Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Špecialista na ochranu vodných tokov

Špecialista na ochranu vodných tokovŠpecialista na ochranu vodných tokov vykonáva odborné činnosti v oblasti starostlivosti o trvalo udržateľné využívanie vodných tokov a v oblasti určovania a realizácie zásad ich ochrany. Vypracováva koncepcie v oblasti starostlivosti o vodné toky, riešenia otázok ich racionálneho využívania, ochrany vôd pred kvalitatívnym a kvantitatívnym poškodením a nakladania s vodami vo vodných tokoch a vodohospodárskych nádržiach počas bežných a tiež extrémnych hydrologických udalostí (povodní a sucha). Spracováva odborné stanoviská v oblasti nakladania s vodami. Spolupracuje na vyhotovovaní prevádzkových a manipulačných poriadkov, plánov manažmentu povodí, plánov manažmentu povodňového rizika a plánov manažmentu sucha a na realizácii navrhnutých opatrení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
4617/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2133
SK ISCO-08
2133006
ESCO
401
SK NACE Rev. 2
M74
CPA 2015
M74
Príslušnosť k povolaniu
2133006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
teória terénneho výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hydrobiológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
Trvalo udržateľný ekologický rozvoj
7
biológia vodnej fauny a flóry
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hydromechanika, hydraulika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vyspelá umelá inteligencia a analytika
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
6
hydrodynamika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Technické aplikácie hydrodynamiky so zameraním na vodné toky.
Perspektíva: Aktuálna
7
hydrochémia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
Automatizácia laboratórnych postupov
6
hydroprognózne metódy
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Digitálne ekosystémy
Vyspelá umelá inteligencia a analytika
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
Ekologické účtovníctvo
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
hydrogeológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
Trvalo udržateľný ekologický rozvoj
6
hydrológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Princípy aplikovanej hydrológie.
Perspektíva: Aktuálna
7
hydroklimatológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný ekologický rozvoj
6
postupy a pravidlá na pozorovanie nebezpečných hydrometeorologických javov a vysokej úrovne znečistenia prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Vyspelá umelá inteligencia a analytika
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
hydropedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
Ekologické účtovníctvo
Trvalo udržateľný ekologický rozvoj
6
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
princípy vodného staviteľstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný ekologický rozvoj
7
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a predpisy na riešenie mimoriadnych udalostí na vodných tokoch a vodných stavbách
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti vodného hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment povodí
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Metódy plánovania v oblasti manažmentu povodí, manažment povodňových rizík, manažment sucha.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady trvalo udržateľného nakladania s vodami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný ekologický rozvoj
7
spôsoby nakladania s vodami počas extrémnych hydrologických udalostí
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Počas povodní i sucha.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy revitalizácie vodných tokov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prevádzky, údržby a opráv vodných stavieb na vodných tokoch
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vodohospodárska bilancia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a metódy hodnotenia kvality vody vo vodných tokoch
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Pod princípmi a metódami hodnotenia "kvality" vody vo vodných tokoch treba rozumieť aj hodnotenie stavu vodných útvarov.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a metódy ochrany vodných zdrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hydromorfológia vodného toku
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
Trvalo udržateľný ekologický rozvoj
7
zásady plavebnej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch, legislatíve a dokumentácii
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia právnych predpisov a technických noriem vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie koncepcií v oblasti ochrany vodných tokov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný ekologický rozvoj
7
tvorba a aktualizácia povodňových plánov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Spolupráca na vyhotovovaní plánov manažmentu povodí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7
vypracovávanie koncepcií v oblasti vodohospodárskeho využívania a trvalo udržateľného nakladania s vodami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný ekologický rozvoj
7
navrhovanie alternatívnych riešení ochrany vodných tokov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
vyhotovovanie manipulačných poriadkov vodných stavieb na vodných tokoch
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie vplyvov aktivít na vodných tokoch na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola množstva a kvality vody vo vodných tokoch a vodných nádržiach
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
hodnotenie kvality vody na vodných tokoch
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie štúdií a odborných stanovísk v oblasti nakladania s vodami a ochranou vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.