Murár

MurárMurár zhotovuje stavebné konštrukcie murovaním a betónovaním. Najčastejšie zhotovuje základy stavieb, múry, komíny, rímsy, preklady, piliere, klenby, stĺpy, stropné konštrukcie a schodiská. Ovláda zhotovenie debnenia pre betónové konštrukcie a osadenie prefabrikovaných dielcov. Úpravy povrchov a omietky stavebných konštrukcií zhotovuje, predovšetkým použitím maltových zmesí, obkladačiek, dlaždíc, sadrokartónových dosiek, umelého a prírodného kameňa. Je odborníkom na sanovanie murovaných a betónových stavebných konštrukcií a statické úpravy existujúcich stavieb. Orientuje sa v navrhovaní skladby murovaných konštrukcií, zateplení stavebných konštrukcií a posudzuje vhodnosť navrhovaných materiálov. Orientuje sa v projektovej dokumentácii stavieb a je zdatný realizovať stavebné konštrukcie podľa dokumentácie. Má znalosti pre vytýčenie polohy jednotlivých vnútorných prvkov stavby. Vyhodnocuje pripravenosť pracoviska na stavenisku, vyberá vhodné pracovné postupy pre práce vo výškach. Dodr...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4428/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
DEMaurer
ENBrickmason
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz lešenára (montáž a demontáž lešenia) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 1)
Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 2) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7112
SK ISCO-08
7112002
ESCO
2127
SK NACE Rev. 2
F41,F43
CPA 2015
F41,F43
Príslušnosť k povolaniu
7112002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
digitálne vzdelávanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
3
aplikačné nástroje a pomocné náradie
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Pre murárske práce.
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné princípy tvorby technickej dokumentácie v stavebníctve, metódy získavania informácií z predloženej stavebnej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technologické postupy výroby rôznych druhov mált a betónových zmesí, spôsoby ich použitia, postupy tvorby stavebných konštrukcií murovaných, z betónu a železobetónu.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné druhy stavebných konštrukcií budov pozemných stavieb, spôsoby ich povrchových úprav, vrátane vymeriavania a vyhotovovania obkladov a návrhu škárorezu.
Perspektíva: Aktuálna
3
pozemné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou. Spôsoby použitia stavebných materiálov podľa druhu a vlastností.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
3
postupy montáže a demontáže lešení a ďalších pomocných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy prípravy stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy prípravy a organizácie pracoviska
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou. Technické normy, predpisy, technické listy a návody súvisiace s murárskymi prácami. Vyhľadávanie a filtrovanie stavebnej legislatívy a noriem na elektronických portáloch.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
3
pomôcky, ručné a mechanizované náradie, stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby kotvenia a upevňovania, kotviace a upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ekonomika a riadenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Koordinácia a kontrola činnosti pomocných pracovníkov a ich výpočet odmeňovania.
Perspektíva: Aktuálna
3
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou. Prehliadanie digitálnych modelov BIM a získavanie informácií a požiadaviek pre stavbu. Zostavenie neformálnych štruktúr údajov z BIM informačného modelu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
systémové riešenia pre energeticky úsporné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Efektívne využívanie zdrojov energie a využívanie vhodných systémových riešení pre energeticky efektívne stavby
3
elektronický stavebný denník
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
digitálne knižnice montážnych predpisov, databázy 3D objektov a komponentov pre BIM
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
modulárne konštrukcie a prefabrikácia stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciami.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Výroba prefabrikovaných betónových dielov prostredníctvom 3D tlače
Funkčné celky – kúpeľne alebo izby
Montované domy a komerčné modulárne budovy
3
OHSAS softvér na zosúladenie bezpečnosti na stavenisku
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
3
autonómne stavebné roboty
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Autonómne roboty v stavebníctve
3
sanačné stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Sanačné technológie, helikálne výstuže, injektáže, kotviaca technika, trysková injektáž základov.
Perspektíva: Aktuálna
3
diaľkovo ovládané stavebné roboty
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatická montáž pomocou robotov
3
metódy predchádzania vzniku odpadov a udržateľné využívanie zdrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizovaná dokumentácia odpadu z demolácií a údajov o množstve a druhu vyrobených recyklátov
3
metódy nakladania s odpadmi a recyklácie stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové technológie a materiály pri stavebných výrobkoch s vysokou mierou ich spätnej recyklácie
3
výškové práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou. Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
3
postupy a metódy práce pri 3D skenovaní
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
orientácia a ovládanie práce s parametrami, špecifikáciami a technickými listami materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
3
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové technológie a materiály pri stavebných výrobkoch s vysokou mierou ich spätnej recyklácie
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou. Vyhľadávanie a filtrovanie stavebnej legislatívy a noriem na elektronických portáloch.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
3
digitálne plánovanie termínov, postupov prác, kontroly normohodín a kontroly nákladov pomocou metódy BIM
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou. Digitálna evidencia o pokroku prác, vrátane odpracovaného času, nedorobkov, porúch a podmienok na stavenisku.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
voľba náradia, ručného mechanizovaného náradia, strojov a zariadení a pracovných pomôcok na murárske práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zvolenie postupu práce pri zhotovovaní modulárnych a prefabrikovaných stavebných prvkov a konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Výroba prefabrikovaných betónových dielov prostredníctvom 3D tlače
Funkčné celky – kúpeľne alebo izby
Montované domy a komerčné modulárne budovy
3
práca s BIM modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou. Získanie údajov z BIM prostredia pre vykonávanie pracovných úloh.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
implementácia BIM metódy vo výstavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
vyhľadávanie platnej stavebnej legislatívy a noriem
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou. Vyhľadávanie a filtrovanie stavebnej legislatívy a noriem na elektronických portáloch.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
3
povrchové úpravy panelových štítov a vykonávanie izolácií rôznymi doskami z izolačných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Efektívne využívanie zdrojov energie a využívanie vhodných systémových riešení pre energeticky efektívne stavby
3
výroba mált a čerstvého betónu zo suchých maltových a betónových zmesí alebo zložiek ambulantne na stavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
murovanie nosných stien a voľne stojacích nosných pilierov z tehál, tvárnic a blokov; vymurovávanie priečok, vrátane osadzovania a murovania zárubní
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vrátane omietačských a obkladačských zručností.
Perspektíva: Aktuálna
3
vymurovávanie sklobetónových dosiek, blokov a panelov do oceľových rámov v dielňach na výrobu prefabrikovaných výrobkov pre stavebníctvo
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
betónovanie stavebných konštrukcií z prostého betónu aj konštrukcií s vloženou armovacou sieťou
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavanie, montáž a demontáž ochranných pevných alebo posuvných lešenárskych ohradení na murovanie zvnútra stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie hydroizolácií súvisiacich s murárskymi prácami
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
murovanie žiaruvzdornými výrobkami v tepelných agregátoch
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Murovanie žiaruvzdornými výrobkami (šamot, magnezit) v tepelných agregátoch - rotačné pece, šachtové pece a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
betónovanie oceľobetónových stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
murovanie kamenného muriva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
betónovanie podláh, vrátane konečnej úpravy povrchu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
konfigurácia a ovládanie stavebných robotov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciami. Nastavenie, ovládanie stavebných robotov a výroba stavebných dielov pomocou 3D tlače.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Autonómne roboty v stavebníctve
Automatická montáž pomocou robotov
3
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizovaná dokumentácia odpadu z demolácií a údajov o množstve a druhu vyrobených recyklátov
3
obsluha strojných zariadení na murárske práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
práca s 3D skenermi a mračnom bodov v BIM modeli
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
3
práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zvyšovanie bezpečnosti na stavenisku a minimalizovanie rizík pomocou OHSAS softvérových nástrojov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
3
riadenie stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Koordinácia a kontrola činnosti pomocných pracovníkov.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Informačný model budovy (BIM) je postup založený na inteligentnom modeli, ktorý prináša prehľad potrebný pre rýchlejšiu a hospodárnejšiu tvorbu a riadenie stavebných projektov s menším dopadom na životné prostredie. BIM je revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov - Facility management. Cieľom BIM nie je vytvoriť samotný 3D model, ale zložiť úplné, spoľahlivé, dostupné a ľahko vymeniteľné informácie o budovanom objekte pre každého, kto ich bude počas celého životného cyklu objektu potrebovať. Stavebný software BIM umožňuje: - Zdieľanie projektov medzi dodávateľmi, projektantmi, investormi, úradmi: Spoločné dátové prostredie CDE je zdieľané úložisko, v ktorom sa zhromažďujú všetky údaje o projekte. Účastníci môžu pracovať vo svojich BIM softvéroch, ktoré môžu pochádzať od viacerých softvérových firiem. Spoločné dátové prostredie pracuje s formátom IFC, ktoré zjednocuje dáta z viacerých softvérov. Príkladom využitia je spolupráca projektantov na diaľku, zvolenie vlastného jazyka a umožnenie použitia rozličných softvérov, ktoré sa združia v jednom digitálnom systéme. Príkladom je Allplan Bimplus, DekSoft BIM PLATFORMA. - xD modely s použitím BIM v stavebníctve: BIM model je informačný dátový model stavby, ktorý je rozdelený na úrovne 3D až 10D. Každá úroveň pracuje s iným druhom dát a zároveň súvisiace dáta sú medzi sebou previazané. BIM model teda umožňuje prepájať súvislosti a vytvárať skoordinované digitálne projekty. Príkladom využitia je tvorba digitálnych projektových dokumentácií. Získané dáta je možné prehľadne spravovať počas celého životného cyklu stavby, spracovanie dát je možné automatizovať a prenášať dáta do nových projektov, čo zvyšuje rýchlosť a kvalitu projektovania. Okrem samotného grafického modelu v 3D počas tvorby projektu, v čase výstavby a neskôr prevádzky sa rozširuje na xD model s časovými atribútmi a ďalšími informačnými databázovými atribútmi (stavebný materiál, vybavenie, údržba, rekonštrukcie, vlastníci, užívatelia, nájomníci a pod.) - Digitálne dvojča stavby: Digitálne dvojča stavby je BIM model na úrovni presnosti LOD 500, digitálny model vyhotovenia stavby so všetkými podrobnými údajmi. Slúži v ďalších fázach životného cyklu na plánovanie údržby a celkovú správu stavby. Digitálne dvojča ďalej slúži na prepájanie digitálnych dát zo senzorov fyzickej stavby, s digitálnym BIM modelom stavby. Príkladom využitia je monitorovanie spotreby energie, monitorovanie znečistenia vonkajšieho vzduchu, regulácia kvality vzduchu v budove, riadenie teploty, vlhkosti vzduchu, riadenie osvetlenia, zber údajov zo senzorov pre zaistenie bezpečnosti, regulácia tieniacich prvkov proti preslneniu. Všetky údaje zo senzorov sú graficky zobrazené v digitálnom modeli. - Procesor dokumentov: slúži na rozsiahle a zložité štruktúrované spracovanie textových dokumentácií. Štruktúrovaný nástroj využíva formáty SGML a XML . Používa sa na dosiahnutie konzistencie dokumentácie, najmä v prípadoch kde existuje niekoľko variant modelov, alebo pri spracovaní rozsiahlych technických správ. Užívateľ definuje štruktúru dokumentácie, kde definuje oddiely, pododdiely, odstavce v závislosti od ich vzťahov. Príkladom softwaru je Adobe Framemaker. - Facility management: zahŕňa informácie z BIM modelu a dokumentácie (napr. Plány prevádzky a údržby, záručné informácie, zoznam dodávateľov) na účely správy a prevádzky stavby. Dodávatelia a subdodávatelia doručia správcovi, dáta a dokumentácie, ktoré správca skoordinuje pre správu stavby. - Digitalizácia dokumentácie skutočného vyhotovenia: základným podkladom je geodetická časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby v digitálnej forme v 2D, alebo v 3D, vrátane všetkých zmien oproti projektu. Z tejto dokumentácie potom môžu vzniknúť základné digitálne účelové mapy diaľnic, rýchlostných ciest, závodov a priemyselných komplexov v 3D. Pri existencii BIM už počas výstavby tieto merania doplňujú a modifikujú BIM o reálnu skutočnosť oproti projektu. BIM je vlastne GIS stavby v 3D a slúži potom počas celej prevádzky stavby. Súčasťou tejto geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia sú aj porealizačné geometrické plány. - Digitálne konfigurovanie stavebného pracoviska a návrh ochranných opatrení: BIM 8D je proaktívna implementácia bezpečnostných opatrení do projektu. Metóda umožňuje včasné identifikovať riziká pri výstavbe a prevádzke stavby. Používa sa na zmiernenie rizík, prípadne preorganizovanie procesov výstavby ešte vo fáze plánovania. Výhodou je vysoká prevencia pred rizikami a menej nákladné bezpečnostné opatrenia. - Digitalizácia priebežných reportov o výstavbe - Digitalizácia dokumentácie skutočného vyhotovenia - Digitálne spracovanie jednotného zadávania stavebných prác a digitálne vyhodnocovanie cenových ponúk: Softvérové databázy s referenčnými cenami stavebných prác. Oceňovanie stavebných prác na základe jednotného zadania a automatizované porovnanie s referenčnými cenami. Využitie pri obstarávaní stavebných prác v súkromnom a verejnom sektore. Príklad softvéru: Cenkros Oferta,ASPE10,AspeEsticon,Kalkulus a pod. Stavebný softvér LIM: V súčasnosti prebiehajú práce odborníkov aj na projekte LIM (Line Information Modeling), čo je projekt informačného modelovania líniových stavieb filozoficky obdobný BIM. - LIM – Line Information Modeling, resp. informačné modelovanie vedení, ktoré je možné chápať ako súčasný BIM – informačné modelovanie budov avšak LIM berie do úvahy aspekt typu stavby distribučného vedenia VN – líniová stavba. BIM možno vytvoriť pre líniové stavby ako napr. líniové stavby (diaľnice, cesty, železnice, diaľkové inžinierske siete, produktovody a pod.).
Charakteristika:
Titulný obrázok Energetická efektivita stavieb si vyžaduje využívanie technologických riešení smerujúcich k energetickej neutralite stavieb, ako sú napríklad solárne panely (solárne kolektory, fotovoltické panely), tepelné čerpadlá, využitie rekuperácie a pod. K znižovaniu spotreby energií prispievajú aj ďalšie riešenia, ako napr. izolácia obalu stavby, vrátane okien, využívanie energeticky úsporných zariadení a vybavenia stavieb zariadeniami, u ktorých je možné presúvať ich činnosť napr. do času maximálnej produkcie elektrickej energie fotovoltickými panelmi a pod.
Charakteristika:
Fotogrametria s klasickými lietadlami vhodná len pre veľké územia, pre menšie územia rádovo cca do 100 km2 sa okrem klasického terestrického (pozemného) mapovania prechádza aj na mapovanie prostredníctvom UAV (Unmanned Aerial Vehicle) - bezpilotné letecké prostriedky. Drony sú zariadenia helikoptérového typu riadené online zo zeme operátorom (vhodné pre budovy a malé územia) a bezpilotné lietadlá štartované z ruky, alebo zo štartovacej rampy s dopredu naprogramovanými pásmi náletu lietadla cez GPS - vhodnejšie pre líniové stavby. Bezpilotné letecké prostriedky sú nosičmi fotogramerických kamier, alebo skenerov snímajúcich územie. Drony s videokamerami môžu byť tiež vhodným prostriedkom na kontrolu poškodenia ľahkých, zle prístupných striech. Na mapovanie vnútorných priestorov budov sa využívajú aj ručné skenery.
Charakteristika:
Analýzy rôznych druhov stavenísk a posúdenie rizík si vyžaduje rýchle reagovanie účinnými opatreniami. Digitalizácia umožňuje rýchlejšie a presnejšie predvídať riziká na staveniskách. Na základe dát je možné flexibilnejšie reagovať na meniace sa podmienky na stavbách a navrhovať efektívnu prevenciu a plán bezpečnostných opatrení. Príkladom sú softvéry pod názvom: OHSAS Management Software.
Charakteristika:
Stavebné roboty na murovanie muriva, pričom niektoré roboty môžu dokonca za pochodu rozmiestniť celú ulicu. Tieto roboty nielen zlepšujú kvalitu stavebných prác, ale aj dramaticky zvyšujú rýchlosť výstavby. Príkladom využitia je aj demolačný robot. Napriek tomu, že sú tieto roboty pomalšie ako demolačné posádky, sú pri demolácii betónových konštrukcií oveľa bezpečnejšie a lacnejšie.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ide o diaľkovo ovládané stroje, žeriavy, dumpre, roboty pre 3D tlač, ktorý sú schopné zostaviť stavebné konštrukcie. Autonómne roboty majú využitie na stavbách pri rutinných, opakovaných úlohách vo veľkom rozsahu. Odbremeňujú pracovníkov od namáhavej fyzickej práce pri presunoch materiálov, betonážach, zemných prácach a zvyšujú produktivitu na stavbách.
Charakteristika:
Titulný obrázok Digitálne dokumentovanie odpadového hospodárstva slúži na evidenciu odpadu, recyklátov, výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu. Na stavbách vzniká odpad, ktorý je možné po vytriedení opätovne zhodnotiť a nemusí sa stať odpadom. Digitalizovaná evidencia umožňuje lepšie analyzovať a vyhodnotiť umiestnenie odpadov stavebníctve. Taktiež umožňuje dokumentovať spôsob recyklácie, pre budúce využitie na iných stavbách.
Charakteristika:
Titulný obrázok Chatboty a konfigurátory na portáloch pomáhajú rýchlejšie dohľadať informácie pre jednotlivé procesy a fázy výstavby a skvalitniť bezpečnosť na stavbách. Chatboty sú využívané aj riadiacimi pracovníkmi pre riadenie ľudských zdrojov, prostredníctvom ktorých zadávajú pokyny robotníkom a technickým pracovníkom pri vykonávaní komplikovanejších procesov a rôznorodých činností. Chatboty a konfigurátory majú uplatnenie pri zariaďovaní rôznych druhov stavenísk, pri zaistení efektívnych bezpečnostných opatrení a riadení kvality stavby. Cieľom je poskytnutie včasných a presných informácií o účinných a efektívnych opatreniach na rozličných stavbách.
Charakteristika:
Online databáza parametrov stavebných materiálov a ich parametrov. Využitie databáz materiálov pri navrhovaní konštrukcií a posúdení vhodnosti použitia stavebných materiálov. Príkladom softvéru je DEKSOFT STAVEBNÍ KNIHOVNA DEK.
Charakteristika:
Továrensky vyrábané dielce so zabudovanými rozvodmi elektroinštalácie, vodoinštalácie, kanalizácie, ktoré sú osadené ako samostatné montované konštrukcie. Konštrukcie dielcov sú založené na technológii montovaných sadrokartónových konštrukcií s tým, že sú vyrábané továrensky s presnými rozmermi. Na stavbe sa jednotlivé dielce kotvia a spájajú do celku. Využitie pri výstavbe bytových domov, nemocníc, hotelov a kancelárskych priestorov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Zvýšené požiadavky na ochranu životného prostredia a znižovanie uhlíkovej stopy v stavebníctve si budú vyžadovať využívanie stavebných materiálov s vysokou mierou ich spätnej recyklácie. Pracovníci v stavebníctve preto budú musieť poznať druhy týchto materiálov, ich výhody i nevýhody pri zabudovaní do stavebných konštrukcií, špecifiká práce s nimi, ako aj metódy ich ďalšieho triedenia a prípravy na ďalšie spracovanie po skončení ich životného cyklu. Z pohľadu vyššej miery využitia týchto materiálov bude potrebné, aby si celospoločenský dopad ich využitia osvojili predovšetkým projektanti.
Charakteristika:
Titulný obrázok Kombinácia robotov a 3D tlače vytvára príležitosť pre malé podniky na prekonanie problémov, ako sú limity veľkosti vo výrobe, a umožniť im vyššiu flexibilitu výroby z hľadiska výstavby. Betónové prefabrikáty je možné pomocou 3D tlače vyrábať v rôznych tvaroch a rozmeroch, bez potreby výroby foriem. 3D tlač poskytuje možnosť autonómnej 24 hodinovej výroby. Využite 3D tlače sa uplatní pri atypických nenosných konštrukciách, ale aj pri výrobe debniacich tvárnic pre nosné konštrukcie, rozličných tvarov a rozmerov. Príkladom 3D tlače je technológia Baumit Bauminator.
Charakteristika:
Stavebné technológie montovaných domov sú z inovatívnych kompozitných materiálov na báze dreva. Vďaka novým pevnostným vlastnostiam kompozitných materiálov je možná výstavba viacpodlažných budov. Montované stavby z kompozitných materiálov prinášajú rýchlu montáž, vyššiu životnosť a vyššie pevnostné a protipožiarne vlastnosti. Využitie pri výstavbe rodinných domov a viacbytových budov na bývanie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.