Operátor strojov a zariadení na výrobu betónu

Operátor strojov a zariadení na výrobu betónuOperátor strojov a zariadení na výrobu betónu zabezpečuje kvalifikovanú prípravu, nastavenie obslužných a riadiacich parametrov a súvisiaci výrobný proces a následný servis technologických a technických častí, ako aj preventívne ošetrovanie výrobných strojov a zariadení na prípravu tekutých a sypkých stavebných zmesí na báze betónu, omietkovín, lepidiel, keramických a nanoštruktúrnych materiálov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4518/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKObslužný pracovník technológií na produkciu betónových a iných zmesí
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Pred samotným pripustením k výkonu práce je potrebné zaučiť sa na obsluhu a údržbu strojných zariadení a taktiež sa oboznámiť s ich technologickými parametrami.
ISCO-08
8114
SK ISCO-08
8114003
ESCO
2529
SK NACE Rev. 2
F41,F42,F43
CPA 2015
F41,F42,F43
Príslušnosť k povolaniu
8114003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie základných právnych predpisov a pojmového aparátu v rámci výrobných procesov v stavebníctve.
Perspektíva: Aktuálna
4
rozmerové obvody
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Postupy práce s teóriou rozmerových obvodov. Pre vyhodnocovanie kvality a súladu parametrov výrobkov a práce s predpísanými normami a stanovovaním úrovne spoľahlivosti a životnosti. Schopnosť práce z meracími a motorizačnými zariadeniami pre kontrolu výroby pripravovaných a spracovaných betónových zmesí.
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie a uplatňovanie interných výrobných predpisov, návodov na obsluhu a údržbu strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
metrológia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
betónové, keramické a žiaruvzdorné stavebné materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie a schopnosť účelnej kombinácie vedomostí pre spracovanie a miešanie špecifických stavebných hmôt osobitného uplatnenia v betónových, keramických a žiaruvzdorných zmesiach na spracovanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie výrobných procesov na stavbách v súvislosti s uplatňovaním pripravovaných hmôt a nastavovaním súvisiacich parametrov výrobných strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
Technológia výroby cementov environmentálnej generácie
4
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobné ovládanie fyzikálnych a chemicko-technických vlastností materiálov spracovaných v strojoch a zariadeniach výroby betónových a omietkových zmesí a ich dopady na prevádzkyschopnosť strojov a zariadení - ich vnútorných dielov a komponentov.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy betónu a ich zloženie, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobné poznanie štruktúry a receptúr zloženia sypkých a mokrých betónových zmesí.
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia na výrobu betónu, ich konštrukcia, oprava a obsluha. Odborné vedomosti týkajúce sa fungovania a prevádzkovania strojov a zariadení, výrobných liniek, manipulačnej a robotickej techniky vo výrobe obaľovaných zmesí.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a vlastnosti betónu a ocele a spôsoby ich použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie obsahu a štruktúry materiálovej základne betónových, omietkových a nanoštruktúrnych stavebných zmesí.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie prevádzkových predpisov vo výrobnom procese a obsluhe zariadení a strojov, pravidlá starostlivosti o použitie a uskladnenie materiálov súvisiacej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v stavebných výkresoch na vykonávanie betonárskych prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Odborná obsluha a narábanie s materiálmi a zariadeniami pre správne nastavenie výrobného zmiešavacieho procesu technológie osobitne podľa požiadaviek a normami a projektovou dokumentáciou predpísanými betónovými výrobkami a zmesami.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie súvisiacich predpisov a dokumentov zaistenia bezpečnosti a hygieny práce na pracovisku pri obsluhe strojov a zariadení na prípravu a výrobu betónových zmesí.
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a dosiahnutie požadovanej kvality stavebných materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Fyzické zabezpečenie a uplatňovanie návrhov na likvidáciu závad a opravy pre elimináciu nedostatkov strojov a zariadení výroby betónových zmesí.
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce a technických podmienok na výrobu betónových a vystužených prefabrikátov a vykonávanie betonárskych prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Schopnosť manuálne nastaviť jednotlivé parametre zariadení a strojov, vykonať údržbu a postup operácií na strojoch.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
vypracovávanie plánov kontroly kvality a laboratórnych skúšok stavebných materiálov a výrobkov v súlade s harmonogramom stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Koncipovanie presných plánov pravidelnej údržby a servisných intervalov pre malé/stredné a generálne opravy a nastavenia strojov a zariadení na produkciu betónových zmesí a vedenie prehľadu testov a skúšok vyhotovených stavebných zmesí a ich súvislosti s parametrami strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola kvality stavebných materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie a preverovanie meraní hodnôt a štruktúry spracúvaných a vyrábaných betónových zmesí v rámci výrobného procesu a ich kvalitatívna kontrola s následným korigovaním prípadných zistených nedostatkov so samostatným nastavením strojov a zariadení vo výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie protokolov o vykonaných laboratórnych skúškach v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Presné sledovanie a vyhotovovanie protokolov a vykonaných priebežných a tzv. námatkových skúškach zo vzoriek betónových a stavebných zmesí (tzv. skúšobné kocky) a ich fyzická archivácia.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a údržba strojov a zariadení v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia na výrobu betónu. Zručnosť pri manuálnej obsluhe a práci so strojmi a zariadeniami pre výrobu betónov, ich servisovania a prevádzkových opráv a údržby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technológia výroby cementov environmentálnej generácie
4
obsluha metrologických meracích zariadení a nástrojov na kontrolu kvality v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.