Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Špecialista pre čistenie odpadových vôd

Špecialista pre čistenie odpadových vôdŠpecialista pre čistenie odpadových vôd riadi a kontroluje procesy pri čistení odpadových vôd. Zodpovedá za riadenie procesu čistenia odpadových vôd, spracovania kalov, využívanie technologických zariadení v súlade s prevádzkovým poriadkom čistiarní odpadových vôd (ďalej len "ČOV"). Vedie evidenciu o kvalite vôd, účinnosti čistenia a technologických procesoch. Zabezpečuje vypracovanie hlásení o prevádzke ČOV nadriadeným orgánom a oprávneným organizáciám. Vyjadruje sa k projektovým dokumentáciám a navrhuje úpravy technologických procesov čistenia vôd. S výskumnými organizáciami (univerzity, výskumné ústavy, SAV a pod.) spolupracuje na vývoji, testovaní a uvádzaním do praxe inovatívnych technológií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
4632/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKTechnológ pre čistenie odpadových vôd
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejnej kanalizácie I. až III. kategórie podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (§ 6)
Poznámka: Odborná spôsobilosť podľa § 6 tohto zákona je vítaná, ale nie je podmienkou.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: V prípade absolventa III stupňa VŠ v odbore čistenia odpadových vôd sa prax nevyžaduje
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149024
ESCO
439
SK NACE Rev. 2
E37
CPA 2015
E37
Príslušnosť k povolaniu
2149024

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické parametre strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: princípy práce čerpadiel, miešadiel, dúchadiel a iných strojov využívaných na ČOV
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické procesy, materiálové a energetické toky
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: bilancie v rámci čistiaceho procesu a hlavne spracovania kalov a ich energetického využitia
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: ochrana kvality povrchových a podzemných vôd
Perspektíva: Aktuálna
6
meracie a ďalšie zariadenia v čistiarniach odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
odpadové vody, ich vznik a dopad na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické normy v oblasti vodného hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: špecifické pre čistiarne odpadových vôd
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a princípy prevádzky verejných kanalizácií
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby čistenia odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
predpisy a zásady na riešenie mimoriadnych udalostí vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: špecificky pre ČOV - mimoriadne zhoršenie kvality, povodeň
Perspektíva: Aktuálna
6
chémia vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
povodňové plány
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy laboratórnych rozborov vzoriek vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy analýzy vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základy automatizácie a regulácie v čistiarňach odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológie umelej inteligencie v čistiarňach odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technologické postupy úpravy kalov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: kaly produkované na ČOV
Perspektíva: Aktuálna
6
informačné systémy v prevádzke kanalizácií a ČOV
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia vody
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: technológia čistenia odpadových vôd a spracovania kalov
Perspektíva: Aktuálna
7
inovatívne postupy a technológie v čistení odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
automatické systémy zberu a vyhodnocovania dát
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie plánov rekonštrukcií a opráv technologického zariadenia úpravy vody a čistiarní odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie technologických postupov pri úprave vody a čistení odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Špecifické pre čistenie odpadových vôd.
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava podkladov k návrhom aplikácie inovatívnych technológií a postupov čistenia odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vizuálna kontrola celkového stavu ČOV
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diaľkové monitorovanie procesov čistenia odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
monitoring inovatívnych postupov a technológií v čistení odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
meranie fyzikálnych vlastností vzoriek vôd, kalov a bioplynu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
laboratórne rozbory vody v čistiarni odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
rutinné operácie a merania v teréne i laboratóriu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kvalifikované odhady/výpočty nameraných a/alebo nemerateľných veličín
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovenie kapacity čistiarne odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bilancovanie materiálových a energetických tokov a využívanie bilancií na ich riadenie
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Enviromentálne inžinierstvo - bilancovanie odstraňovaných polutantov a riadenie kalového a plynového hospodárstva.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza príčin nedodržania limitných hodnôt znečistenia vôd a návrh nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a spracovávanie dát získaných z automatizovaných systémov vyhodnocovania dát pri čistení odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Analýza dát využitím algoritmov a parametrov spracovávania dát, s využitím prvkov umelej inteligencie.
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca na vývoji, testovaní a uvádzaní inovatívnych technológií do praxe pri čistení odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri vývoji inovatívnych aplikácií kalu, monitoringu látok, čistení vôd a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
vyplňovanie a evidovanie záznamov o prevádzke strojov a technologických zariadení čistiarní odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vedenie technickej dokumentácie a evidencie o technologických postupoch a podmienkach výroby vody a čistenia odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aktualizácia, spracovávanie a uchovávanie dát z prevádzkovej činnosti a z výsledkov laboratórnych analýz vody a kalov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie podkladov k výrobným, investičným a finančným plánom, plánom údržby a opráv vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práca s informačnými systémami v prevádzke kanalizácií a ČOV
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie a organizácia rozsiahlej prevádzky čistiarne odpadových vôd, zabezpečovanie úloh stanovených operatívnym plánom výroby
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie problémov pri vzniku porúch, havárií a ďalších mimoriadnych udalostí na vodohospodárskych zariadeniach
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zavádzanie inovatívnych postupov a technológií do prevádzky čistiarni odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.