Revízor v poisťovníctve

Revízor v poisťovníctve kontroluje činnosti viazaných finančných agentov v mieste podnikania, vydáva správy o zisteniach a odporúčaniach na odstránenie nedostatkov v ich činnosti.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3321 - Odborní pracovníci v oblasti predaja poistenia
SK ISCO-08
3321006 - Revízor v poisťovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti poisťovníctva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
7
produkty v poisťovníctve
7
právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
7
solventnosť v poisťovníctve
7
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
7
metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
7
metódy zaistenia v poisťovníctve
7
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
7
poistná matematika
7
škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
právne predpisy v oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
Špecifikácia:
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7
metódy a postupy kontroly vo finančnom sprostredkovaní
7
interné predpisy a procesy v organizácii
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
7
vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
7
vykonávanie rozborov finančných a obchodných transakcií poisťovne
7
komplexné posudzovanie poistných zmlúv zjednaných obchodnými zástupcami s dôrazom na posúdenie skutočností rozhodujúcich na zabezpečenie rizík
7
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
kontrola činnosti viazaných finančných agentov
7
vypracovávanie správ o zistených nedostatkoch a navrhovanie opatrení na ich odstránenie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.