Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe pozemných komunikácií

Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe pozemných komunikáciíPomocný pracovník pri výstavbe a údržbe pozemných komunikácií vykonáva jednoduché pomocné, prípravné a rutinné práce, prípadne aj obslužné a manipulačné, na pozemných komunikáciách pod dohľadom a podľa pokynov kvalifikovaných zamestnancov. Vykonáva jednoduché prípravné, dokončovacie a pomocné pracovné činnosti súvisiace s technologickými postupmi pri výstavbe a údržbe pozemných komunikácií ako: výkopové práce, nakladanie a presun stavebných materiálov (ručne lopatou alebo mechanickou lopatou). Využíva a čistí jednoduché ručné nástroje a strojové zariadenia, spolupracuje pri ich údržbe ako aj pri manipulačných prácach so stavebnými materiálmi a výrobkami. Títo zamestnanci sa uplatňujú ako zamestnanci v stavebných organizáciách realizujúcich pozemné komunikácie, pričom pracujú obvykle pod dohľadom.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4554/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9312
SK ISCO-08
9312001
ESCO
2835
SK NACE Rev. 2
F42,F43
CPA 2015
F42,F43
Príslušnosť k povolaniu
9312001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základný prehľad a názvoslovie.
Perspektíva: Aktuálna
2
dopravné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné druhy dopravných stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
2
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné vlastnosti stavebných materiálov, spôsoby ich prípravy a použitia, spôsoby ich opracovania a manipulácie pri doprave, výrobe, montáži a skladovaní.
Perspektíva: Aktuálna
2
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pomôcky, ručné a mechanizované náradie, stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vrátane teoretických základov prípravy a nastavovania.
Perspektíva: Aktuálna
2
technológie cestného staviteľstva
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné technológie zemných, betonárskych a asfaltérskych prác na cestách, diaľniciach, chodníkoch a nekrytých parkoviskách.
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci; osobné ochranné pracovné prostriedky a spôsoby ich použitia v rozsahu odboru.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
búranie dlažieb a obrubníkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Búranie dlažieb a obrubníkov ručne a pomocou mechanizovaného náradia.

Perspektíva: Aktuálna
2
zemné práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ručné kopanie výkopov, odkopávky, prekopávky, násypy, zásypy, vyrovnávanie a svahovanie terénu; vykonávanie podkladových násypov vozoviek a chodníkov, doprava, ukladanie a zhutňovanie vykopanej zeminy.
Perspektíva: Aktuálna
2
realizácia a opravy povrchu vozoviek a chodníkov z obaľovaných drvín a liateho asfaltu
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Jednoduché a pomocné práce pri kladení obaľovaných drvín do profilov vozoviek a chodníkov, vyplňovanie škár dlažieb maltou a asfaltom.
Perspektíva: Aktuálna
2
nastavovanie stavebných strojov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
manipulácia so stavebnými hmotami a dielcami
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: vrátane ovládania používaného názvoslovia
Perspektíva: Aktuálna
2
príprava, používanie a údržba pomôcok, ručného a mechanizovaného náradia, strojov a zariadení v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Práca s ručným náradím, zariadeniami a pracovnými pomôckami.
Perspektíva: Aktuálna
2
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Nakladanie so vzniknutým odpadom.
Perspektíva: Aktuálna
2
voľba postupu práce a technologických podmienok pri stavebných prácach za použitia žeriavu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Stroje a zariadenia
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.