Inžinier geodet a kartograf

Inžinier geodet a kartografInžinier geodet a kartograf vykonáva všetky druhy geodetických a kartografických činností. Meria a spracováva priestorové javy (objekty) na povrchu a pod povrchom zemského reliéfu za účelom ich zobrazenia a reprezentácie v základných alebo účelových mapách veľkej mierky, v geografickom informačnom systéme (GIS) a v ďalších štátnych alebo lokálnych priestorových databázach. Vykonáva meranie terénu, objektov na teréne, nad ním a pod ním pre projektantov všetkých druhov stavieb. Počas výstavby vytyčuje projektované objekty do terénu, kontroluje priestorový súlad novostavaných objektov s projektom, vykonáva porealizačné zameranie nových stavieb. Aktualizuje geometrické a popisné údaje katastra nehnuteľností (administratívne, vlastnícke, užívacie hranice pozemkov a hranice ochranných pásiem, nové stavby, zmeny stavieb a právne vzťahy k nim), vykonáva merania pre štátne hraničné dielo. Meria a vyhodnocuje absolútne priestorové pohyby objektov na povrchu a pod ním, ako aj ich geometrické p...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
41114/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
CSZeměměřický inženýr
ENGeodetic Surveyor
ENLand Surveyor
FRGéométre
FRTopographe
SKTopograf
SKZememeračský inžinier
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Poznámka: § 5 Zákona č. 215/1995 o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania viazanej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 24)
Poznámka: Vysokoškolský diplom o ukončení II. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore geodézia a kartografia, potvrdenie doterajších zamestnávateľov o minimálne 3 ročnej praxi v odbore.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Poznámka: Prax sa vyžaduje, ak inžinier geodet a kartograf (musí pritom spĺňať podmienky vysokoškolského vzdelania v odbore geodézia a kartografia - § 5 ods. 1 zákona č.215/1995 o geodézii a kartografii ) chce vykonávať činnosť ako viazanú živnosť na geodetické a kartografické činnosti - § 5, ods. 2 zákona č. 215/1995, alebo ako zodpovedný zástupca v právnickej osobe - § 5, ods. 3 zákona č. 215/1995.
V prípade činnosti len ako zamestnanec (inžinier geodet a kartograf) - nie podnikateľ, stačí vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore geodézia a kartografia. Prax sa v tomto prípade nevyžaduje - § 5 ods.1 zákona č. 215/1995 o geodézii a kartografii.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Poznámka: § 5 Zákona č. 215/1995 o geodézii a kartografii definuje podmienky vzdelania všeobecne a podmienky praxe v prípade podnikateľskej činnosti s väzbou na Živnostenský zákon.
Podľa živnostenského zákona sú geodetické a kartografické činnosti viazanou živnosťou, ak sa vykonávajú formou podnikania (podmienky vzdelania a praxe).
ISCO-08
2165
SK ISCO-08
2165004
ESCO
572
SK NACE Rev. 2
M71
CPA 2015
M71
Príslušnosť k povolaniu
2165004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Interné technické predpisy správcov inžinierských sietí.
Perspektíva: Aktuálna
7
cloudové úložiská dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Druhy dátových úložísk a spôsoby ukladania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátové úložiská a cloudové systémy
7
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Zásady kybernetickej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
druhy a spôsoby elektronickej výmeny dát (Electronic Data Interchange)
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Výpočtové, testovacie a hodnotiace softvéry s využívaním programov GIS a skupiny CAD.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť metód digitalizácie dokumentácie všeobecne.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
metrológia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Metrológia v geodézii a kartografii. Legislatíva v oblasti metrológie (Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), činnosť Slovenskej legálnej metrológie, n.o.
Perspektíva: Aktuálna
7
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobné vedomosti o funkcionalite softvéru a jeho možnostiach, úloha geodeta pri tvorbe 3D geodetického zamerania ako podkladu pre tvorbu BIM vo fáze projektu, vo fáze kontrolných meraní a meraní skutočného vyhotovenia stavby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Čítanie projektovanej grafickej časti BIM, nájdenie priestorových kolízií, dopĺňanie kontrolných meraní a meraní skutočného vyhotovenia stavieb do modelu BIM, porovnávanie projektovaného a skutočného stavu.
Perspektíva: Aktuálna
7
digitálne skenovanie stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosť pozemných a ručných skenerov a vhodnosti ich využitia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne skenovanie stavieb a facility management
7
spôsoby merania objektov v 3D
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapovanie
7
geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Globálna geodézia, inžinierska geodézia, kozmická geodézia, fotogrametria, pozemkové úpravy, priestorový informačný manažment, matematická kartografia a pod. Postupy a technológie používané v oblasti globálnej a regionálnej geodézie, v oblasti kartografie, geografie a geoinformatiky, v katastri nehnuteľností, pozemkových úpravách a inžinierskej geodézii.
Perspektíva: Aktuálna
7
geodetické prístroje, meračské pomôcky a zariadenia na výkon geodetických činností
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy inžinierskeho riešenia problémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Odborná schopnosť nachádzať a riešiť netradičné spôsoby merania, vyhodnocovania a interpretácia dát požadovaná na výkon vybraných geodetických a kartografických činností z hľadiska inžinierskeho riešenia problémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná terminológia a symbolika používaná v odbore geodézia a kartografia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zásady technickej normalizácie a štandardizácie v odbore.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizačná štruktúra orgánov a organizácií rezortu geodézie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosť štruktúry rezortu geodézie a kartografie, organizácie a územné rozmiestnenie katastrov, práva a povinnosti Odboru katastrálnej inšpekcie Úradu geodézie kartografie a katastra SR (vo väzbe na ich kontrolnú činnosť u podnikateľských subjektov) a pod., je nevyhnutné pri zamestnaní, alebo podnikaní geodeta a kartografa, bez ohľadu na stupeň odborného vzdelania (technik, bakalár, inžinier). Logicky u inžiniera musí byť táto znalosť najvyššia.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
technické predpisy a normy v oblasti geodézie a kartografie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vrátane stavebných predpisov a noriem v oblasti montážnych odchýlok, vytyčovania stavieb, merania, zaznamenávania a vyhodnocovania geometrických parametrov stavieb a interných technických predpisov správcov inžinierskych sietí.
Perspektíva: Aktuálna
7
súradnicové systémy a ich transformácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosť súradnicových systémov a aplikácii pre ktoré sú vhodné.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D geocentrické európske a svetové súradnicové systémy s možnosťou vzájomnej transformácie
7
fotogrametria
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosti fotogrametrických a skenovacích metód, vhodnosti ich využitia a použitia nosičov snímacích zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
7
elektronické geometrické plány
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti súvisiace s aktualizáciou katastra nehnuteľností prostredníctvom elektronických geometrických plánov. Postupy a metódy vyhotovovania elektronických geometrických plánov a softvérov na ich automatickú kontrolu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické geometrické plány
7
3D kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobné vedomosti o funkcionalite a možnostiach 3D katastra (evidencia aj geometrických parametrov pozemných a podzemných stavieb a inžinierskych stavieb vo viacerých výškových úrovniach v 3D, vrátane evidencie vlastníckych a užívacích vzťahov k nim v priestore). Znalosť nových princípov evidencie nehnuteľností v 3D katastri.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D kataster nehnuteľností
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vrátane metód konverzie údajov medzi GIS a CAD systémami, metód transformácie medzi rôznymi referenčnými systémami.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fungovania a možnosti využitia bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Podrobné vedomosti o týchto technológiách, ich presnosti, výhodách a nevýhodách a ich vhodnosti, resp. nevhodnosti pre jednotlivé úlohy.
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Znalosť technických a legislatívnych podmienok používania dronov a znalosť ich vyhodnocovacích softvérov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie dronov na plošný zber dát terénu a stavebných objektov formou skenovania a fotogrametrie
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Práca s osobnými údajmi vlastníkov a užívateľov nehnuteľností pri tvorbe GP, pri Pozemkových úpravách a pod. Mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone práce inžinier geodet a kartograf dozvedel.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vyhľadávanie vytyčovacích prvkov v BIM
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
7
čítanie výkresovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Spracovanie, zobrazenie a správne čítanie a interpretovanie obsahu analógových a vektorových máp náčrtov, vytyčovacích výkresov a technickej dokumentácie stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v činnostiach súvisiacich s prípravou, realizáciou, kalkuláciou a fakturáciou geodetických a kartografických prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhotovovanie geometrických plánov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vyhotovovanie geometrických plánov pre 3D kataster. Vyhotovovanie elektronických geometrických plánov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D kataster nehnuteľností
Elektronické geometrické plány
7
vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie grafických prvkov BIM
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zvládnutie zručnosti s novými technológiami merania vhodnými pre BIM. Tvorba BIM - doterajší stav terénu, doterajší stav budov pri rekonštrukciách. Spôsob kontrolných meraní a meraní skutočného vyhotovenia stavby pre BIM a ich zakomponovanie do BIM. Vyhľadávanie priestorových kolízií v BIM a následná spolupráca s projektantom BIM.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
7
vykonávanie geodetických činností na pozemkové úpravy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytyčovanie hraníc pozemkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vytyčovanie, kontrola a aktualizácia administratívnych a vlastníckych hraníc na účely katastra nehnuteľností a pre štátne mapové diela.
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie vytyčovacích sietí
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Budovanie geodetických referenčných a monitorovacích sietí pri projektovaní a realizácii stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie geodetických činností pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a realizácia geodetických meraní
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Meranie a spracovávanie priestorových javov (objektov) na povrchu a pod povrchom zemského reliéfu s cieľom ich reprezentácie v štátnych alebo účelových mapách, v GIS-e, ako aj v iných lokálnych priestorových databázach. Meranie a vyhodnocovanie absolútnych priestorových pohybov objektov ako aj geometrického pretvorenia objektov. Mapovanie v 3D, kontrola výsledkov a presnosti a ich autorizácia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapovanie
7
vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podľa § 6 zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie geodetických činností pri projektovaní a realizácii stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
transformácia priestorových súradnicových systémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vykonávanie meraní v týchto súradnicových systémoch a používanie transformácii medzi nimi.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D geocentrické európske a svetové súradnicové systémy s možnosťou vzájomnej transformácie
7
monitorovanie a analýza dát, práca s databázami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vkladanie a sťahovanie dát
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátové úložiská a cloudové systémy
7
spracovávanie, analýza a interpretácia údajov z geodetických meraní
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (DSVS), jej zakomponovanie do projektovej časti DSVS.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
aplikovanie vedeckého prístupu k riešeným úlohám, tvorbe modelov, formulácii hypotéz a optimálnemu návrhu experimentu (meraní) v geodézii/kartografii
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie elektronickej výmeny dát (electronic data interchange)
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
budovanie regionálnych a globálnych referenčných systémov v geodézii a kartografii
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Používanie výpočtových, testovacích a hodnotiacich softvérov s využívaním programov GIS a skupiny CAD.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie kybernetickej bezpečnosti pri práci s digitálnymi dátami a pri ich výmene s inými súvisiacimi profesiami
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
3D skenovanie bodov a fotogrametria
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Praktické používanie skenerov a následné spracovanie skenovaných dát.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
Digitálne skenovanie stavieb a facility management
7
používanie informačných systémov v geodézii a kartografii
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Spracovanie údajov - import, export. Konverzia údajov medzi rôznymi systémami (GIS a CAD). Transformácia údajov medzi rôznymi referenčnými systémami. Prezentácia údajov vo forme výkresov, geografických databáz a interaktívnych máp.
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha a starostlivosť o prístroje, meračské pomôcky a zariadenia na výkon geodetických činností
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie automatizovaných a robotických meračských systémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Schopnosť posúdiť zlyhania a chybové výsledky týchto systémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Praktické používanie dronov a ich interaktívneho ovládania, sťahovanie nameraných dát a ich ďalšie využívanie .
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie dronov na plošný zber dát terénu a stavebných objektov formou skenovania a fotogrametrie
7
vedenie tímu zamestnancov prevádzkového úseku, ich motivácia a hodnotenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.