Železiar v stavebníctve

Železiar v stavebníctveŽeleziar v stavebníctve pripravuje, spracováva, zhotovuje a ukladá betonársku výstuž alebo jej časti. Strihá a ohýba betonársku oceľ alebo rohože, ručne i strojovo s výberom a rozmeraním materiálu, strihá, ukladá a tvaruje výstuže zo zváraných sietí do konštrukčných prvkov. Číta stavebné výkresy (v časti statika), vyrába železobetónové dielce pre priemyselnú výrobu, šaluje podľa plánov, betónuje, zhotovuje betónové povrchy z rôznych zmesí, betónuje sedlá pod vodovodným a kanalizačným potrubím. Zhotovuje staticky náročné stavebné dielce zo železobetónu, mostné nosníky, opravuje poškodené časti betónových stavieb, opravuje, doplňuje a vymieňa rôzne časti výstuže konštrukcií. Viaže a zvára betonársku výstuž a osadzuje železobetónové prefabrikované prvky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4432/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKMontážnik železiarskych konštrukcií v stavebníctve
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7114
SK ISCO-08
7114001
ESCO
2131
SK NACE Rev. 2
F41,F42,F43
CPA 2015
F41,F42,F43
Príslušnosť k povolaniu
7114001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
normy a smernice vo zváraní
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zváracie stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné druhy stavebných konštrukcií, spôsoby kotvenia a upevňovania, upevňovacie materiály.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
železobetónové dielce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia betónovania
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby a montáže železobetónových výstuží
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy prípravy a organizácie pracoviska
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Stavené a technické výkresy betónových a oceľobetónových stavebných konštrukcií, výkresy výstuže, tvaru a skladby oceľobetónových konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
3
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technické normy, predpisy, listy a návody súvisiace so železiarskymi prácami.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Druhy strojov a zariadení na železiarske práce, spôsoby ich obsluhy a údržby.
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti maliarskych materiálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a vlastnosti betónu a ocele a spôsoby ich použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
oceľobetónové dielce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby výstuže z betonárskej ocele
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technológia výroby výstuže z betonárskej ocele a spôsoby jej čistenia, vyrovnávania, strihania, ohýbania, viazania a ukladania.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zvárania oceľovej výstuže používanej na výrobu stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné znalosti.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v stavebných výkresoch výstuže, tvaru a skladby na zhotovenie oceľobetónových konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Čítanie stavebných výkresov výstuže, tvaru a skladby na zhotovenie oceľobetónových konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Predovšetkým pri zváraní.
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce pri zhotovovaní výstuže monolitických a prefabrikovaných oceľobetónových stavebných prvkov a konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
práca s BIM modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné znalosti.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
montáž debnenia prvkov oceľobetónových stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zváranie výstuže alebo výstužných dielov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zváranie jednotlivých prútov, prípadne vopred pripravených dielov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
delenie výstužných sietí, prútov a ohýbanie výstužných prútov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba, čistenie, vyrovnávanie, strihanie, ohýbanie, viazanie a ukladanie výstuže z betonárskej ocele
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vytváranie železobetónovej výstuže a stavebných železobetónových celkov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž a osadzovanie železobetónových základových blokov, stĺpov, stožiarov, stropných nosníkov, prekladov, kanalizačných a teplovodných dielov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
betónovanie oceľobetónových stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha, nastavovanie, ošetrovanie a údržba betonárskych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia so stavebnými hmotami a dielcami
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Manipulácia so stavebnou oceľou a betónovou zmesou pri železiarskych prácach.
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a údržba strojov a zariadení v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Obsluha a údržba strojov a zariadení na železiarske práce - strojov a zariadení na strihanie, ohýbanie a zváranie výstuže.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zdvihákov a ďalších manipulačných a pomocných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Obsluha s manipulačnou a automatizačnou technikou pre presun a ukladanie zváraných železiarskych výrobkov a komponentov na stavbe.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Informačný model budovy (BIM) je postup založený na inteligentnom modeli, ktorý prináša prehľad potrebný pre rýchlejšiu a hospodárnejšiu tvorbu a riadenie stavebných projektov s menším dopadom na životné prostredie. BIM je revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov - Facility management. Cieľom BIM nie je vytvoriť samotný 3D model, ale zložiť úplné, spoľahlivé, dostupné a ľahko vymeniteľné informácie o budovanom objekte pre každého, kto ich bude počas celého životného cyklu objektu potrebovať. Stavebný software BIM umožňuje: - Zdieľanie projektov medzi dodávateľmi, projektantmi, investormi, úradmi: Spoločné dátové prostredie CDE je zdieľané úložisko, v ktorom sa zhromažďujú všetky údaje o projekte. Účastníci môžu pracovať vo svojich BIM softvéroch, ktoré môžu pochádzať od viacerých softvérových firiem. Spoločné dátové prostredie pracuje s formátom IFC, ktoré zjednocuje dáta z viacerých softvérov. Príkladom využitia je spolupráca projektantov na diaľku, zvolenie vlastného jazyka a umožnenie použitia rozličných softvérov, ktoré sa združia v jednom digitálnom systéme. Príkladom je Allplan Bimplus, DekSoft BIM PLATFORMA. - xD modely s použitím BIM v stavebníctve: BIM model je informačný dátový model stavby, ktorý je rozdelený na úrovne 3D až 10D. Každá úroveň pracuje s iným druhom dát a zároveň súvisiace dáta sú medzi sebou previazané. BIM model teda umožňuje prepájať súvislosti a vytvárať skoordinované digitálne projekty. Príkladom využitia je tvorba digitálnych projektových dokumentácií. Získané dáta je možné prehľadne spravovať počas celého životného cyklu stavby, spracovanie dát je možné automatizovať a prenášať dáta do nových projektov, čo zvyšuje rýchlosť a kvalitu projektovania. Okrem samotného grafického modelu v 3D počas tvorby projektu, v čase výstavby a neskôr prevádzky sa rozširuje na xD model s časovými atribútmi a ďalšími informačnými databázovými atribútmi (stavebný materiál, vybavenie, údržba, rekonštrukcie, vlastníci, užívatelia, nájomníci a pod.) - Digitálne dvojča stavby: Digitálne dvojča stavby je BIM model na úrovni presnosti LOD 500, digitálny model vyhotovenia stavby so všetkými podrobnými údajmi. Slúži v ďalších fázach životného cyklu na plánovanie údržby a celkovú správu stavby. Digitálne dvojča ďalej slúži na prepájanie digitálnych dát zo senzorov fyzickej stavby, s digitálnym BIM modelom stavby. Príkladom využitia je monitorovanie spotreby energie, monitorovanie znečistenia vonkajšieho vzduchu, regulácia kvality vzduchu v budove, riadenie teploty, vlhkosti vzduchu, riadenie osvetlenia, zber údajov zo senzorov pre zaistenie bezpečnosti, regulácia tieniacich prvkov proti preslneniu. Všetky údaje zo senzorov sú graficky zobrazené v digitálnom modeli. - Procesor dokumentov: slúži na rozsiahle a zložité štruktúrované spracovanie textových dokumentácií. Štruktúrovaný nástroj využíva formáty SGML a XML . Používa sa na dosiahnutie konzistencie dokumentácie, najmä v prípadoch kde existuje niekoľko variant modelov, alebo pri spracovaní rozsiahlych technických správ. Užívateľ definuje štruktúru dokumentácie, kde definuje oddiely, pododdiely, odstavce v závislosti od ich vzťahov. Príkladom softwaru je Adobe Framemaker. - Facility management: zahŕňa informácie z BIM modelu a dokumentácie (napr. Plány prevádzky a údržby, záručné informácie, zoznam dodávateľov) na účely správy a prevádzky stavby. Dodávatelia a subdodávatelia doručia správcovi, dáta a dokumentácie, ktoré správca skoordinuje pre správu stavby. - Digitalizácia dokumentácie skutočného vyhotovenia: základným podkladom je geodetická časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby v digitálnej forme v 2D, alebo v 3D, vrátane všetkých zmien oproti projektu. Z tejto dokumentácie potom môžu vzniknúť základné digitálne účelové mapy diaľnic, rýchlostných ciest, závodov a priemyselných komplexov v 3D. Pri existencii BIM už počas výstavby tieto merania doplňujú a modifikujú BIM o reálnu skutočnosť oproti projektu. BIM je vlastne GIS stavby v 3D a slúži potom počas celej prevádzky stavby. Súčasťou tejto geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia sú aj porealizačné geometrické plány. - Digitálne konfigurovanie stavebného pracoviska a návrh ochranných opatrení: BIM 8D je proaktívna implementácia bezpečnostných opatrení do projektu. Metóda umožňuje včasné identifikovať riziká pri výstavbe a prevádzke stavby. Používa sa na zmiernenie rizík, prípadne preorganizovanie procesov výstavby ešte vo fáze plánovania. Výhodou je vysoká prevencia pred rizikami a menej nákladné bezpečnostné opatrenia. - Digitalizácia priebežných reportov o výstavbe - Digitalizácia dokumentácie skutočného vyhotovenia - Digitálne spracovanie jednotného zadávania stavebných prác a digitálne vyhodnocovanie cenových ponúk: Softvérové databázy s referenčnými cenami stavebných prác. Oceňovanie stavebných prác na základe jednotného zadania a automatizované porovnanie s referenčnými cenami. Využitie pri obstarávaní stavebných prác v súkromnom a verejnom sektore. Príklad softvéru: Cenkros Oferta,ASPE10,AspeEsticon,Kalkulus a pod. Stavebný softvér LIM: V súčasnosti prebiehajú práce odborníkov aj na projekte LIM (Line Information Modeling), čo je projekt informačného modelovania líniových stavieb filozoficky obdobný BIM. - LIM – Line Information Modeling, resp. informačné modelovanie vedení, ktoré je možné chápať ako súčasný BIM – informačné modelovanie budov avšak LIM berie do úvahy aspekt typu stavby distribučného vedenia VN – líniová stavba. BIM možno vytvoriť pre líniové stavby ako napr. líniové stavby (diaľnice, cesty, železnice, diaľkové inžinierske siete, produktovody a pod.).
Charakteristika:
Titulný obrázok Nahradenie dokumentov v papierovej forme digitálnymi formami, paperless management, jednoduchšia archivácia, eliminácia strát, zálohovanie, možnosť okamžitých úprav.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.