Stavebný dozor

Stavebný dozorStavebný dozor dohliada a kontroluje zaistenie správneho vykonávania prác na stavbe s cieľom vyhodnotiť spôsob uskutočňovania stavby a dodržiavanie bezpečnostných a technických požiadaviek na stavbu. Zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Kontroluje vhodnosť použitia stavebných materiálov a výrobkov. Osoba vykonávajúca stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných materiálov a výrobkov, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení. Sleduje vedenie stavebného denníka, zodpovedá za odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Do doby získania Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4350/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
L
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Poznámka: Zákon č. 138/1992 Zb. - § 31 Postavenie a základné úlohy:
(4) Na vykonávanie skúšky odbornej spôsobilosti uchádzačov o oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho a na stavebný dozor a na energetickú certifikáciu sa primerane vzťahujú § 21 a 22.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho, výkon činnosti stavebného dozoru alebo výkon energetickej certifikácie budov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 2 písm. j a k)
Poznámka: Osvedčenie vydáva Slovenská komora stavebných inžinierov na základe vykonanej skúšky odbornej spôsobilosti.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Poznámka: Zákon 138/1992 Zb. § 31 bod
5a) 36 mesiacov (má vysokoškolské vzdelanie najmenej I. stupňa elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania a tri roky odbornej praxe projektovania technického, technologického a energetického vybavenia stavieb)
5b) 60 mesiacov (má vysokoškolské vzdelanie najmenej I. stupňa technického zamerania a päť rokov odbornej praxe alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania a päť rokov odbornej praxe vo výkone činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Poznámka: Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v rozsahu 36 mesiacov alebo 60 mesiacov.
ISCO-08
2142
SK ISCO-08
2142005
ESCO
1177
SK NACE Rev. 2
F41,F42,F43
CPA 2015
F41,F42,F43
Príslušnosť k povolaniu
2142005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
betónové, keramické a žiaruvzdorné stavebné materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Jednotlivé druhy stavieb a ich členenie predovšetkým v oblasti výkonu činnosti stavebného dozoru: pozemné stavby, inžinierske stavby technické, technologické a elektrotechnické vybavenie stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Spôsoby použitia stavebných technológií v závislosti od navrhovanej konštrukcie, podľa druhu stavby a použitých materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zvislé a vodorovné, nosné a nenosné stavebné konštrukcie - rozdelenie, druhy a ich charakteristika, skladba a použitie. Technológia ich zhotovenia. Spôsoby zabezpečenia tvaru a ich stability.
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vrátane princípov preukázania zhody s platným certifikátom v príslušnom odbore.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technologický postup vyhotovenia stavebných konštrukcií v závislosti od ich druhu, použitého materiálu a účelu využitia.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prípravy stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Projekt organizácie výstavby, plán organizácie dopravy, postupy stavebno-technologickej prípravy stavieb - predvýrobnej a výrobnej prípravy stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a normy v stavebníctve. Všeobecné technické požiadavky na výstavbu, podmienky rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia.
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Projektová dokumentácia (pôdorysy, rezy, pohľady, detaily, situácie). Zásady grafického zobrazovania stavebných konštrukcií, kótovania a označovania materiálov vo výkresoch, schémach, detailoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Príslušné technické predpisy a normy podľa druhu stavieb a oblasti výkonu činnosti stavebného dozoru.
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy a princípy výstavby, rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Špeciálne technologické postupy pri rekonštrukciách a opravách stavebných objektov.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy stavebných lešení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ekonomika a riadenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Postupy a princípy určovania ceny a kalkulácie jednotkovej ceny stavebných prác. Oceňovacie podklady, ponukové ceny, spôsoby stanovenia zisku.
Perspektíva: Aktuálna
4
projektová dokumentácia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy prevádzky a údržby technického zariadenia budov a prevádzkových zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Pri výstavbe.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Separácia, recyklácia, skladovanie odpadu. Spôsoby odvozu a odovzdania odpadu na zberné miesta. Spôsoby nakladania s nebezpečným odpadom.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady prevencie a požiadavky na zaistenie BOZP v závislosti od druhu stavby a prác, napr. pri zemných, betonárskych, vystužovacích, murovacích a montážnych prácach, pri prácach vo výškach a v hĺbkach, pri prácach so stavebnými strojmi, zariadeniami a bremenami, pri búracích a rekonštrukčných prácach. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadavky na zaistenie požiarnej ochrany počas výstavby, riziká vzniku nebezpečenstva vo vzťahu k ohrozeniu zdravia a života osôb na stavbe, k škodám na majetku a k ochrane životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v projektovej dokumentácii dopravy a dopravnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie zásad a predpisov BOZP a PO súvisiacich so živnostenským podnikaním, vedenie dokumentácie požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v projektovej dokumentácii v oblasti technických zariadení budov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technickej, projektovej dokumentácii a normách energetických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách, normách a projektoch na vykonávanie omietkarských prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a prevzatie zrealizovaných prác v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zodpovednosť za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia operatívnych plánov stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Kontrola uskutočňovaných stavebných prác. Sledovanie, koordinácia a kontrola postupov a spôsobov uskutočňovania stavby v súlade s overenou projektovou dokumentáciou alebo realizačným projektom, technickými predpismi a časovým plánom výstavby.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania zmluvných podmienok pri dodávkach v rámci stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba cien, fakturácia a kontrola zmluvne dohodnutých podmienok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie stavebného denníka
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: kontrola denníka
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia priebehu a nadväznosti výroby a zabezpečovanie plynulosti dodávok materiálu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia činností účastníkov výstavby objektov a technologických častí
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.