Technik merania a regulácie v spaľovni

Technik merania a regulácie v spaľovniTechnik merania a regulácie v spaľovni zabezpečuje prevádzku spaľovne, jej jednotlivých častí, zariadení a celkov. Kontroluje meracie zariadenia v spaľovni, spracováva a analyzuje údaje získané z meracích a regulačných prístrojov, vrátane automatizovaných meracích zariadení. Monitoruje, spracováva a analyzuje merané prevádzkové údaje, najmä o výkone jednotlivých funkčných celkov a množstve vypustených znečisťujúcich látok a emisií. V prípade prekročenia stanovených limitov alebo vychýlenia výkonov jednotlivých celkov analyzuje príčiny týchto zmien a v prípade potreby ich ohlasuje dispečingu a riadeniu spaľovne. Je zodpovedný za vedenie príslušnej evidencie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
4639/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKTechnický pracovník MaR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny A1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3132
SK ISCO-08
3132001
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
E38
CPA 2015
E38
Príslušnosť k povolaniu
3132001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Súvisiace s technológiami používanými v spaľovni, štatistické a databázové softvéry.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meracia a regulačná technika
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Elektronické meracie a regulačné prístroje a systémy používané v spaľovni, princípy ich fungovania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia opráv a nastavovania meracích a regulačných zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spaľovacie procesy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie a technologické procesy používané v spaľovni
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
4
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
4
metodika a postupy pri emisnej kontrole
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
regulačná a automatizačná technika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
metódy a princípy merania emisií, obsluhy meracích prístrojov, spracovania vzoriek a vyhodnotenia dát
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
Zákon č. 79/2015 Z. z, o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatické varovné systémy
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v príslušnej dokumentácii elektrických rozvodov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technológiách a technologických procesoch používaných v spaľovni
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a vykonávanie funkčných skúšok automatizačnej a regulačnej techniky a systémov v spaľovni
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie porúch elektronických, meracích a regulačných zariadení a ich príčin
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie dát z automatických varovných systémov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Softverizácia
4
vedenie dokumentácie o prevádzke spaľovne, o údržbe a opravách zariadení v spaľovni
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie, montáž, zapájanie, oprava a obnovovanie riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a ďalších komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie a kontrola meradiel
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
inštalácia smart zariadení a diaľkovo ovládateľných zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
montáž regulačnej stanice
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba a opravy riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola, opravy a zoraďovanie jednoduchých meracích prístrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Rutinné kancelárske práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.