Murár

MurárMurár zhotovuje stavebné konštrukcie murovaním a betónovaním. Najčastejšie zhotovuje základy stavieb, múry, komíny, rímsy, preklady, piliere, klenby, stĺpy, stropné konštrukcie a schodiská. Ovláda zhotovenie debnenia pre betónové konštrukcie a osadenie prefabrikovaných dielcov. Úpravy povrchov a omietky stavebných konštrukcií zhotovuje, predovšetkým použitím maltových zmesí, obkladačiek, dlaždíc, sadrokartónových dosiek, umelého a prírodného kameňa. Je odborníkom na sanovanie murovaných a betónových stavebných konštrukcií a statické úpravy existujúcich stavieb. Orientuje sa v navrhovaní skladby murovaných konštrukcií, zateplení stavebných konštrukcií a posudzuje vhodnosť navrhovaných materiálov. Orientuje sa v projektovej dokumentácii stavieb a je zdatný realizovať stavebné konštrukcie podľa dokumentácie. Má znalosti pre vytýčenie polohy jednotlivých vnútorných prvkov stavby. Vyhodnocuje pripravenosť pracoviska na stavenisku, vyberá vhodné pracovné postupy pre práce vo výškach. Dodr...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4428/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
DEMaurer
ENBrickmason
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz lešenára (montáž a demontáž lešenia) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 1)
Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 2) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7112
SK ISCO-08
7112002
ESCO
2127
SK NACE Rev. 2
F41,F43
CPA 2015
F41,F43
Príslušnosť k povolaniu
7112002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
digitálne vzdelávanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
3
aplikačné nástroje a pomocné náradie
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Pre murárske práce.
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné princípy tvorby technickej dokumentácie v stavebníctve, metódy získavania informácií z predloženej stavebnej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technologické postupy výroby rôznych druhov mált a betónových zmesí, spôsoby ich použitia, postupy tvorby stavebných konštrukcií murovaných, z betónu a železobetónu.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné druhy stavebných konštrukcií budov pozemných stavieb, spôsoby ich povrchových úprav, vrátane vymeriavania a vyhotovovania obkladov a návrhu škárorezu.
Perspektíva: Aktuálna
3
pozemné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou. Spôsoby použitia stavebných materiálov podľa druhu a vlastností.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
3
postupy montáže a demontáže lešení a ďalších pomocných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy prípravy stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy prípravy a organizácie pracoviska
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou. Technické normy, predpisy, technické listy a návody súvisiace s murárskymi prácami. Vyhľadávanie a filtrovanie stavebnej legislatívy a noriem na elektronických portáloch.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
3
pomôcky, ručné a mechanizované náradie, stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby kotvenia a upevňovania, kotviace a upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ekonomika a riadenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Koordinácia a kontrola činnosti pomocných pracovníkov a ich výpočet odmeňovania.
Perspektíva: Aktuálna
3
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou. Prehliadanie digitálnych modelov BIM a získavanie informácií a požiadaviek pre stavbu. Zostavenie neformálnych štruktúr údajov z BIM informačného modelu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
systémové riešenia pre energeticky úsporné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Efektívne využívanie zdrojov energie a využívanie vhodných systémových riešení pre energeticky efektívne stavby
3
elektronický stavebný denník
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
digitálne knižnice montážnych predpisov, databázy 3D objektov a komponentov pre BIM
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
modulárne konštrukcie a prefabrikácia stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciami.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Výroba prefabrikovaných betónových dielov prostredníctvom 3D tlače
Funkčné celky – kúpeľne alebo izby
Montované domy a komerčné modulárne budovy
3
OHSAS softvér na zosúladenie bezpečnosti na stavenisku
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
3
autonómne stavebné roboty
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Autonómne roboty v stavebníctve
3
sanačné stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Sanačné technológie, helikálne výstuže, injektáže, kotviaca technika, trysková injektáž základov.
Perspektíva: Aktuálna
3
diaľkovo ovládané stavebné roboty
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatická montáž pomocou robotov
3
metódy predchádzania vzniku odpadov a udržateľné využívanie zdrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizovaná dokumentácia odpadu z demolácií a údajov o množstve a druhu vyrobených recyklátov
3
metódy nakladania s odpadmi a recyklácie stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové technológie a materiály pri stavebných výrobkoch s vysokou mierou ich spätnej recyklácie
3
výškové práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou. Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
3
postupy a metódy práce pri 3D skenovaní
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
orientácia a ovládanie práce s parametrami, špecifikáciami a technickými listami materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
3
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové technológie a materiály pri stavebných výrobkoch s vysokou mierou ich spätnej recyklácie
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou. Vyhľadávanie a filtrovanie stavebnej legislatívy a noriem na elektronických portáloch.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
3
digitálne plánovanie termínov, postupov prác, kontroly normohodín a kontroly nákladov pomocou metódy BIM
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou. Digitálna evidencia o pokroku prác, vrátane odpracovaného času, nedorobkov, porúch a podmienok na stavenisku.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
voľba náradia, ručného mechanizovaného náradia, strojov a zariadení a pracovných pomôcok na murárske práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zvolenie postupu práce pri zhotovovaní modulárnych a prefabrikovaných stavebných prvkov a konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Výroba prefabrikovaných betónových dielov prostredníctvom 3D tlače
Funkčné celky – kúpeľne alebo izby
Montované domy a komerčné modulárne budovy
3
práca s BIM modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou. Získanie údajov z BIM prostredia pre vykonávanie pracovných úloh.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
implementácia BIM metódy vo výstavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
vyhľadávanie platnej stavebnej legislatívy a noriem
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou. Vyhľadávanie a filtrovanie stavebnej legislatívy a noriem na elektronických portáloch.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
3
povrchové úpravy panelových štítov a vykonávanie izolácií rôznymi doskami z izolačných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Efektívne využívanie zdrojov energie a využívanie vhodných systémových riešení pre energeticky efektívne stavby
3
výroba mált a čerstvého betónu zo suchých maltových a betónových zmesí alebo zložiek ambulantne na stavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
murovanie nosných stien a voľne stojacích nosných pilierov z tehál, tvárnic a blokov; vymurovávanie priečok, vrátane osadzovania a murovania zárubní
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vrátane omietačských a obkladačských zručností.
Perspektíva: Aktuálna
3
vymurovávanie sklobetónových dosiek, blokov a panelov do oceľových rámov v dielňach na výrobu prefabrikovaných výrobkov pre stavebníctvo
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
betónovanie stavebných konštrukcií z prostého betónu aj konštrukcií s vloženou armovacou sieťou
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavanie, montáž a demontáž ochranných pevných alebo posuvných lešenárskych ohradení na murovanie zvnútra stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie hydroizolácií súvisiacich s murárskymi prácami
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
murovanie žiaruvzdornými výrobkami v tepelných agregátoch
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Murovanie žiaruvzdornými výrobkami (šamot, magnezit) v tepelných agregátoch - rotačné pece, šachtové pece a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
betónovanie oceľobetónových stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
murovanie kamenného muriva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
betónovanie podláh, vrátane konečnej úpravy povrchu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
konfigurácia a ovládanie stavebných robotov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciami. Nastavenie, ovládanie stavebných robotov a výroba stavebných dielov pomocou 3D tlače.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Autonómne roboty v stavebníctve
Automatická montáž pomocou robotov
3
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizovaná dokumentácia odpadu z demolácií a údajov o množstve a druhu vyrobených recyklátov
3
obsluha strojných zariadení na murárske práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
práca s 3D skenermi a mračnom bodov v BIM modeli
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
3
práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zvyšovanie bezpečnosti na stavenisku a minimalizovanie rizík pomocou OHSAS softvérových nástrojov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
3
riadenie stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Koordinácia a kontrola činnosti pomocných pracovníkov.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.