Stavebný špecialista riadenia kvality

Stavebný špecialista riadenia kvalityStavebný špecialista riadenia kvality zabezpečuje a organizuje komplexný systém riadenia kvality. Spracováva plány kontroly kvality podľa noriem ISO. Vyhodnocuje výsledky kontrolných skúšok kvality, zisťuje príčiny nekvality, stanovuje opatrenia na jej odstránenie. Spracováva stanoviská k jednotlivým fázam prípravy a priebehu procesov z hľadiska zabezpečovania kvality stavieb. Stanovuje spôsob hodnotenia a triedenia kvality, preberacích podmienok, postupov a výstupov. Vedie príslušnú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4326/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKKvalitár / metrológ stavebnej výroby
SKManažér kvality
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29)
Poznámka: Podstatná potreba schopností predmetného zamestnania zvládať procesy, nástroje a metodiky merania parametrov výrobkov a prác na určovanie úrovne dosiahnutej kvality.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Zabezpečenie tréningu a osvojenia si osobných zručností pri obsluhe meracích zariadení a systémov a ich spracovaní pre výkon riadenia kvality v podmienkach výrobnej alebo stavebnej organizácie v sektore. Súčasťou praxe má byť aj požiadavka na celoživotné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie ako nevyhnutnosť z dôvodu trvalého vývoja teoretických a metrologických vedomostí a technológií z oblasti riadenia kvality.
ISCO-08
2142
SK ISCO-08
2142002
ESCO
1174
SK NACE Rev. 2
F41,F42,M74
CPA 2015
F41,F42,M74
Príslušnosť k povolaniu
2142002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
P
Talent
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá obsluhy metrologických meracích zariadení a nástrojov na kontrolu kvality
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobné ovládanie strojných a stavebných meracích nástrojov, prístrojov a zariadení na zisťovanie parametrov a kvality produktov a prác v stavebníctve.
Perspektíva: Budúca
7
rozmerové obvody
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Znalosť a práca s teóriou rozmerových obvodov na vyhodnocovanie kvality a súladu parametrov výrobkov a práce s predpísanými normami a stanovovaním úrovne spoľahlivosti a životnosti. Zvládanie procesov, nástrojov a metodiky merania parametrov výrobkov a prác na určovanie úrovne dosiahnutej kvality.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady kontroly a nastavovania meradiel
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy EN STN na výrobu stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
pozemné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dopravné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vrátane legislatívnych noriem.
Perspektíva: Aktuálna
7
technické špecifikácie na stavebné technológie a výrobu stavebných výrobkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy nakladania s odpadmi a recyklácie stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
posudzovanie a kontrola kvality a účinnosti spolupráce medzi výrobou a ostatnými úsekmi organizácie v rámci celkového riadenia výroby v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vrátane vyhodnocovania výsledkov vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly kvality. Zisťovanie príčin nekvality a stanovenie opatrení na jej odstránenie.
Perspektíva: Aktuálna
7
technické skúšky v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické skúšky v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie skúšok a meraní mechanických, fyzikálnych, poprípade chemických vlastností surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov na stavbu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie a vyhodnocovanie procesov a meraní v kontrole kvality v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Potreba súborných znalostí a inžinierskeho myslenia pri spracovávaní a vyhodnocovaní procesov a meraní v kontrole kvality.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia úloh a činností podriadených zamestnancov a útvarov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie spracovávania plánov kontroly kvality podľa noriem ISO
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie systému kontroly kvality stavebných prác a výroby stavebných výrobkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
metodické riadenie normalizácie, metrológie a skúšobníctva v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zvládanie procesov, nástrojov a metodiky merania parametrov výrobkov a prác pre určovanie úrovne dosiahnutej kvality.
Perspektíva: Budúca
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.