Finančný agent

Finančný agentFinančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie, t.j. predkladá ponuky na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzatvára také zmluvy, poskytuje odbornú pomoc, informácie a odporúčania klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje, spolupracuje pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Finančný agent môže pôsobiť v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore kapitálového trhu, v sektore doplnkového dôchodkového sporenia, v sektore prijímania vkladov, v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, alebo aj v sektore starobného dôchodkového sporenia. Finančným agentom je osoba so sídlom, miestom podnikania alebo umiestnením organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou alebo ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
4603/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENFinancial agent
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch)
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky alebo certifikát o úspešnom vykonaní odbornej skúšky s certifikátom podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. d)

Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Poznámka: požaduje sa pre finančných agentov podnikajúcich v sektore kapitálového trhu
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2412
SK ISCO-08
2412004
ESCO
798
SK NACE Rev. 2
K64,K65,K66
CPA 2015
K64,K65,K66
Príslušnosť k povolaniu
2412004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá ochrany osobných údajov, autorské právo v SR a v zahraničí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
občianske právo, vlastníctvo, Občiansky zákonník
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, sociálne zabezpečenie, zákon o službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obchodné právo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
právne predpisy v sektoroch finančného trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 566/1992 Z. z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 373/2021 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
Zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.
Perspektíva: Aktuálna
3
finančné trhy
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: základy a úlohy, podstatné špecifiká sektorov, princípy fungovania produktov maklérska činnosť
Perspektíva: Aktuálna
3
informačné povinnosti, psychológia a postupy finančného sprostredkovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
bankovníctvo, bankové produkty a služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: nutné, ak má finančný agent registráciu v sektore prijímania vkladov alebo v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
Perspektíva: Aktuálna
3
kapitálové trhy, maklérska činnosť
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: nutné, ak má finančný agent registráciu v sektore kapitálového trhu
Perspektíva: Aktuálna
3
dôchodkové produkty
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Princípy a spôsoby využitia. Tri dôchodkové piliere aj súkromné dôchodkové zabezpečenie. Nutné, ak má finančný agent registráciu v sektore doplnkového dôchodkového sporenia alebo v sektore starobného dôchodkového sporenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy pri dokladovaní poistných udalostí a zaistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riziková analýza klienta
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: nutné, ak má finančný agent registráciu v sektore poisťovníctva alebo zaisťovníctva
Perspektíva: Aktuálna
3
produkty a služby poskytované poisťovňou
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: nutné, ak má finančný agent registráciu v sektore poisťovníctva alebo zaisťovníctva
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: nutné, ak má finančný agent registráciu v sektore poisťovníctva alebo zaisťovníctva
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a princípy styku s bankou, finančnou správou, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
zostavovanie finančného plánu pre klienta
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýzy finančných rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
identifikácia rizík klienta pri výbere finančných produktov a služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zisťovanie a zaznamenávanie požiadaviek a potrieb klienta, jeho skúseností a znalostí týkajúcich sa príslušnej finančnej služby a jeho finančnej situácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: S ohľadom na povahu finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovani.
Perspektíva: Aktuálna
3
práca s databázami zákazníkov/klientov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia s klientmi pri sprostredkovaní finančných produktov a služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spolupráca pri správe zmlúv klienta a pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
predkladanie ponúk a uzavieranie zmlúv o poskytnutí finančnej služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
využívanie komunikačnej a výpočtovej techniky v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.