Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd

Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôdŠpecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd vykonáva špecializované laboratórne skúšky zamerané na mikrobiologické a biologické ukazovatele kvality vody vo verejných vodovodoch a skúšky zamerané na kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie biocenózy v biologickom stupni čistiarní odpadových vôd. Ovláda príslušné právne predpisy, normy a štandardy kvality. Zabezpečuje výsledky laboratórnych skúšok pred ich odcudzením, stratou a zneužitím.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
4623/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2143
SK ISCO-08
2143001
ESCO
408
SK NACE Rev. 2
E36,E37
CPA 2015
E36,E37
Príslušnosť k povolaniu
2143001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Analytické myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
mikrobiológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hydrobiológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórna technika a laboratórne postupy v mikrobiológii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne laboratóriá
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
7
nové prístupy a koncepty v oblasti analýzy chemického a mikrobiologického rizika
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
bezpečnosť a metódy ochrany údajov analyzovaných vzoriek
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
6
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti vykonávania mikrobiologických a biologických rozborov vody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby ochrany zdravia pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickými a chemickými faktormi, mutagénmi a karcinogénmi pri práci
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém manažérstva kvality skúšobného laboratória v oblasti vodného hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti vykonávania chemických, biologických a mikrobiologických rozborov vody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
návrh a plnenie nápravných a preventívnych činností vyplývajúcich z interných a externých auditov biologického a mikrobiologického laboratória
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7
vyhodnocovanie a zaznamenávanie výsledkov biologických a mikrobiologických skúšok vzoriek vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Softverizácia
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
dodržiavanie štandardných pracovných postupov pri výkone biologických a mikrobiologických skúšok vzoriek vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
testy sterility prostredia, inkubátorov, tekutých a tuhých živných pôd a laboratórnych pomôcok v mikrobiologickom laboratóriu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných štatistických metód vyhodnocovania laboratórnych vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza príčin nedodržania štandardov kvality vody a návrh nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne rozbory odobratých vzoriek vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
6
prenos nameraných výsledkov laboratórnych skúšok vzoriek vôd do databázy výsledkov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
vedenie a evidencia dokumentácie vzťahujúcej sa na činnosť biologického a mikrobiologického laboratória
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zaznamenávanie výsledkov laboratórnych skúšok do záznamov o skúškach v evidencii výsledkov biologického a mikrobiologického laboratória
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vyhodnocovanie skúšok pitných a odpadových vôd.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
aktualizácia, spracovávanie a uchovávanie dát z prevádzkovej činnosti a z výsledkov laboratórnych analýz vody a kalov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Softverizácia
7
príprava mikrobiologických tuhých a tekutých živných pôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie systému manažérstva kvality v biologickom a mikrobiologickom laboratóriu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Strojno-technologické testovacie zariadenia poloprevádzkových rozmerov (stojno-technologické zariadenia na destiláciu, rektifiká
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.