Stavebný prípravár

Stavebný prípravárStavebný prípravár zabezpečuje najmä technologickú prípravu stavby. Vyberá efektívne technologické postupy, ktorými zaisťuje plynulý a bezpečný priebeh stavebných prác. Vybranými pracovnými postupmi zaisťuje kvalitu vyhotovenia stavby, bezpečnosť pri práci, ochranu pred požiarmi a nakladanie s odpadmi. Pripravuje podklady na tvorbu harmonogramov, vypracováva výkonové normy, ovláda tvorbu sieťovývch grafov a plánuje jednotlivé fázy výstavby. Grafické znázornenie harmonogramu vyjadruje pomocou ganttovho diagramu. Dokumentuje požiadavky investorov a stavebníkov v prípravnej fáze, konzultuje varianty a navrhuje optimálne riešenia. Prípadné odchýlky projektovej dokumentácie alebo chýbajúce informácie zdokumentuje a pripraví podklady na doplnenie projektovej dokumentácie. Pri menších stavebných zákazkách pripravuje dielenskú dokumentáciu, zameriava existujúci stav, vykonáva technické výpočty a dokumentuje pracovné postupy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4401/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3112
SK ISCO-08
3112003
ESCO
1159
SK NACE Rev. 2
F41,F42
CPA 2015
F41,F42
Príslušnosť k povolaniu
3112003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedomosti o zásadách projektového manažmentu a ich implementácia do stavebných projektov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy zostavovania harmonogramu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: BIM - strojové učenie, big data, automatizácia, variantné návrhy, generatívne modelovanie.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: AI umelá inteligencia v stavebníctve
4
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
3D mapy ako virtuálna realita
4
technológia a technologické postupy
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy určovania množstva stavebného materiálu a pracovnej sily potrebnej na výstavbu stavebného diela
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Agenda a archivácia dokladov ku dohodnutým požiadavkám.
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
4
postupy prípravy stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
4
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti o štandardoch a požiadavkách na stavebné výkresy - z hľadiska dorozumievania sa medzi účastníkmi stavby.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technické normy, predpisy, technické listy a návody súvisiace so stavebnými prácami. Vyhľadávanie a filtrovanie stavebnej legislatívy a noriem na elektronických portáloch. Vedomosti o normatívnych technológiách a predpisoch, stanovených výrobcami stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Prehliadanie digitálnych modelov BIM a získavanie informácií a požiadaviek pre stavby. Zostavenie neformálnych štruktúr údajov z BIM informačného modelu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
digitálne knižnice montážnych predpisov, databázy 3D objektov a komponentov pre BIM
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
modulárne konštrukcie a prefabrikácia stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
4
OHSAS softvér na zosúladenie bezpečnosti na stavenisku
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy predchádzania vzniku odpadov a udržateľné využívanie zdrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizovaná dokumentácia odpadu z demolácií a údajov o množstve a druhu vyrobených recyklátov
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy práce pri 3D skenovaní
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v dokumentácii pre stavebné povolenie a v realizačnej dokumentácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v stavebnej dokumentácii, normách a technických podkladoch
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
orientácia a ovládanie práce s parametrami, špecifikáciami a technickými listami materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
digitálne plánovanie termínov, postupov prác, kontroly normohodín a kontroly nákladov pomocou metódy BIM
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
dodržiavanie a aktualizácia harmonogramov stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
tvorba harmonogramov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Spracovanie harmonogramov na základe výkonových noriem.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
voľba postupu práce pri zhotovovaní výstuže monolitických a prefabrikovaných oceľobetónových stavebných prvkov a konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Pracovné metódy z prefabrikovanej a modulárnej výroby pre stavebníctvo.
Perspektíva: Budúca
4
zvolenie postupu práce pri zhotovovaní modulárnych a prefabrikovaných stavebných prvkov a konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
4
určovanie množstva stavebného materiálu a pracovnej sily potrebnej na výstavbu stavebného diela
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Určenie koeficientov spotreby materiálov, stratného, stanovenie výkonových noriem práce.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie nástrojov umelej inteligencie v rozhodovacích procesoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: BIM - strojové učenie, big data, automatizácia, variantné návrhy, generatívne modelovanie.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: AI umelá inteligencia v stavebníctve
4
tvorba a prenos modelu do virtuálnej reality a rozšírenej reality, s vložením negeometrických dát
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Filtrovanie, triedenie, migrácia a konverzie digitálnych údajov medzi softvérmi.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapy ako virtuálna realita
Stavebný software BIM
4
implementácia BIM metódy vo výstavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Využitie digitálnych dát pre tvorbu koncepcií. Migrácia a konverzie digitálnych údajov. Vývoj a výskum pre zvyšovanie produktivity, zefektívnenie riešení potrieb a koncepčných problémov v digitálnom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
príprava, používanie a údržba pomôcok, ručného a mechanizovaného náradia, strojov a zariadení v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizovaná dokumentácia odpadu z demolácií a údajov o množstve a druhu vyrobených recyklátov
4
práca s 3D skenermi a mračnom bodov v BIM modeli
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
4
získanie geometrických údajov stavby a ich konverzia do digitálneho 3D modelu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
4
zvyšovanie bezpečnosti na stavenisku a minimalizovanie rizík pomocou OHSAS softvérových nástrojov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
4
projektové riadenie v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zručnosť projektového myslenia.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.