Odborný pracovník pre finančné a poisťovacie podvody

Odborný pracovník pre finančné a poisťovacie podvodyOdborný pracovník pre finančné a poisťovacie podvody odhaľuje a prešetruje poisťovacie a finančné podvody. Monitoruje a analyzuje procesy a pracovné postupy v spoločnosti s cieľom získať objektívne a relevantné informácie. Odborný pracovník pre finančné a poisťovacie podvody navrhuje opatrenia na účely prevencie vzniku protiprávnych konaní. Vyhodnocuje účinnosť realizovaných zmien a opatrení. Podieľa sa na tvorbe metodických usmernení v oblasti predchádzania, zisťovania a riešenia protiprávnych konaní. Vyhodnocuje potenciálne ukazovatele, podstatu a riziká podvodu. Hlási podvody príslušným orgánom a vedie evidenciu hlásení....
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
4117/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENJunior insurance fraud investigator
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3321
SK ISCO-08
3321009
ESCO
786
SK NACE Rev. 2
K65
CPA 2015
K65
Príslušnosť k povolaniu
3321009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy hodnotenia riadenia rizík v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti havarijného plánovania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Zákon č. 566/1992 Z. z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 600/2001 Z. z. o registri hypoték a podrobnostiach o postavení a činnosti hypotekárneho správcu a jeho zástupcu.
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy a rozsah finančných a poisťovacích podvodov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy rizík v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riziko v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riziková analýza klienta
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém a postup pri spisovaní žiadosti o dôchodkovú dávku
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Usmernenia v oblasti predchádzania, zisťovania a riešenia protiprávnych konaní.
Perspektíva: Aktuálna
7
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
produkty a služby poskytované poisťovňou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 373/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Týkajúce sa hlásení poisťovacích podvodov, protiprávneho konania a ďalších zistení.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby oznamovania protispoločenskej činnosti a protiprávneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na príprave a realizácii opatrení zameraných na predchádzanie porušovania zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
voľba metodiky na hodnotenie rizík a jej aplikácia v konkrétnych podmienkach, spracovanie výsledkov, vrátane návrhov konkrétnych opatrení v oblasti poisťovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie metodiky likvidácie poistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: S cieľom prevencie a znižovania rizika vzniku protiprávnych konaní.
Perspektíva: Aktuálna
7
odhaľovanie podvodov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring účinnosti realizovaných zmien a opatrení na základe navrhnutých opatrení
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V rámci prevencie a znižovania rizika vzniku protiprávnych konaní.
Perspektíva: Aktuálna
7
prešetrovanie súvislostí a udalostí spojených so vznikom škôd a iných negatívnych javov vo finančnom sektore, preverovanie spoľahlivosti osôb a subjektov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a analýza procesov a pracovných postupov v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri návrhoch opatrení na predchádzanie finančných a poisťovacích podvodov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie evidencie hlásení neobvyklých obchodných operácií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladových materiálov v súvislosti so správou a prevádzkou poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spisovanie a kompletizovanie žiadostí o priznanie všetkých druhov dôchodkových dávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Usmernenia v oblasti predchádzania, zisťovania a riešenia protiprávnych konaní.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri výmene informácií týkajúcich sa finančných poisťovacích podvodov so zamestnancami špecializovaných pracovísk z iných poisťovní
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pátranie po osobách a veciach v súvislosti s finančnými a poisťovacími podvodmi
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zaisťovanie listín, predmetov, svedectiev a iných dôkazov na likvidáciu poistných udalostí, vedenie súdnych sporov či trestných konaní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.