Riadiaci pracovník (manažér projektu) v stavebníctve

Riadiaci pracovník (manažér projektu) v stavebníctveRiadiaci pracovník (manažér projektu) v stavebníctve je zamestnancom stavebníka (investora), obvykle pracuje pre verejného obstarávateľa, alebo súkromného developera. Obstaráva stavebné práce na zverenom úseku, ak stavbu nerealizuje generálny zhotoviteľ a pre samotného stavebníka je náročné koordinovať celú výstavbu. Manažér predovšetkým zaisťuje zmluvné vzťahy so zhotoviteľmi a riadi finančné toky od stavebníka na zverenom úseku. Stanovuje zadanie stavebných prác, koordinuje termíny, schvaľuje čerpanie financií, stanovuje požiadavky na kvalitu a koordinuje súlad zhotovenia na svojom úseku. Zhotoviteľov obstaráva podľa požiadaviek projektovej dokumentácie, v súlade s dodržiavaním predpisov o výstavbe a súvisiacich predpisov. Manažér dbá na dodržiavanie vyváženej spolupráce, minimalizuje riziko vzniku sporov a má vedomosti o zmluvných štandardoch FIDIC. Orientuje sa v stavebných technologických inováciách, prefabrikácii a modulárnej výstavbe. Na zverenom úseku overuje dodržiavanie pr...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4253/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENConstruction manager
SKProjektový manažér stavby
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Pri stredoškolskom vzdelaní sa odporúča prax 60 mesiacov.
ISCO-08
1323
SK ISCO-08
1323002
ESCO
92
SK NACE Rev. 2
F41,F42,F43
CPA 2015
F41,F42,F43
Príslušnosť k povolaniu
1323002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zabezpečovacie nástroje na minimalizovanie obchodných rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Bankové záruky, poistenia zodpovednosti, majetku, stavby a iné poistné krytie.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy projektovej logiky a fázy projektového cyklu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve /zaisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy mimosúdneho riešenia sporov a ich mediácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ontologické inžinierstvo
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Ovládanie základov ontologického inžinierstva (znalostný manažment, štruktúrované dáta, strojové učenie, automatizácia procesov, big data, metadata, linked data). Vedomosti pri práci s BIM o automatizovanom spracovaní dát, generických návrhoch a nasadení umelej inteligencie
Perspektíva: Budúca
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
podnikové plánovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Sieťový graf, Ganttov diagram, časová analýza, nákladová analýza a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika výstavby a stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy stavebného konania
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ekonomika stavebnej výroby, ekonomika stavieb a investícií.
Perspektíva: Aktuálna
7
projektová dokumentácia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
7
zásady nakladania s odpadmi v zmysle aktuálneho znenia Zákona o odpadoch
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v oblasti rozpočtovania a financovania v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v projektovej dokumentácii v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a aktualizácia harmonogramov stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie získaných podkladov a informácií z hľadiska ich využiteľnosti pri vykonávaní probačnej a mediačnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola kvality vykonaných prác v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zasielanie cenových dopytov potenciálnym dodávateľom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie týždenných a mesačných reportov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri preberaní stavebných diel
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca so stavebnými projektantmi, stavbyvedúcim, stavebným dozorom a geodetom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie rokovaní s dodávateľmi a ich výber v spolupráci s investormi
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie pracovníkov a prostriedkov interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie líniových manažérov na nižších úrovniach manažmentu firmy a projektových tímov.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie nákladov a financovania interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zamestnanec má podiel na riadení a formulovaní personálnej politiky organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektové riadenie v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia projektov špecializovaných odborov a ich integrácia do projektov stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Napr. statika, elektro, kúrenie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia projektov v rámci svojej špecializácie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie projektového tímu a projektovej činnosti v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.