Poriečny

PoriečnyPoriečny vykonáva práce súvisiace so správou a údržbou vodných tokov a vodných stavieb. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a vodné stavby a výkon protipovodňovej ochrany v zmysle platnej legislatívy. Podieľa sa na vykonávaní protipovodňových prehliadok, na prácach počas povodňovej aktivity a ekologických havárií. Vykonáva opravy a údržbu okolia vodných tokov, ako aj bežné stavebné práce pri opravách a údržbe vodných tokov a vodných stavieb a obsluhe čerpacej techniky. Sleduje čistotu a kvalitu povrchových vôd, kontroluje dodržiavanie podmienok v pásmach hygienickej ochrany, nakladanie s vodami, zabezpečuje udržiavanie prietokovosti korýt vodných tokov. Odčítava, eviduje a hlási stavy vody z rozhodujúcich vodočtov, vykonáva kontrolu a údržbu vodočetných profilov. Vykonáva príslušné merania na tokoch v odberných a výpustných objektoch ako aj na vodných stavbách v rámci zabezpečovania technicko-bezpečnostného dohľadu, manipuláciu na hatiach a vodohospodárskych zariadeniach bez trva...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
4702/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)
Osvedčenie o absolvovaní pravidelného preškolenia na práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 3)
Osvedčenie na obsluhu vybraných technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Osobitné povolenie pri plavbe na vodných cestách so špecifickým rizikom, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, podľa zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Prax je odporúčaná v prípade stredného odborného vzdelania bez maturity a výučného listu.
ISCO-08
5419
SK ISCO-08
5419004
ESCO
2157
SK NACE Rev. 2
E36
CPA 2015
E36
Príslušnosť k povolaniu
5419004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prírodné hrozby a riziká
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy ochrany biodiverzity, prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
3
princípy a metódy ochrany vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
Ekologické účtovníctvo
3
odpadové vody, ich vznik a dopad na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
3
vodné hospodárstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulačné a prevádzkové poriadky vodných stavieb
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
4
zásady a predpisy na riešenie mimoriadnych udalostí na vodných tokoch a vodných stavbách
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a predpisy na riešenie povodní
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
správa vodných tokov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vyspelá umelá inteligencia a analytika
3D kataster nehnuteľností
3D mapovanie
Elektronické geometrické plány
3D mapy ako virtuálna realita
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
zásady a predpisy pre investičnú činnosť na vodných tokoch
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Simulácia vo vzdelávaní
Trvalo udržateľný rozvoj
3D kataster nehnuteľností
3D mapovanie
Elektronické geometrické plány
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
3
zásady a predpisy na riešenie ľadových javov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
3
stroje a zariadenia vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Stroje, zariadenia a drobná mechanizácia na údržbu korýt a brehov vodných tokov, meracie a registračné prístroje na meranie profilov a odberov vzoriek vody - spôsoby ich obsluhy a bežnej údržby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
Servisné roboty - robotické stroje, prístroje a zariadenia - roboty v službách
4
právne predpisy a pojmy v oblasti vodného hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické zariadenia na vodných tokoch a vodných stavbách
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vyspelá umelá inteligencia a analytika
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
Servisné roboty - robotické stroje, prístroje a zariadenia - roboty v službách
4
elektrotechnické zariadenia na vodných tokoch a vodných stavbách
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
vegetačný sprievod vodného toku
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hydrotechnika
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
protierózne opatrenia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy kontroly stavu korýt a brehov vodných tokov a prevádzky vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapovanie
Elektronické geometrické plány
Digitálna správa, kontrola a údržba stavieb
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
pásma hygienickej ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vyspelá umelá inteligencia a analytika
3D kataster nehnuteľností
3D mapovanie
Elektronické geometrické plány
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
vodohospodárska bilancia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
3
vodohospodárske riešenia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Simulácia vo vzdelávaní
Softverizácia
Vyspelá umelá inteligencia a analytika
3D mapovanie
3D mapy ako virtuálna realita
Hodnotenie udržateľnosti stavby v priebehu životného cyklu
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
3
princípy a metódy opráv a údržby korýt a brehov vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
postupy odčítania a evidencie stavu vody z vodočtov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vrátane postupov kontroly a údržby vodočetných profilov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
vodné stavby a vodné diela
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zásady správy vodných stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D kataster nehnuteľností
3D mapovanie
Digitálna správa, kontrola a údržba stavieb
Hodnotenie udržateľnosti stavby v priebehu životného cyklu
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
smart technológie v správe vodného toku
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
4
princípy ochrany a revitalizácie brehových porastov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby vedenia a obsluhy malých plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Odporúčaný certifikát na vedenie malého plavidla. Vedenie malého plavidla nie je nevyhnutnou podmienkou pre výkon NŠZ
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania podmienok v pásmach hygienickej ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Vyspelá umelá inteligencia a analytika
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
kontrola množstva a kvality vody vo vodných tokoch a vodných nádržiach
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
monitoring a kontrola výuste a nelegálneho vypúšťania odpadových vôd do vodných tokov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
merania na vodných tokoch
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Merania na tokoch v odberných a výpustných objektoch, vrátane obsluhy meracích a registračných prístrojov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
využívanie smart technológií v správe vodného toku
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
odčítavanie, evidencia a hlásenie stavov vody z vodočtov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vrátane kontroly a údržby vodočetných profilov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
zber a spracovávanie podkladov pre technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
odborná súčinnosť počas povodňovej aktivity
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
4
údržba, čistenie a opravy korýt a brehov vodných tokov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Údržba brehových opevnení, brehových porastov a prietokov korýt. Odstraňovanie konárov (aj použitím motorovej píly), prestrihávanie a prerezávanie brehových porastov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Servisné roboty - robotické stroje, prístroje a zariadenia - roboty v službách
4
údržba a opravy vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vykonávanie drobných opráv (napr. muriva a náterov) vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
Digitálna správa, kontrola a údržba stavieb
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Servisné roboty - robotické stroje, prístroje a zariadenia - roboty v službách
4
obsluha a údržba strojov, zariadení a drobnej mechanizácie na údržbu okolia vodných tokov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Servisné roboty - robotické stroje, prístroje a zariadenia - roboty v službách
4
vedenie a obsluha malých plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrolná činnosť na vodných stavbách a vodných tokoch a ochrana pred povodňami
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Kontrola stavu korýt a brehov vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení a súčinnosť pri vykonávaní protipovodňových prehliadok. Monitoring vodných tokov, kontrola a zisťovanie divokých skládok pri tokoch a pobrežných pozemkoch.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Simulácia vo vzdelávaní
Digitálna správa, kontrola a údržba stavieb
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Operatívne riešenie mimoriadnych udalostí na vodných tokoch, vodných stavbách a vodohospodárskych zariadeniach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
Servisné roboty - robotické stroje, prístroje a zariadenia - roboty v službách
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Iné (plávacia vesta, izolačný koberec)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Prostriedky lodnej dopravy (lode, člny...)
Telo ako pracovný prostriedok
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.