Stavebný technik kontroly kvality, laborant

Stavebný technik kontroly kvality, laborantStavebný technik kontroly kvality, laborant vykonáva kontrolu stavebných materiálov a výrobkov, identifikuje a odoberá z nich vzorky a vykonáva ich laboratórne skúšky a rozbory. Zabezpečuje prvotné odoberanie vzoriek zemín, betónov, cementov, asfaltov, kameniva a pod. a vykonáva ich laboratórne skúšky v zmysle platných noriem v požadovanom rozsahu. Vyhodnocuje kvalitu materiálových vstupov a častí stavebného diela. Zodpovedá za vyhodnocovanie skúšok a vyhotovovanie protokolov o skúškach a navrhuje riešenia ďalších postupov. Kontrolu kvality vykonáva na stavbách realizovaných materskou organizáciou, prípadne i na stavbách realizovaných externými dodávateľmi. Je spôsobilý obsluhovať stroje a zariadenia pre zabezpečovanie kontroly a diagnostiky meracej techniky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4392/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKTechnik hodnotenia kvality stavebných materiálov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Oprávnenie vydávať a rušiť technické osvedčenia stavebných výrobkov podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov (§ 4 ods. 4)
Poznámka: Obmedzenie na uplatnenie tohto certifikátu iba ako interného osvedčenia pre potreby realizácie stavby a iba v úrovni vlastných aplikovaných stavebných materiálov na stavbách a dielach, ktoré technik - laborant overuje. Nevzťahuje sa na kompetenciu vydávať a rušiť technické osvedčenia ktoré sú výlučne v zmysle predpisov v kompetencii štátnych certifikovaných laboratórií a skúšobní.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3112
SK ISCO-08
3112001
ESCO
1177
SK NACE Rev. 2
F41,F42
CPA 2015
F41,F42
Príslušnosť k povolaniu
3112001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vzorkovacie prístroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Druhy vzorkovacích zariadení, spôsoby ich používania a bežnej údržby.
Perspektíva: Aktuálna
4
protokoly laboratórnych skúšok v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Druhy protokolov, ich náležitosti (obsah) a postupy ich vyhotovovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metrológia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: poznanie pravidiel a systémov technickej metrológie a fungovania meracích a laboratórnych prístrojov a zariadení
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Poznanie druhov, náležitostí a spôsobov zhotovovania a práce s technickou dokumentáciou pri výkone kontroly kvality a v meracích procesoch a postupoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Najnovšie poznatky v oblasti technológie výstavby.
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Najnovšie poznatky v oblasti vývoja a použitia nových stavebných materiálov a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
technická dokumentácia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Systémy, normy a štandardy kvality stavebných materiálov a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné hmoty a výrobky
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ich druhy, vlastnosti, spôsoby použitia, certifikácia, tolerancie a spôsoby skúšania.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy laboratórnych skúšok stavebných materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Druhy laboratórnych skúšok stavebných materiálov a výrobkov, metódy ich vykonávania a vyhodnocovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
strojné zariadenia a prístroje na meranie a kontrolu výrobných procesov a kvality
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosť obsluhy a údržby týchto strojov a zariadení. Poznanie a schopnosť nastavenia parametrov zariadení na výkon kontroly kvality.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
laboratórna technika
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Druhy prístrojov a zariadení skúšobného laboratória stavebných materiálov a výrobkov, spôsoby ich prípravy, obsluhy a bežnej údržby v súlade s predpismi v oblasti metrológie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne laboratóriá
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v súvislosti s jej používaním v procese riadenia systému kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách kvality v stavebníctve a ich využívanie v praxi
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technickej dokumentácii v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zručnosť na prácu a zhotovovanie meracích postupov technickej dokumentácie v praxi pri výkone kontroly kvality.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a dosiahnutie požadovanej kvality stavebných materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie plánov kontroly kvality a laboratórnych skúšok stavebných materiálov a výrobkov v súlade s harmonogramom stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola kvality stavebných materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Posudzovanie kvality stavebných materiálov a výrobkov dostupnými prostriedkami v oblasti realizácie stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
navrhovanie kontrolných metód v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: V oblasti kontroly kvality stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie a vyhodnocovanie laboratórnych skúšok stavebných materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne laboratóriá
4
vyhotovovanie protokolov o vykonaných laboratórnych skúškach v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informovanie nadriadených o zistených nedostatkoch ohrozujúcich projektované parametre a bezpečnosť realizovanej stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Urýchlené informovanie v naliehavých prípadoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s orgánmi štátnej správy pre oblasť zabezpečovania kvality v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Slovenská legálna metrológia, n.o., Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikácia a odoberanie vzoriek na laboratórne skúšky v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vzoriek zeminy, betónu, cementu, asfaltu, kameniva a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie a údržba vzorkovacích prístrojov a zariadení v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a údržba laboratórnej techniky v biochémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Obsluha a bežná údržba prístrojov a zariadení skúšobného laboratória.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.