Špecialista geografického informačného systému

Špecialista geografického informačného systémuŠpecialista geografického informačného systému (ďalej len GIS) zhromažďuje, spracováva, analyzuje, integruje a publikuje geopriestorové dáta s využitím GIS aplikácií (desktopových, webových). Vytvára priestorové databázy, digitálne mapy a analytické výstupy, používa GIS softvér a súvisiace hardvérové zariadenia. Analyzuje a rieši požiadavky v oblasti spracovania geopriestorových dát pomocou GIS. Spracováva priestorové geografické dáta z rôznych zdrojov ako sú merania v teréne, satelitné snímky, letecké meračské snímky, mračná bodov z laserového skenovania alebo mapové zdroje. Vytvára geodatabázy, analyzuje a dopytuje geopriestorové dáta na geografické štatistické spracovanie a ich začlenenie do dokumentov a správ. Testuje a hodnotí kvalitu priestorových dát. Vytvára digitálne mapové diela, digitálne výškové modely, analyzuje geopriestorové vzťahy na území, pripravuje metadáta a ďalšiu dokumentáciu. Orientuje sa v oblasti štandardizácie a geografického názvoslovia, GIS softvéru (vrát...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
41117/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKGeoinformatik
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2165
SK ISCO-08
2165003
ESCO
573
SK NACE Rev. 2
M71
CPA 2015
M71
Príslušnosť k povolaniu
2165003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti informačných a komunikačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Zákon č. 3/2010 Z.z. o národnej štruktúre priestorových informácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
cloudové úložiská dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Druhy dátových úložísk a spôsoby ukladania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátové úložiská a cloudové systémy
7
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Zásady kybernetickej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
druhy a spôsoby elektronickej výmeny dát (Electronic Data Interchange)
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Druhy elektronickej výmeny dát a spôsoby výmeny dát.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Softvér pri tvorbe GIS a 3D modelov terénu a objekov, (napr. ArcGIS, QGIS, GRASS GIS, Geomedia, IDRISI, MapInfo, Smallworld, SAGA GIS, gvSIG, uDig) a CAD systémov (napr. MicroStation alebo AutoCAD).
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Orientácia v zásadách vyhotovenia dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb (DSVS).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Postupy využívania BIM - informačného modelu budovy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
digitálne skenovanie stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné znalosti skenovania stavieb a znalosti princípov facility manažmentu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne skenovanie stavieb a facility management
7
spôsoby merania objektov v 3D
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základná orientácia v metódach 3D mapovania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapovanie
7
geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zber a spracovanie dát využitím technológií Globálneho družicového navigačného systému (GNSS, GPS). Základná orientácia v princípoch 3D katastra nehnuteľností.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D kataster nehnuteľností
7
odborná terminológia a symbolika používaná v odbore geodézia a kartografia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy vizualizácie a kartografickej tvorby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a príslušné vyhlášky.
Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a príslušné vyhlášky.
Perspektíva: Aktuálna
7
GIS nástroje a spôsoby ich používania
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zakomponovanie dodaných meraných dát do GIS.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie dronov na plošný zber dát terénu a stavebných objektov formou skenovania a fotogrametrie
7
princípy digitálnej reprezentácie územia v GIS-e
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zberu a prípravy dát pre GIS
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
transformácie dát a geopriestorové analýzy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súradnicové systémy a ich transformácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Štátne polohové a výškové referenčné systémy S-JTSK, S-JTSK 03, ETRS 89, Bpv, lokálne súradnicové systémy. Ich vzájomné transformácie. Nastavenie GIS v konkrétnom súradnicovom systéme.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D geocentrické európske a svetové súradnicové systémy s možnosťou vzájomnej transformácie
7
fotogrametria
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základná orientácia v metódach fotogrametrie a skenovania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
7
metódy ukladania a spracovávania dát v geodatabázach
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Metódy ukladania, spracovania a dopytovania dát v priestorových databázach.
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Základné znalosti o používaní dronov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie dronov na plošný zber dát terénu a stavebných objektov formou skenovania a fotogrametrie
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie princípov kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
využívanie grafických prvkov BIM
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Používanie BIM (Building information modeling), ako špecifického lokálneho GIS systému. Ovládanie funkcionalít BIM modelu;vytváranie BIM modelu; zakomponovanie meraní a ostatných dát do BIM; používanie BIM a získavanie výstupných dát).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
monitorovanie a analýza dát, práca s databázami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vkladanie a sťahovanie dát.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátové úložiská a cloudové systémy
7
spracovávanie, analýza a interpretácia údajov z geodetických meraní
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Testovanie a hodnotenie kvality priestorových dát. Tvorba digitálnych mapových diel.... orientácia v oblasti štandardizácie a geografického názvoslovia, GIS softvéru (vrátane otvorených softvérov), geoportálov a webových služieb, technickej infraštruktúry, hardvéru a počítačových sietí.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza dát prostredníctvom geografických informačných systémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Publikácia geopriestorových dát s využitím GIS aplikácií. Vytváranie priestorových databáz, digitálnych máp a analytických výstupov.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie programovacích jazykov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Aktívne používanie minimálne jedného programovacieho jazyka, napr. C++, C#, Flex, Java, JavaScript, PHP, Perl, Python, Ruby, Visual Basic.NET.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie databázových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Aktívne používanie minimálne jedného systému riadenia databázy, napr. PostgreSQL/PostGIS, Oracle Spatial, Microsoft a databázových systémov (SQL Server, MySQL alebo DB2).
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie elektronickej výmeny dát (electronic data interchange)
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
zber a príprava dát pre GIS
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Prevzatie meraní v teréne, zo satelitných snímok, z leteckých meračských snímok, dronov, mračná bodov z laserového skenovania alebo z mapových zdrojov.
Perspektíva: Aktuálna
7
3D skenovanie bodov a fotogrametria
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Využívanie fotogrametrických dát. Vykonávanie facility managementu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
Digitálne skenovanie stavieb a facility management
7
používanie GIS softvéru
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Aktívne používanie minimálne jedného GIS softvéru, napr. ArcGIS, Cadcorp, Erdas, Geomedia, IDRISI, MapGuide, MapInfo, MicroStation, Smallworld, Surfer, Deegree, Geomajas, GeoServer, GRASS, gvSIG, Mapnik, MapServer, OpenLayers, QGIS, uDig. Využívanie dát z katastra v GIS. Nastavovanie GIS v konkrétnom súradnicovom systéme. Zakomponovanie výsledkov DSVS do GIS.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3D kataster nehnuteľností
3D mapovanie
3D geocentrické európske a svetové súradnicové systémy s možnosťou vzájomnej transformácie
Využívanie dronov na plošný zber dát terénu a stavebných objektov formou skenovania a fotogrametrie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.