Špecialista geografického informačného systému

Špecialista geografického informačného systémuŠpecialista geografického informačného systému (ďalej len GIS) zhromažďuje, spracováva, analyzuje, integruje a publikuje geopriestorové dáta s využitím GIS aplikácií (desktopových, webových). Vytvára priestorové databázy, digitálne mapy a analytické výstupy, používa GIS softvér a súvisiace hardvérové zariadenia. Analyzuje a rieši požiadavky v oblasti spracovania geopriestorových dát pomocou GIS. Spracováva priestorové geografické dáta z rôznych zdrojov ako sú merania v teréne, satelitné snímky, letecké meračské snímky, mračná bodov z laserového skenovania alebo mapové zdroje. Vytvára geodatabázy, analyzuje a dopytuje geopriestorové dáta na geografické štatistické spracovanie a ich začlenenie do dokumentov a správ. Testuje a hodnotí kvalitu priestorových dát. Vytvára digitálne mapové diela, digitálne výškové modely, analyzuje geopriestorové vzťahy na území, pripravuje metadáta a ďalšiu dokumentáciu. Orientuje sa v oblasti štandardizácie a geografického názvoslovia, GIS softvéru (vrát...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
41117/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKGeoinformatik
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2165
SK ISCO-08
2165003
ESCO
573
SK NACE Rev. 2
M71
CPA 2015
M71
Príslušnosť k povolaniu
2165003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti informačných a komunikačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Zákon č. 3/2010 Z.z. o národnej štruktúre priestorových informácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Softvér pri tvorbe GIS a 3D modelov terénu a objekov, (napr. ArcGIS, QGIS, GRASS GIS, Geomedia, IDRISI, MapInfo, Smallworld, SAGA GIS, gvSIG, uDig) a CAD systémov (napr. MicroStation alebo AutoCAD).
Perspektíva: Aktuálna
7
geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zber a spracovanie dát využitím technológií Globálneho družicového navigačného systému (GNSS, GPS).
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná terminológia a symbolika používaná v odbore geodézia a kartografia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a princípy vizualizácie a kartografickej tvorby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a príslušné vyhlášky.
Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a príslušné vyhlášky.
Perspektíva: Aktuálna
6
GIS nástroje a spôsoby ich používania
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy digitálnej reprezentácie územia v GIS-e
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zberu a prípravy dát pre GIS
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
transformácie dát a geopriestorové analýzy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súradnicové systémy a ich transformácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Štátne polohové a výškové referenčné systémy S-JTSK, S-JTSK 03, ETRS 89, Bpv, lokálne súradnicové systémy. Ich vzájomné transformácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy ukladania a spracovávania dát v geodatabázach
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Metódy ukladania, spracovania a dopytovania dát v priestorových databázach.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie grafických prvkov BIM
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Používanie BIM (Building information modeling), ako špecifického lokálneho GIS systému.
Perspektíva: Budúca
7
spracovávanie, analýza a interpretácia údajov z geodetických meraní
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Testovanie a hodnotenie kvality priestorových dát. Tvorba digitálnych mapových diel.... orientácia v oblasti štandardizácie a geografického názvoslovia, GIS softvéru (vrátane otvorených softvérov), geoportálov a webových služieb, technickej infraštruktúry, hardvéru a počítačových sietí.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza dát prostredníctvom geografických informačných systémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Publikácia geopriestorových dát s využitím GIS aplikácií. Vytváranie priestorových databáz, digitálnych máp a analytických výstupov.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie programovacích jazykov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Aktívne používanie minimálne jedného programovacieho jazyka, napr. C++, C#, Flex, Java, JavaScript, PHP, Perl, Python, Ruby, Visual Basic.NET.
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie databázových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Aktívne používanie minimálne jedného systému riadenia databázy, napr. PostgreSQL/PostGIS, Oracle Spatial, Microsoft a databázových systémov (SQL Server, MySQL alebo DB2).
Perspektíva: Aktuálna
6
zber a príprava dát pre GIS
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Prevzatie meraní v teréne, zo satelitných snímok, z leteckých meračských snímok, dronov, mračná bodov z laserového skenovania alebo z mapových zdrojov.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie GIS softvéru
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Aktívne používanie minimálne jedného GIS softvéru, napr. ArcGIS, Cadcorp, Erdas, Geomedia, IDRISI, MapGuide, MapInfo, MicroStation, Smallworld, Surfer, Deegree, Geomajas, GeoServer, GRASS, gvSIG, Mapnik, MapServer, OpenLayers, QGIS, uDig.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Platformy tretej generácie sú založené na „cloudovom“ výpočtovom online prostredí a jeho interakcii so všetkými druhmi zariadení vrátane bezdrôtovo pripojených, ako sú napríklad smartfóny, stroje a senzory (súhrnne nazývané IoT). Platformy tretej generáciu sú označované aj ako CAMSS systémy, zahŕňajúce vzájomné závislosti cloudových služieb (C), pokročilej analytiky (A - postavenej na veľkých dátach), mobilných zariadení (M - vrátane IoT), sociálnych médií a technológií (S) a bezpečnosti (S).
Charakteristika:
Titulný obrázok Rozpoznávanie reči Porozumenie prirodzenému jazyku Hlboká neurónová sieť Prediktívne strojovej videnie Autoregresné kvantilné siete Bezdotykové rozpoznávanie gest Generatívne súperiace siete
Charakteristika:
Titulný obrázok Využívanie dát z diaľkového prieskumu Zeme pri prognózovaní vývoja výmery lesov, ich zdravotného stavu až po zhodnotenie prognóz ďalšieho vývoja vytvára predpoklad na kvalitné dlhodobé stratégie obhospodarovania lesov a prijímanie strategických dokumentov v lesnom hospodárstve.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ako sa dáta stávajú strategickým zdrojom pre firmy, bude sa zvyšovať ich zložitosť, narastie počet analyzovaných premenných ako aj typy a rýchlosť vykonávaných analýz. Takmer všetky analýzy, ktoré sa postupne v organizačných procesoch udomácnia, budú založené na strojovom učení („machine learning“ alebo ML) a rôznych metódach umelej inteligencie („artificial intelligence“, AI alebo UI). Približne do roku 2024 bude podľa trhových analytikov rozsah manuálnych a ad-hoc úkonov týkajúcich sa manažmentu dát a informácií redukovaný o minimálne 45%, a to najmä vďaka strojovému učeniu (ML) a automatizácii používajúcej rôzne prvky UI. Už do troch rokov sa očakáva, že polovica všetkých analytických dopytov bude generovaná skrz spracovanie hlasu a prirodzeného jazyka, čo bude znamenať významnú rolu UI ako iniciátora a interpretátora analýz. Jedna z kľúčových technológií podporujúcich UI a analytiku vo všeobecnosti sú tzv. grafové databázy (na rozdiel od dnes štandardných relačných, SQL riešení) – u týchto sa predpokladá 100% medziročný trhový nárast v najbližších troch až piatich rokoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Získavanie podrobnejších dát oproti diaľkovému prieskumu zeme umožňuje zvyšovanie kvality mapových diel v lesnom hospodárstve, lesnej hospodárskej evidencie, sledovanie zdravotného stavu lesov na lokálnej úrovni, ale aj zabezpečovanie informácií o lesníckych opatreniach pri obnove a výchove lesov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Budovanie riadiacich systémov, bezpečnostných monitorovacích systémov, systémov včasného varovania a podobne. Streamovanie údajov a vyhodnocovanie dát v reálnom čase a ich využitie pre analyticky podložené smart rozhodovanie vo verejnej správe.
Charakteristika:
Prechod od preventívnej údržby strojov, zariadení a vozidiel (plán nastavený priemerom alebo štatistikou životnosti) na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych online dátach a analýze skutočného stavu. Cieľom je zníženie prestojov vozidiel vo vzťahu k počtu vozidiel v dennej prevádzke. Vyhodnocovanie denne získaných údajov prevádzke zabezpečí sústavnú bezpečnosť prevádzky dopravných prostriedkov a zefektívnenie finančných nákladov. Príklad využitia: údržba sa plánuje na základe reálnych dát zo senzorov nie na základe periodickej výmeny náhradných dielov. Redukcia väčších porúch včasnou diagnostikou.
Charakteristika:
Titulný obrázok Digitálne technológie v poľnohospodárstve sa vyznačujú využitím smartphonov, tabletov, senzorov, dronov a satelitných technológií. Toto poskytuje celý rad riešení pre poľnohospodárstvo od diaľkového merania pôdnych podmienok, monitorovania chorôb a škodcov až po lepšie hospodárenie s vodou, a cielené zaobchádzanie s hospodárskymi zvieratami a plodinami. Analýzou zhromaždených dát môžu poľnohospodári zefektívňovať výrobné procesy a predpovedať budúci vývoj. Medzi hlavné výhody využívania digitálnych technológií tak patrí zlepšenie výnosu plodín a úžitkovosti zvierat, optimalizácia vstupov do výrobného procesu a zníženie potreby pracovnej sily, toto všetko zvyšuje ziskovosť pri znížení záťaže životného prostredia. Digitalizácia tiež zlepší pracovné podmienky pre poľnohospodárov a zníži environmentálne dopady poľnohospodárstva. Ďalší prínos digitalizácie a analýzy dát sa týka tokov údajov a informácií o produktoch v agropotravinárskom reťazci. Tento fakt môže mať za následok širokú škálu výhod pre všetky zúčastnené strany – od prvovýrobcov, cez distribútorov až po veľkoobchod, maloobchod a spotrebiteľov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.