Izolatér

IzolatérIzolatér vykonáva diagnostiku a montáž všetkých druhov stavebných izolácií. Má vedomosti o izoláciách proti vode, zemnej vlhkosti, radónu, tepelných, akustických, protiotrasových izoláciách a o izoláciách proti chemickým vplyvom. Má vedomosti o montážnych postupoch izolovania striech, mostov, telies, potrubí a bežných stavebných konštrukcií. Ovláda základy stavebnej fyziky, kondenzácie vodných pár a odstraňovania tepelných mostov. Orientuje sa aj v navrhovaní skladby strešných plášťov, posudzuje vhodnosť navrhovaných druhov stavebných izolácií. Realizuje vodozádržné vegetačné strechy, prevádzkové strechy (strešné parkoviská) a zelené fasády. Vyhodnocuje pripravenosť pracoviska a vyberá vhodné pracovné postupy pre práce vo výškach. Dodržiava zásady a predpisy súvisiace s ochranou zdravia pri práci, protipožiarnou ochranou a ochranou životného prostredia. Pracuje v tíme i samostatne, je adaptabilný aj v príbuzných odboroch. Izolatéri sa uplatňujú v stavebných dodávateľských organizác...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4478/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKMontér izolácií budov
ENInsulation worker
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 2)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
7124
SK ISCO-08
7124000
ESCO
2148
SK NACE Rev. 2
F43
CPA 2015
F43
Príslušnosť k povolaniu
7124000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
digitálne vzdelávanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: E-learning, online kurzy, systémy pre riadené učenie, diskusné fóra, e-booky.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy určovania množstva stavebného materiálu a pracovnej sily potrebnej na výstavbu stavebného diela
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosti druhov pozemných a inžinierskych stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosť materiálov a technológií v rámci izolácie stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti Izolatéra o určení vhodnej izolácie s požadovanými parametrami, pre každú stavebnú konštrukciu.
Perspektíva: Aktuálna
3
strešné konštrukcie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Skladby strešných plášťov plochých striech.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti o parametroch a vlastnostiach izolácií proti vode, zemnej vlhkosti, radónu, tepelných, akustických, protiotrasových izoláciách a o izoláciách proti chemickým vplyvom.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy montáže a demontáže lešení a ďalších pomocných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy prípravy stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: S prioriotou na tepelnotechnickú normu STN 73 0540 a akaustické požiadavky. V druhom rade vedomosti z noriem ostatných izolácií.
Perspektíva: Aktuálna
3
pomôcky, ručné a mechanizované náradie, stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby kotvenia a upevňovania, kotviace a upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Prehliadanie digitálnych modelov BIM a získavanie informácií a požiadaviek pre strechy.
Perspektíva: Aktuálna
3
systémové riešenia pre energeticky úsporné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Pasívne stavby.
Perspektíva: Aktuálna
3
ekologické tepelné izolácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Eko minerálna vlna, drevovláknité izolácie, konopné izolácie a iné.
Perspektíva: Aktuálna
3
digitálne konfigurátory vhodnej skladby strechy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá na navrhovanie a zhotovovanie striech
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a pravidlá práce v oblasti zelených fasád
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Povrchové úpravy zelených fasád a vykonávanie hydroizolácií, roštov zelených fasád, montáž fasádnych roštov.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a pravidlá práce s vegetačnými (zelenými) strechami
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Povrchové úpravy vegetačných (zelených) striech a vykonávanie izolácií vegetačných striech, montážou izolačných vrstiev, hydrofilných dosiek a substrátov.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy diagnostiky a detekcie porúch stavebných izolácií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Termovízne meranie, dymová skúška, skúška vzduchotesnosti budov (Blower door test), ťahové skúšky, impedančná defektoskopia, iskrová skúška, vlhkostné mapy a iné skúšky na identifikovanie porúch.
Perspektíva: Aktuálna
3
digitálne konfigurátory vhodnej izolácie v stavebných konštrukciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Osvojené vedomosti o používaní konfigurátorov.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby použitia prevádzkových, pojazdných striech
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy vykonávania a inštalácie izolácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Montáž izolačných vrstiev, pokládka dlažby a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie a spôsoby izolácií inštalačných rozvodov, konštrukcií a zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia uskutočňovania stavebných izolácií (tepelné, proti vlhku, akustické)
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti o izoláciách proti vode, zemnej vlhkosti, radónu, tepelných, akustických, protiotrasových izoláciách a o izoláciách proti chemickým vplyvom.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odpadové hospodárstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Digitalizovaná dokumentácia odpadu z demolácií a údajov o množstve a druhu vyrobených recyklátov.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia recyklácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy fungovania a možnosti využitia bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady BOZP a PO, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v stavebnej dokumentácii, normách a technických podkladoch
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Čítanie odborných výkresov a vyjadrovanie sa pomocou technických náčrtov. Čítanie technickej dokumentácie súvisiacej s realizáciou stavebných izolácií.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
digitálne plánovanie termínov, postupov prác, kontroly normohodín a kontroly nákladov pomocou metódy BIM
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
3
sledovanie a zaznamenávanie predpísaných údajov meracích prístrojov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpočet spotreby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostikovanie a identifikovanie porúch stavebných izolácií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Termovízne meranie, dymová skúška, skúška vzduchotesnosti budov (Blower door test), ťahové skúšky, impedančná defektoskopia, iskrová skúška, vlhkostné mapy a iné skúšky pre indentifikovanie porúch.
Perspektíva: Aktuálna
3
implementácia BIM metódy vo výstavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Získavanie potrebných dát z 3D modelu, mračna bodov a evidencia výstavby v 4D a 5D.
Implementáciou BIM metódy vo výstavbe je možné v praxi vygenerovať: SQL databázu trvania činností, ktorá sa ďalej použije pri tvorbe normohodín práce (časových výkonov); automatické denné reporty finančných nákladov vo formáte PDF; automatické denné reporty plnenia termínov vo formáte PDF; automatické reporty čerpania časového fondu a financií pre danú stavebnú činnosť (grafy, diagramy); sumarizácia komplexnej evidencie činností vykonaných na stavbe (detailný automatizovaný stavebný denník).
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava podkladov pre kontaktný zatepľovací systém
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zručnosti najmä pri montáži tepelných izolácií kontaktných fasád.
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie povrchových úprav vetraného zatepľovacieho systému omietkami a obkladmi
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zručnosť pri montáži tepelnej izolácie odvetraných fasád.
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy panelových štítov a vykonávanie izolácií rôznymi doskami z izolačných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy striech a vykonávanie izolácií nanášaním izolačných vrstiev, izolačnými pásmi, izolačnými doskami
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy potrubí a vykonávaných tepelných izolácií fóliami a omietkami pod lepenkovými obalmi alebo plechovými obalmi
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy a opravy kyselinovzdorných izolácií tvarovo zložitých plôch technologických zariadení živicovými tmelmi
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy rôznych plôch vykonávaním izolácií proti hluku a otrasom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Obsluha strojových zariadení na nanášanie izolácií a zváracích prístrojov na zvarovanie izolačných materiálov. Zhotovovanie a opravy izolácií proti zemnej vlhkosti. Práca je mimoriadne náročná na presnosť a pozornosť, na záťaž prachom, teplom, hlukom, chladom, chemickými látkami a vo výškach.
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy plášťa studne
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy základov a vykonávanie izolácií spodnej stavby nanášaním izolačných vrstiev, izolačnými pásmi a izolačnými doskami
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž a opravy izolácií strešného plášťa
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie opatrení na predchádzanie tepelných mostov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž vegetačných (zelených) striech
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Izolácie vegetačných striech, drenážnych spomaľovačov, hydrofilných dosiek a substrátov.
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž zelených fasád a vykonávanie hydroizolácií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Montáž nosných fasádnych roštov, montáž fasádnych košov a zelene.
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovenie prevádzkových, pojazdných striech a vykonávanie izolácií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Napr. montáž izolačných vrstiev, pokládka dlažby a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž mechanicky a chemicky odolných izolácií na pojazdných strechách, montáž dilatácií, izolačných vrstiev a montáž dlažby alebo betónového povrchu
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Konštrukčné úpravy detailov, opracovanie dažďových vpustov, zakončenie strechy atikou, úpravy dilatačných škár, kotvenie zábradlia, zvodidiel a osvetlenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
bezpečné presuny stavebných materiálov, ich bezpečné skladovanie na stavenisku a uloženie na strechách
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využitie vhodných materiálov s protipožiarnymi vlastnosťami pri zatepľovaní
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
získanie geometrických údajov stavby a ich konverzia do digitálneho 3D modelu
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: metódou optického, alebo laserového skenovania vykoná vysokopresné zameranie reálnych objektov, geometrické dáta z laserového prístroja exportuje do 3D modelu.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.