Stavebný technik kontroly kvality, laborant

Stavebný technik kontroly kvality, laborantStavebný technik kontroly kvality, laborant vykonáva kontrolu stavebných materiálov a výrobkov, identifikuje a odoberá z nich vzorky a vykonáva ich laboratórne skúšky a rozbory. Zabezpečuje prvotné odoberanie vzoriek zemín, betónov, cementov, asfaltov, kameniva a pod. a vykonáva ich laboratórne skúšky v zmysle platných noriem v požadovanom rozsahu. Vyhodnocuje kvalitu materiálových vstupov a častí stavebného diela. Zodpovedá za vyhodnocovanie skúšok a vyhotovovanie protokolov o skúškach a navrhuje riešenia ďalších postupov. Kontrolu kvality vykonáva na stavbách realizovaných materskou organizáciou, prípadne i na stavbách realizovaných externými dodávateľmi. Je spôsobilý obsluhovať stroje a zariadenia pre zabezpečovanie kontroly a diagnostiky meracej techniky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4392/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKTechnik hodnotenia kvality stavebných materiálov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Oprávnenie vydávať a rušiť technické osvedčenia stavebných výrobkov podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov (§ 4 ods. 4)
Poznámka: Obmedzenie na uplatnenie tohto certifikátu iba ako interného osvedčenia pre potreby realizácie stavby a iba v úrovni vlastných aplikovaných stavebných materiálov na stavbách a dielach, ktoré technik - laborant overuje. Nevzťahuje sa na kompetenciu vydávať a rušiť technické osvedčenia ktoré sú výlučne v zmysle predpisov v kompetencii štátnych certifikovaných laboratórií a skúšobní.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3112
SK ISCO-08
3112001
ESCO
1177
SK NACE Rev. 2
F41,F42
CPA 2015
F41,F42
Príslušnosť k povolaniu
3112001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vzorkovacie prístroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Druhy vzorkovacích zariadení, spôsoby ich používania a bežnej údržby.
Perspektíva: Aktuálna
4
protokoly laboratórnych skúšok v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Druhy protokolov, ich náležitosti (obsah) a postupy ich vyhotovovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metrológia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: poznanie pravidiel a systémov technickej metrológie a fungovania meracích a laboratórnych prístrojov a zariadení
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Poznanie druhov, náležitostí a spôsobov zhotovovania a práce s technickou dokumentáciou pri výkone kontroly kvality a v meracích procesoch a postupoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Najnovšie poznatky v oblasti technológie výstavby.
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Najnovšie poznatky v oblasti vývoja a použitia nových stavebných materiálov a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Systémy, normy a štandardy kvality stavebných materiálov a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné hmoty a výrobky
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ich druhy, vlastnosti, spôsoby použitia, certifikácia, tolerancie a spôsoby skúšania.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy laboratórnych skúšok stavebných materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Druhy laboratórnych skúšok stavebných materiálov a výrobkov, metódy ich vykonávania a vyhodnocovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
strojné zariadenia a prístroje na meranie a kontrolu výrobných procesov a kvality
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosť obsluhy a údržby týchto strojov a zariadení. Poznanie a schopnosť nastavenia parametrov zariadení na výkon kontroly kvality.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
laboratórna technika
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Druhy prístrojov a zariadení skúšobného laboratória stavebných materiálov a výrobkov, spôsoby ich prípravy, obsluhy a bežnej údržby v súlade s predpismi v oblasti metrológie.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v súvislosti s jej používaním v procese riadenia systému kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách kvality v stavebníctve a ich využívanie v praxi
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technickej dokumentácii v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zručnosť na prácu a zhotovovanie meracích postupov technickej dokumentácie v praxi pri výkone kontroly kvality.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a dosiahnutie požadovanej kvality stavebných materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie plánov kontroly kvality a laboratórnych skúšok stavebných materiálov a výrobkov v súlade s harmonogramom stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola kvality stavebných materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Posudzovanie kvality stavebných materiálov a výrobkov dostupnými prostriedkami v oblasti realizácie stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie kontrolných metód v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: V oblasti kontroly kvality stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie a vyhodnocovanie laboratórnych skúšok stavebných materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie protokolov o vykonaných laboratórnych skúškach v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informovanie nadriadených o zistených nedostatkoch ohrozujúcich projektované parametre a bezpečnosť realizovanej stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Urýchlené informovanie v naliehavých prípadoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s orgánmi štátnej správy pre oblasť zabezpečovania kvality v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Slovenská legálna metrológia, n.o., Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikácia a odoberanie vzoriek na laboratórne skúšky v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vzoriek zeminy, betónu, cementu, asfaltu, kameniva a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie a údržba vzorkovacích prístrojov a zariadení v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a údržba laboratórnej techniky v biochémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Obsluha a bežná údržba prístrojov a zariadení skúšobného laboratória.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Výroba sklokeramických, sklených alebo keramických výrobkov, ktoré sú väčšinovo alebo plne na báze doteraz nevyužívaných surovín z iných výrob anorganických nekovových materiálov/príbuzného priemyslu (upcycling). Významným príkladom je výroba zvukovo a tepelne izolačných sklokeramických pien založených na nerecyklovaných frakciách znečisteného skla pochádzajúcich od spotrebiteľov a priemyslu, keramických zlomkov a prachov a prachových kontaminantov. Tieto peny sú vysoko výhodnou náhradou PS izolácií budov, keďže sa jedná o riešenie s dlhšou životnosťou a pridanou výhodou ohňovzdornosti. Ďalšími príkladmi sú funkčné sklá vytavené z odpadov využité na účely nosičov katalyzátorov/priamo s katalytickými účinkami. Niektoré kombinácie sa dajú využiť ako úžitková keramika, alebo cementy. Cieľom upcyclingu je využitie existujúcich technológií a materiálov na výrobu materiálov zo sekundárnych surovín a ekologické stavebné materiály.
Charakteristika:
Titulný obrázok Chemické experimentovanie novej generácie v samočinne sa riadiacich laboratóriách - samočinne riadené laboratóriá sa vynárajú ako zariadenia ďalšej generácie so zrýchľujúcimi sa procesmi vedeckých objavov. Rozširujú automatické experimentálne platformy s umelou inteligenciou aby umožnili automatické vykonanie experimentov. Princíp spočíva v abstraktnej reprezentácii chemickej syntézy, využití programovania a automatizácie potrebnej k praktickej realizácii. Využitie robotických zariadení a AI vedie k skonštruovaniu robotických chemických strojov úzko prepojených v slučkách, umožňujúcich vykonanie nových procesov, ktoré môžu byť verifikované, optimalizované a opakované úplne automaticky a oveľa rýchlejšie ako by to bolo urobené manuálne. Tento prístup povedie k objavu nových molekúl, ich optimalizácii a výrobe na zákazku použitím digitálneho kódu.
Charakteristika:
Titulný obrázok Nanotechnológia je odvetvie špičkových technológií, ktoré pracuje s jednotlivými atómami a molekulami. Takáto presnosť umožňuje využívať prírodné zákony v prospech človeka na kvalitatívne novej úrovni. Vo výrobe stavebných materiálov sa jedná o nanočastice, ktoré možno použiť ako prímesi do náterov, omietok, betónov a podobne alebo o nanovlákna, ktoré plnia funkciu transportnej bariéry (tepelná izolácia) alebo výstužnú funkciu (rozptýlená výstuž, uhlíkové nanorúrky, zvýšenie odolnosti a predĺženie životnosti). Zo stavebnej chémie ide o náterové hmoty či impregnácie, ktoré regulujú priedušnosť, hydrofobicitu, nasiakavosť, pôsobia antibakteriálne, alebo antigraffiti. Ako prímesi do omietkovín či betónu sa osvedčili častice TiO2, ktoré pôsobia fotokatalyticky (pôsobením ultrafialového žiarenia sa redukujú škodliviny v ovzduší, rozložia baktérie a prachové častice).
Charakteristika:
-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.