Stavbyvedúci

StavbyvedúciStavbyvedúci je fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na vedenie uskutočňovania stavby. Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe. Sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby v súlade s overenou projektovou dokumentáciou a časovým plánom výstavby. Zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, ako aj za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, vrátane dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Určuje začatie a ukončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, dáva pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe. Preberá stavebné výrobky, zisťuje ich vhodnosť a určuje ich umiestnenie a uskladnenie na stavenisku. Dáva príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprí...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4366/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho, výkon činnosti stavebného dozoru alebo výkon energetickej certifikácie budov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 2 písm. j a k)
Poznámka: Osvedčenie vydáva Slovenská komora stavebných inžinierov na základe vykonanej skúšky odbornej spôsobilosti.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2142
SK ISCO-08
2142004
ESCO
1300
SK NACE Rev. 2
F41,F42,F43
CPA 2015
F41,F42,F43
Príslušnosť k povolaniu
2142004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a technické špecifikácie v oblasti stavebných výrobkov používaných na zhotovenie požiarnych konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fyzika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika výstavby a stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy určovania množstva stavebného materiálu a pracovnej sily potrebnej na výstavbu stavebného diela
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kalkulácia nákladov a tvorba cien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inžinierske siete a ich fungovanie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy stavebných materiálov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Projektová dokumentácia (pôdorysy, rezy, pohľady, detaily, situácie). Zásady grafického zobrazovania stavebných konštrukcií, kótovania a označovania materiálov vo výkresoch, schémach, detailoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Jednotlivé druhy stavieb a ich členenie predovšetkým v oblasti výkonu činnosti stavbyvedúceho: pozemné stavby, dopravné stavby, vodohospodárske stavby, líniové stavby, technické, technologické a elektrotechnické zariadenia stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Spôsoby použitia stavebných technológií v závislosti od navrhovanej konštrukcie, podľa druhu stavby a použitých materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zvislé a vodorovné, nosné a nenosné stavebné konštrukcie - rozdelenie, druhy a ich charakteristika, skladba a použitie. Technológia ich zhotovenia. Spôsoby zabezpečenia tvaru a ich stability.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna správa, kontrola a údržba stavieb
4
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vrátane princípov preukázania zhody s platným certifikátom v príslušnom odbore.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
4
technológia stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technologický postup vyhotovenia stavebných konštrukcií v závislosti od ich druhu, použitého materiálu a účelu využitia.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prípravy stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Projekt organizácie výstavby, plán organizácie dopravy, postupy stavebno-technologickej prípravy stavieb, predvýrobnej a výrobnej prípravy stavieb. Zásady tvorby stavebno-technických dokumentov týkajúcich sa prípravy a realizácie výstavby a časového plánu výstavby, poradia stavebných prác a iných súvisiacich odborných činností na stavbe.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a normy v stavebníctve. Všeobecné technické požiadavky na výstavbu, podmienky rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia.
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Príslušné technické predpisy a normy podľa druhu stavieb a oblasti výkonu činnosti stavbyvedúceho.
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Rozmiestnenie a nasadenie strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické špecifikácie na stavebné technológie a výrobu stavebných výrobkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy a princípy výstavby, rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Špeciálne technologické postupy pri rekonštrukciách a opravách stavebných objektov.
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika a riadenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Postupy a princípy určovania ceny a kalkulácie jednotkovej ceny stavebných prác. Oceňovacie podklady, ponukové ceny, spôsoby stanovenia zisku.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie cestného staviteľstva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy zhotovovania nosných drevených a kovových konštrukcií stien suchých stavieb vrátane ich napájania na nadväzujúce stavebné konštrukcie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Pri výstavbe.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Separácia, recyklácia, skladovanie odpadu. Spôsoby odvozu a odovzdania odpadu na zberné miesta. Spôsoby nakladania s nebezpečným odpadom.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady prevencie a požiadavky na zaistenie BOZP v závislosti od druhu stavby a prác, napr. pri zemných, betonárskych, vystužovacích, murovacích a montážnych prácach, pri prácach vo výškach a v hĺbkach, pri prácach so stavebnými strojmi, zariadeniami a bremenami, pri búracích a rekonštrukčných prácach. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadavky na zaistenie požiarnej ochrany počas výstavby, riziká vzniku nebezpečenstva vo vzťahu k ohrozeniu zdravia a života osôb na stavbe, k škodám na majetku a na ochranu životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v oblasti rozpočtovania a financovania v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technickej dokumentácii a normách, používanie tejto dokumentácie pri práci na elektrotechnických a elektronických zariadeniach
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technických normách súvisiacich s vlastnosťami a skúšaním stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
4
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Orientácia v projektovej dokumentácii, jej čítanie a kreslenie vybraných detailov.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách, čítanie výkresov komínov a dymovodov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách, normách a projektoch na vykonávanie omietkarských prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách, normách a technických listoch pre obkladačské práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v dokumentácii pre stavebné povolenie a v realizačnej dokumentácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie a kontrola dodržiavania pravidiel v projekte
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola miesta a spôsobu uloženia, uskladnenia a ochrany stavebných materiálov a výrobkov, stavebných mechanizmov a zariadení na stavenisku
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických postupov pri realizácii stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zodpovednosť za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania zmluvných podmienok pri dodávkach v rámci stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie skúšok a meraní mechanických, fyzikálnych, poprípade chemických vlastností surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov na stavbu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie stavebného denníka
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedenie evidencie zápisov v stavebnom denníku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna správa, kontrola a údržba stavieb
4
implementácia BIM metódy vo výstavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
spolupráca so stavebnými projektantmi, stavbyvedúcim, stavebným dozorom a geodetom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia priebehu a väzieb stavebných prác, zabezpečovanie plynulosti stavebných a dopravných činností, dodávok materiálu a pod.
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Organizácia, usmerňovanie, koordinácia a kontrola činnosti osôb vykonávajúcich stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe. Sledovanie, koordinácia a kontrola postupov a spôsobov uskutočňovania stavby v súlade s overenou projektovou dokumentáciou stavby alebo realizačným projektom, technickými predpismi a časovým plánom výstavby. Zostavovanie operatívnych plánov stavebných prác.
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia a operatívne riadenie nasadenia potrebnej stavebnej mechanizácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Výber stavebných strojov a zariadení, ich rozmiestnenie na stavenisku.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie priebehu technických a technologických skúšok stavebných materiálov a polotovarov, častí stavieb a pod.
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie vybudovania zariadenia/zariadení staveniska
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.