Stavebný špecialista technológ

Stavebný špecialista technológStavebný špecialista technológ zabezpečuje technologickú prípravu stavebnej výroby a procesov na stavbách. Navrhuje technologické postupy pri výrobe a vyhotovovaní stavebných materiálov, procesov a systémov vo výrobe. Počas samotnej realizácie stavby kontroluje ich dodržiavanie v súlade s popisom technologických postupov, zakotvených v projektovej dokumentácii a dokumentácii vyhotovenia stavebných, konštrukčných a strojnotechnických súčastí a zariadení stavby a to v súčinnosti so stavbyvedúcim a stavebným dozorom. Podieľa sa na realizácii technicky a technologicky náročných stavieb, je zodpovedný za riešenia so zvýšenými technologickými požiadavkami. V období prípravy stavby úzko spolupracuje s autormi projektovej dokumentácie a zodpovedá za technologicky správne navrhnuté riešenia, ktorých dodržiavanie kontroluje počas celej realizácie stavby. Spolupracuje s pracovníkmi zodpovednými za prípravu realizácie stavieb a v čase realizácie je súčasťou realizačného tímu s oprávnením oznamo...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4318/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKStavebný technológ
SKTechnológ stavebnej produkcie
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29)
Poznámka: Odborná spôsobilosť v oblasti metrológie má základ v znalostiach tohto zamestnania pri navrhovaní a najmä kontrole realizovanej technológie vo výrobe a stavbe. Výkonom merania hodnôt je možné overiť kvalitatívne a kvantitatívne parametre danej technológie.

Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho, výkon činnosti stavebného dozoru alebo výkon energetickej certifikácie budov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 2 písm. j a k) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Potrebná odborná prax v konkrétnej stavebnej výrobe (zhotovovanie konštrukčných a prefabrikovaných systémov a pod.), resp. produkcii stavebných hmôt. Prax pod odborným vedením priamo na stavbe so špecializáciou na sledovanie a vyhodnocovanie technologických a technických parametrov zhotovovania stavby a montáže zariadení a príslušenstva stavieb.
ISCO-08
2142
SK ISCO-08
2142003
ESCO
436
SK NACE Rev. 2
F41,F42,F43
CPA 2015
F41,F42,F43
Príslušnosť k povolaniu
2142003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá obsluhy metrologických meracích zariadení a nástrojov na kontrolu kvality
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Odborné vedomosti pri práci s konvenčnými a optickými meracími zariadeniami a metrologickými postupmi so znalosťou predikcie očakávaných výsledkov a noriem kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov pri navrhovaní technologických postupov a osadení zariadení do stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Napr. systém BIM a ďalšie softvéry využívané v stavebníctve.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika stavieb a investícií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podľa technológie zhotovovania jednotlivých stavebných konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Najnovšie poznatky z oblasti technológie výstavby, požiadavky na technicky a technologicky náročné stavby, technologické postupy a princípy výstavby, rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov.
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Najnovšie poznatky z oblasti vývoja a použitia nových materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Z technologického hľadiska.
Perspektíva: Aktuálna
7
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technické normy a technologické predpisy v stavebníctve.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia používané v rámci technologických postupov v stavebníctve.
Perspektíva: Aktuálna
7
projektová dokumentácia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická dokumentácia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technicko-technologická dokumentácia v oblasti stavebnej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
metódy výpočtu spotreby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
7
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom pri jednotlivých technológiách zhotovovania stavebných konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci v súvislosti s technológiami zhotovovania stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
digitálne plánovanie termínov, postupov prác, kontroly normohodín a kontroly nákladov pomocou metódy BIM
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
kontrola dodržiavania technologických postupov pri realizácii stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Sledovanie a kontrola dodržiavania technologických postupov pri náročných opravách stavieb a investičných celkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
bilancia materiálových a technologických tokov na stavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
overovanie nových, zložitých technologických postupov a nových materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie, posudzovanie a vyhodnocovanie technologických údajov zariadení na nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zakomponovanie znalostí a predpisov z oblasti nakladania a spracovania odpadov z procesu stavebnej výroby a výstavby do technologických riešení a projektovej prípravy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
7
stanovovanie noriem spotreby vstupných materiálov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Špecifikácia množstva a druhov materiálov na zabezpečenie technologických postupov.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a vyhodnocovanie strát pri použití konkrétnych technológií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie technicko-technologickej dokumentácie v oblasti stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie stavebného denníka
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Participácia na vedení stavebného denníka má byť iba v úrovni zápisu návrhov na zmeny či úpravy technologického postupu, avšak v súlade so stavebným zákonom. Vykonáva sa výlučne v súčinnosti so stavbyvedúcim alebo stavebným dozorom.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca so stavebnými projektantmi, stavbyvedúcim, stavebným dozorom a geodetom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Spolupráca s autormi projektovej dokumentácie, s pracovníkmi zodpovednými za prípravu realizácie stavieb, so stavbyvedúcim, s pracovníkom vykonávajúcim činnosť technického dozoru stavby a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia práce a príprava pracoviska
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Navrhovanie technologických postupov pri realizácii technicky a technologicky náročných stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.