Stavebný špecialista technológ

Stavebný špecialista technológStavebný špecialista technológ zabezpečuje technologickú prípravu stavebnej výroby a procesov na stavbách. Navrhuje technologické postupy pri výrobe a vyhotovovaní stavebných materiálov, procesov a systémov vo výrobe. Počas samotnej realizácie stavby kontroluje ich dodržiavanie v súlade s popisom technologických postupov, zakotvených v projektovej dokumentácii a dokumentácii vyhotovenia stavebných, konštrukčných a strojnotechnických súčastí a zariadení stavby a to v súčinnosti so stavbyvedúcim a stavebným dozorom. Podieľa sa na realizácii technicky a technologicky náročných stavieb, je zodpovedný za riešenia so zvýšenými technologickými požiadavkami. V období prípravy stavby úzko spolupracuje s autormi projektovej dokumentácie a zodpovedá za technologicky správne navrhnuté riešenia, ktorých dodržiavanie kontroluje počas celej realizácie stavby. Spolupracuje s pracovníkmi zodpovednými za prípravu realizácie stavieb a v čase realizácie je súčasťou realizačného tímu s oprávnením oznamo...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4318/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKTechnológ stavebnej produkcie
SKStavebný technológ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho, výkon činnosti stavebného dozoru alebo výkon energetickej certifikácie budov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 2 písm. j a k)
Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29)
Poznámka: Odborná spôsobilosť v oblasti metrológie má základ v znalostiach tohto zamestnania pri navrhovaní a najmä kontrole realizovanej technológie vo výrobe a stavbe. Výkonom merania hodnôt je možné overiť kvalitatívne a kvantitatívne parametre danej technológie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Potrebná odborná prax v konkrétnej stavebnej výrobe (zhotovovanie konštrukčných a prefabrikovaných systémov a pod.), resp. produkcii stavebných hmôt. Prax pod odborným vedením priamo na stavbe so špecializáciou na sledovanie a vyhodnocovanie technologických a technických parametrov zhotovovania stavby a montáže zariadení a príslušenstva stavieb.
ISCO-08
2142
SK ISCO-08
2142003
ESCO
436
SK NACE Rev. 2
F41,F42,F43
CPA 2015
F41,F42,F43
Príslušnosť k povolaniu
2142003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá obsluhy metrologických meracích zariadení a nástrojov na kontrolu kvality
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Odborné vedomosti pri práci s konvenčnými a optickými meracími zariadeniami a metrologickými postupmi so znalosťou predikcie očakávaných výsledkov a noriem kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov pri navrhovaní technologických postupov a osadení zariadení do stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Napr. systém BIM a ďalšie softvéry využívané v stavebníctve.
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika stavieb a investícií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podľa technológie zhotovovania jednotlivých stavebných konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Najnovšie poznatky z oblasti technológie výstavby, požiadavky na technicky a technologicky náročné stavby, technologické postupy a princípy výstavby, rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov.
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Najnovšie poznatky z oblasti vývoja a použitia nových materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Z technologického hľadiska.
Perspektíva: Aktuálna
7
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technické normy a technologické predpisy v stavebníctve.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia používané v rámci technologických postupov v stavebníctve.
Perspektíva: Aktuálna
7
projektová dokumentácia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická dokumentácia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technicko-technologická dokumentácia v oblasti stavebnej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy výpočtu spotreby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom pri jednotlivých technológiách zhotovovania stavebných konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci v súvislosti s technológiami zhotovovania stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
digitálne plánovanie termínov, postupov prác, kontroly normohodín a kontroly nákladov pomocou metódy BIM
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov pri realizácii stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Sledovanie a kontrola dodržiavania technologických postupov pri náročných opravách stavieb a investičných celkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
bilancia materiálových a technologických tokov na stavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
overovanie nových, zložitých technologických postupov a nových materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie, posudzovanie a vyhodnocovanie technologických údajov zariadení na nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zakomponovanie znalostí a predpisov z oblasti nakladania a spracovania odpadov z procesu stavebnej výroby a výstavby do technologických riešení a projektovej prípravy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
6
stanovovanie noriem spotreby vstupných materiálov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Špecifikácia množstva a druhov materiálov na zabezpečenie technologických postupov.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a vyhodnocovanie strát pri použití konkrétnych technológií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie technicko-technologickej dokumentácie v oblasti stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie stavebného denníka
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Participácia na vedení stavebného denníka má byť iba v úrovni zápisu návrhov na zmeny či úpravy technologického postupu, avšak v súlade so stavebným zákonom. Vykonáva sa výlučne v súčinnosti so stavbyvedúcim alebo stavebným dozorom.
Perspektíva: Aktuálna
3
spolupráca so stavebnými projektantmi, stavbyvedúcim, stavebným dozorom a geodetom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Spolupráca s autormi projektovej dokumentácie, s pracovníkmi zodpovednými za prípravu realizácie stavieb, so stavbyvedúcim, s pracovníkom vykonávajúcim činnosť technického dozoru stavby a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia práce a príprava pracoviska
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Navrhovanie technologických postupov pri realizácii technicky a technologicky náročných stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Zvyšovanie odborných zručností pre využívanie moderných informačných technológií pri vykonávaní konkrétnych úloh v administratíve.
Charakteristika:
Titulný obrázok Online technológie pre poskytovanie ultrarýchleho prenosu dát vo virtuálnej komunikácii, online komunikačné a prezentačné zručnosti. Umožní ďalší rozmach progresívnych služieb a aplikácií pre ľudí a firmy.
Charakteristika:
Titulný obrázok Obaly obsahujú špeciálne indikačné senzory (tlačené alebo predpripravené), ktoré kontrolujú obsah obalu z vnútra alebo zvonka. Vnútorné senzory kontrolujú tvorbu rôznych plynov alebo kvapalín a chemikálií v nich nachádzajúcich sa a indikujú ich najčastejšie zmenou farebnosti. Vonkajšie senzory kontrolujú skladovací proces, či sa produkt napr. nerozmrazil alebo sa neprimerane zvýšila okolitá teplota. RFID dodáva energiu elektroluminiscenčnému displeju na obale, ktorý svieti iba v regáli. Dotykový senzor umožňuje rozsvietiť časť obalu. Dôležitá je aj ekológia výroby a recyklácia.
Charakteristika:
-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.