Špecialista geografického informačného systému

Špecialista geografického informačného systémuŠpecialista geografického informačného systému (ďalej len GIS) zhromažďuje, spracováva, analyzuje, integruje a publikuje geopriestorové dáta s využitím GIS aplikácií (desktopových, webových). Vytvára priestorové databázy, digitálne mapy a analytické výstupy, používa GIS softvér a súvisiace hardvérové zariadenia. Analyzuje a rieši požiadavky v oblasti spracovania geopriestorových dát pomocou GIS. Spracováva priestorové geografické dáta z rôznych zdrojov ako sú merania v teréne, satelitné snímky, letecké meračské snímky, mračná bodov z laserového skenovania alebo mapové zdroje. Vytvára geodatabázy, analyzuje a dopytuje geopriestorové dáta na geografické štatistické spracovanie a ich začlenenie do dokumentov a správ. Testuje a hodnotí kvalitu priestorových dát. Vytvára digitálne mapové diela, digitálne výškové modely, analyzuje geopriestorové vzťahy na území, pripravuje metadáta a ďalšiu dokumentáciu. Orientuje sa v oblasti štandardizácie a geografického názvoslovia, GIS softvéru (vrátane...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
41117/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKGeoinformatik
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2165
SK ISCO-08
2165003
ESCO
573
SK NACE Rev. 2
M71
CPA 2015
M71
Príslušnosť k povolaniu
2165003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti informačných a komunikačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Zákon č. 3/2010 Z.z. o národnej štruktúre priestorových informácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Softvér pri tvorbe GIS a 3D modelov terénu a objekov, (napr. ArcGIS, QGIS, GRASS GIS, Geomedia, IDRISI, MapInfo, Smallworld, SAGA GIS, gvSIG, uDig) a CAD systémov (napr. MicroStation alebo AutoCAD).
Perspektíva: Aktuálna
7
geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zber a spracovanie dát využitím technológií Globálneho družicového navigačného systému (GNSS, GPS).
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná terminológia a symbolika používaná v odbore geodézia a kartografia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a princípy vizualizácie a kartografickej tvorby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a príslušné vyhlášky.
Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a príslušné vyhlášky.
Perspektíva: Aktuálna
6
GIS nástroje a spôsoby ich používania
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy digitálnej reprezentácie územia v GIS-e
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zberu a prípravy dát pre GIS
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
transformácie dát a geopriestorové analýzy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súradnicové systémy a ich transformácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Štátne polohové a výškové referenčné systémy S-JTSK, S-JTSK 03, ETRS 89, Bpv, lokálne súradnicové systémy. Ich vzájomné transformácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy ukladania a spracovávania dát v geodatabázach
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Metódy ukladania, spracovania a dopytovania dát v priestorových databázach.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie grafických prvkov BIM
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Používanie BIM (Building information modeling), ako špecifického lokálneho GIS systému.
Perspektíva: Budúca
7
spracovávanie, analýza a interpretácia údajov z geodetických meraní
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Testovanie a hodnotenie kvality priestorových dát. Tvorba digitálnych mapových diel.... orientácia v oblasti štandardizácie a geografického názvoslovia, GIS softvéru (vrátane otvorených softvérov), geoportálov a webových služieb, technickej infraštruktúry, hardvéru a počítačových sietí.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza dát prostredníctvom geografických informačných systémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Publikácia geopriestorových dát s využitím GIS aplikácií. Vytváranie priestorových databáz, digitálnych máp a analytických výstupov.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie programovacích jazykov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Aktívne používanie minimálne jedného programovacieho jazyka, napr. C++, C#, Flex, Java, JavaScript, PHP, Perl, Python, Ruby, Visual Basic.NET.
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie databázových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Aktívne používanie minimálne jedného systému riadenia databázy, napr. PostgreSQL/PostGIS, Oracle Spatial, Microsoft a databázových systémov (SQL Server, MySQL alebo DB2).
Perspektíva: Aktuálna
6
zber a príprava dát pre GIS
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Prevzatie meraní v teréne, zo satelitných snímok, z leteckých meračských snímok, dronov, mračná bodov z laserového skenovania alebo z mapových zdrojov.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie GIS softvéru
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Aktívne používanie minimálne jedného GIS softvéru, napr. ArcGIS, Cadcorp, Erdas, Geomedia, IDRISI, MapGuide, MapInfo, MicroStation, Smallworld, Surfer, Deegree, Geomajas, GeoServer, GRASS, gvSIG, Mapnik, MapServer, OpenLayers, QGIS, uDig.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.