Montér elektrických inštalácií

Montér elektrických inštaláciíMontér elektrických inštalácií vykonáva montáže, inštalácie a opravy elektrických inštalácií (celkové i čiastkové) v budovách a iných stavebných objektoch počas ich výstavby, prevádzky a rekonštrukcie. Vykonáva montáže vyhradených technických zariadení elektrických (elektrické rozvádzače, nosné systémy na uloženie káblov, výrobky na upevnenie káblov, výrobky na spájanie káblov, káble), montáž a zapájanie istiacich, spínacích, regulačných prístrojov, prvkov inteligentných inštalácií, meracích prístrojov, súprav na meranie a kontrolu odberu elektrickej energie fotovoltických inštalácií a pod. Montér elektrických inštalácií dokáže vyhotoviť elektrickú inštaláciu na základe vypracovaného projektu, dokáže sa orientovať v projekte elektrickej inštalácie a pozná súvislosti požiadaviek v nadväznosti na ostatné profesie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
4503/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKMontér elektrických zariadení
SKStavebný elektrikár
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)
Poznámka: V prípade potreby riadenia činnosti sa požaduje (samostatný elektrotechnik § 22) alebo (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky § 23).

Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Podľa § 16 zákona 124/2006 Z. z. v rámci aktualizačnej odbornej prípravy.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Dĺžka praxe sa odporúča v prípade, aby mohol riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť najviac dvoch elektrotechnikov, inak sa prax nevyžaduje (§ 21 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.)
ISCO-08
7411
SK ISCO-08
7411001
ESCO
2359
SK NACE Rev. 2
F43
CPA 2015
F43
Príslušnosť k povolaniu
7411001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vrátane základov elektrotechnológie, elektroniky a elektroenergetiky.
Perspektíva: Aktuálna
3
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meracia a regulačná technika
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Vrátane prvkov, zariadení a systémov automatickej regulácie.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy istenia elektrických obvodov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
elektrická stanica
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V rozsahu nízkonapäťovej trafostanice.
Perspektíva: Aktuálna
3
elektrické stroje a prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Všeobecné princípy činnosti elektrických strojov (motory a transformátory) a prístrojov (najmä meracie).
Perspektíva: Aktuálna
3
normy elektrických obvodov a inštalácií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
osvetľovacie telesá a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
testovacie a diagnostické prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Používané v elektrotechnike.
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy, pojmy a interné predpisy v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a pojmy v oblasti elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické predpisy a STN
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
3
elektrické inštalácie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
elektrotechnické stavebné výrobky na elektrické inštalácie
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inteligentné elektroinštalácie
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné budovy
3
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Predovšetkým technológia omietania na účely zahladzovania drážok rozvodov elektroinštalácií v budovách.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia montáže vonkajšieho a vnútorného systému ochrany pred bleskom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Rozvody elektroinštalácií v budovách.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.
Perspektíva: Aktuálna
3
požiarne konštrukcie, ich vlastnosti a osvedčenia požiarnych konštrukcií zhotoviteľom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosť príslušných požiarnych konštrukcií, ktoré sa zhotovujú resp. zabudovávajú v rámci elektrických inštalácií.
Perspektíva: Aktuálna
3
osobné ochranné pracovné prostriedky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
sledovanie zmien v príslušných STN týkajúcich sa elektrikárskych prác
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v dokumentácii a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dbanie na bezpečnosť a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pri prácach stavebného a prevádzkového elektrikára.
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola stavu zariadení na prenos a distribúciu elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
osvedčovanie požiarnych konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zostavenie požadovanej dokumentácie, ako súhrnu dokumentov potrebných k osvedčeniu požiarnej konštrukcie zhotovenej na stavbe v súlade s vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
3
funkčné skúšky elektroinštalácií a elektrických rozvodov po preventívnej údržbe a oprave
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meranie a vyhodnocovanie elektrických veličín a parametrov meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie a zabezpečovanie energetickej služby a poradenstva pri voľbe energetických zariadení budov a ich uvádzaní do prevádzky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie prestupov, otvorov a drážok v stavebných konštrukciách na vedenie elektrických rozvodov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie prípravných činností pri montáži, inštalácii a opravách elektrotechnických zariadení a prístrojov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava súčiastok a vodičov na montáž
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Napr. odizolovanie a označovanie koncov vodičov, cínovanie koncov súčiastok a vodičov, navliekanie bužírok a izolačných korálikov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
zväzkovanie vodičov
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vytváranie tzv. káblových foriem.
Perspektíva: Aktuálna
3
zapájanie vodičov do svoriek
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zapájanie snímačov elektrických veličín a elektrotechnických prevodníkov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uvádzanie elektrických zariadení a ich súčastí do prevádzky
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vrátane ich zostavovania, montáže, zapájania a oživovania.
Perspektíva: Aktuálna
3
kladenie elektrických káblov, montáž, rekonštrukcia a zapájanie elektroinštalácií, elektrických rozvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž vonkajšieho aj vnútorného systému ochrany pred bleskom, vrátane jeho údržby a rekonštrukcie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž elektrických inštalácií z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inštalácia smart zariadení a diaľkovo ovládateľných zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Inteligentné budovy
3
zhotovovanie inteligentných elektrických inštalácií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy spojok na vedení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Po úroveň vysokého napätia.
Perspektíva: Aktuálna
3
čistenie energetických strojov a zariadení, spolupráca pri ich údržbe, čistení kanálov a kolektorov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Nakladanie so vzniknutým odpadom.
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie zásad vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.