolu a schvaľovanie nových kanalizačných prípojok. Spolupracuje s príslušnými útvarmi pri uzatváraní zmlúv o prevode kanalizačných stavieb do majetku organizácie a zmlúv o zabezpečení odborného výkonu prevádzky kanalizačných stavieb. Kontroluje dodržiavanie prevádzkovýc...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
4714/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKvedúci strediska
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejnej kanalizácie I. až III. kategórie podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (§ 6)
Poznámka: V súlade s paragrafom 6 - oprávnenie na prevádzkovanie verejných kanalizácií.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: V prípade vysokoškolského vzdelania sa prax nevyžaduje
ISCO-08
3132
SK ISCO-08
3132007
ESCO
2163
SK NACE Rev. 2
E37
CPA 2015
E37
Príslušnosť k povolaniu
3132007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti BOZP a PO
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Bezpečnosti a ochrany zdravia pri prevádzke kanalizačných sietí.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy stavebného konania
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vodné stavby
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v odpadovom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meracie a ďalšie zariadenia v čistiarniach odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odpadové vody, ich vznik a dopad na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vodné hospodárstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy prevádzky verejných kanalizácií
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby čistenia odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy dispečerského riadenia objektov a zariadení v oblasti odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy montáže, údržby a opráv kanalizačných sietí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
potrubné materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy spracovávania záznamov zozbieraných dát
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Záznam dát zozbieraných na základe prevádzkového poriadku, alebo iného manuálu.
Perspektíva: Aktuálna
4
základy automatizácie a regulácie v čistiarňach odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Pracovník ovláda princíp technológie a nastavuje určité parametre, rovnako by mal vedieť dávať podnety technológovi, ktorý je kompetentný meniť/dopĺňať algoritmy.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie umelej inteligencie v čistiarňach odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Budúca
4
kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy v prevádzke kanalizácií a ČOV
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy, metódy a postupy vedenia technickej dokumentácie v prevádzke kanalizácií a ČOV
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy pasportizácie kanalizačných sietí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
čítanie výkresovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie plánov údržby a opráv vodovodných a kanalizačných sietí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie podkladov na odbery a vypúšťanie vody a na rozhodovanie správnych orgánov vo vodohospodárskej sfére
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie technologických postupov pri úprave vody a čistení odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, náradia a pomôcok na montáže a opravy vodovodných a kanalizačných rozvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie plánov údržby, opráv a rekonštrukcií vodovodných a kanalizačných potrubí (sietí) a vodohospodárskych technologických zariadení na úpravu vody a čistenie odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri vypracovávaní prevádzkových predpisov kanalizácií a ČOV
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia rozpisu pracovných úloh pracovníkov prevádzky a údržby kanalizačnej siete
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania podmienok odberu a vypúšťania vody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a monitorovanie stavu potrubí, prípojok a objektov pri čistení kanalizačných sietí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola prietokovosti potrubí, prípojok a kanalizačných stok pri čistení kanalizačných sietí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie a vyhodnocovanie stavu potrubia, prípojok a objektov pri údržbe vodovodných a kanalizačných sietí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie hodnôt a parametrov kvalitatívnych ukazovateľov odpadových vôd pri obsluhe a riadení technologických procesov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Za pomoci presne a na „mieru“ konkrétnej ČOV vytvoreného manuálu.
Perspektíva: Aktuálna
4
vizuálna kontrola celkového stavu ČOV
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyplňovanie a evidovanie záznamov o prevádzke strojov a technologických zariadení čistiarní odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyplňovanie a evidencia záznamov o čistení kanalizačného potrubia, prípojok a objektov kanalizačných sietí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie o prevádzke kanalizačnej siete a čistení odpadových vôd v organizáciách
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyznačovanie a evidovanie vedenia stokových kanalizačných sietí v mapovej dokumentácii
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pasportizácia kanalizačných sietí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s informačnými systémami v prevádzke kanalizácií a ČOV
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Na užívateľskej úrovni.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.