Stavebný rozpočtár, kalkulant

Stavebný rozpočtár, kalkulantStavebný rozpočtár, kalkulant vypracováva rozpočty v jednotlivých etapách obstarávania stavebného diela, investičného procesu a aj vo fáze prevádzkovania stavby. Orientuje sa v jednotlivých stupňoch projektovej dokumentácie stavieb, vrátane technologických a materiálových súvislostí oceňovaných stavebných konštrukcií a prác. Má vyšší stupeň poznania normatívnych, bezpečnostných, protipožiarnych, environmentálnych, legislatívnych, dodacích a kvalitatívnych požiadaviek, vzťahujúcich sa na oceňované stavebné dielo. Používa triediace systémy (CPV a TSP) a klasifikáciu stavieb (KS) podľa EÚ noriem, ktoré tvoria základný dorozumievací prostriedok najmä v medzinárodných stavebných projektoch. Ovláda viaceré metódy kalkulačných vzorcov a cenotvorby. Je schopný analyzovať a spoľahlivo určiť priame a nepriame náklady, vedľajšie rozpočtované náklady, náklady na prípravné činnosti a vyčísliť riziká pri výstavbe. V softvérových prostrediach pre rozpočtovanie stavieb pracuje s cenníkovými databáz...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4396/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania so zameraním: Klasifikácia, kalkulovanie, oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 14) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3112
SK ISCO-08
3112002
ESCO
497
SK NACE Rev. 2
F41,F42
CPA 2015
F41,F42
Príslušnosť k povolaniu
3112002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
podniková ekonomika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Manažérske účtovníctvo, finančný manažment.
Perspektíva: Aktuálna
4
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Štatistiky vývoja cien a referenčných cenových ukazovateľov. Znalosti Klasifikačných systémov podľa Vyhlášky 323/2010 Z. z. Štatistická klasifikácia stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: BIM - strojové učenie, big data, automatizácia, variantné návrhy, generatívne modelovanie.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: AI umelá inteligencia v stavebníctve
4
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
3D mapy ako virtuálna realita
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Výpočty a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Finančné plány projektu.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy určovania množstva stavebného materiálu a pracovnej sily potrebnej na výstavbu stavebného diela
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosť spotreby materiálov, stratného, znalosti výkonových noriem práce.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy vypracovania výkazov, výmerov a rozpočtov k projektovej dokumentácii, kontroly a pripomienkovania
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosti štruktúry výkazu výmer, výkazu konštrukcií a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
majetok podnikateľského subjektu/organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dlhodobý majetok, zásoby, ceniny, pohľadávky, záväzky, vlastné imanie, úvery a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Cestovné náhrady; Obchodný zákonník; Zákon o sociálnom fonde a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy cenových kalkulácií zohľadňujúcich všetky vstupy a faktory ovplyvňujúce konečnú hodnotu nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosti vyhlášok a technických noriem.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Evidencia a archivácia dokladov ku cenotvorbe.
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
4
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti o štandardoch a požiadavkách na stavebné výkresy - z hľadiska dorozumievania sa medzi účastníkmi stavby.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
rentabilita stavebných projektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Posúdenie pomeru nepriamych nákladov a zisku, voči dĺžke realizácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy zhromažďovania a analyzovania čiastkových údajov vstupujúcich do konečnej hodnoty nákladov na výstavbu stavebného diela
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Dokumentovanie nákladov z realizácií, evidencia údajov a tvorba databáz.
Perspektíva: Aktuálna
4
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: V rámci BIM metódy importuje dáta z informačného modelu a z harmonogramu do cenových kalkulácií. Prehliadanie digitálnych modelov BIM a získavanie informácií a požiadaviek pre stavby. Zostavenie neformálnych štruktúr údajov z BIM informačného modelu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
digitálne knižnice montážnych predpisov, databázy 3D objektov a komponentov pre BIM
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
OHSAS softvér na zosúladenie bezpečnosti na stavenisku
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
4
metódy predchádzania vzniku odpadov a udržateľné využívanie zdrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizovaná dokumentácia odpadu z demolácií a údajov o množstve a druhu vyrobených recyklátov
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedomosti z príslušných vyhlášok a STN noriem.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy práce pri 3D skenovaní
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Orientácia v normách a projektoch na vykonávanie stavebných prác.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
orientácia a ovládanie práce s parametrami, špecifikáciami a technickými listami materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zručnosť vyhodnotiť požiadavky príslušných vyhlášok (noriem) a zapracovať ich do projektu.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
digitálne plánovanie termínov, postupov prác, kontroly normohodín a kontroly nákladov pomocou metódy BIM
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
stanovovanie, plánovanie a optimalizácia investičných zámerov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zapracovanie podnikových a obchodných stratégií do cenotvorby a rozpočtovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie kalkulácie a prezentácia ceny zákazníkovi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie cenových kalkulácií zohľadňujúcich všetky vstupy a faktory ovplyvňujúce konečnú hodnotu nákladov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zapracovanie nákladov na
- zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákona č.124/2006 Z.z., Nariadenie vlády 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- zaistenie požiarnej ochrany v zmysle Zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, Vyhlášky 94/2004 Z.z. technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť,
- zaistenie ochrany životného prostredia v zmysle Zákona č.79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch, Vyhlášky 371/2015 Z.z.
- mzdové náklady v zmysle Zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, Zákona č.663/2007 Z.z. - Zákon o minimálnej mzde,
- požiadavky v zmysle Zákona 50/1976 Z.z. - Stavebný zákon, Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. o technických požiadavkách na výstavbu.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie vhodných kalkulačných vzorcov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Stanovenie podnikových kalkulačných vzorcov a metódy kalkulovania (priame a nepriame náklady, riziko, zisk).
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia v praxi (tvorba cien) a práca bez použitia výpočtovej techniky
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Cenotvorba v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. Zákona o cenách.
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie množstva stavebného materiálu a pracovnej sily potrebnej na výstavbu stavebného diela
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Určenie koeficientov spotreby materiálov, stratného, stanovenie výkonových noriem práce.
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba stavebného rozpočtu pomocou SON, IK, aplikácia rozdielových položiek, súhrnný rozpočet stavby, tvorba rozpočtu pomocou TEU, resp. agregovaných cien, rozpočty pre rôzne fázy investičného procesu
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Triedenie stavebných prác TSP v zmysle MVRR SR Metodického pokynu č.1/2004.
Perspektíva: Aktuálna
4
individuálne kalkulácie, HZS, kalkulácie Sh a polotovarov, problematika VRN, problematika presunu hmôt, praktická aplikácia (kalkulácie) bez využitia výpočtovej techniky
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Spracovanie výrobných kalkulácií pre realizačnú fázu, limitky, výpočet výkonových noriem.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie rozpočtu stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vypracovanie výkazu výmer. Zostavenie položiek definujúcich stavebné práce, s vymedzením rozsahu prác.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie nástrojov umelej inteligencie v rozhodovacích procesoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: AI umelá inteligencia v stavebníctve
4
tvorba a prenos modelu do virtuálnej reality a rozšírenej reality, s vložením negeometrických dát
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapy ako virtuálna realita
4
implementácia BIM metódy vo výstavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Využitie digitálnych dát pre tvorbu koncepcií. Migrácia a konverzie digitálnych údajov. Vývoj a výskum pre zvyšovanie produktivity, zefektívnenie riešení potrieb a koncepčných problémov v digitálnom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizovaná dokumentácia odpadu z demolácií a údajov o množstve a druhu vyrobených recyklátov
4
práca s 3D skenermi a mračnom bodov v BIM modeli
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
4
získanie geometrických údajov stavby a ich konverzia do digitálneho 3D modelu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
4
zvyšovanie bezpečnosti na stavenisku a minimalizovanie rizík pomocou OHSAS softvérových nástrojov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.