Odborný pracovník pre správu poistných zmlúv

Odborný pracovník pre správu poistných zmlúvOdborný pracovník pre správu poistných zmlúv je zodpovedný za typovanie údajov z nových poistných zmlúv do informačného systému poisťovne, ich verifikáciu a taxovanie. Kompletizuje podklady k poistným zmluvám. Dohliada na správnosť technického vypracovania a úplnosť poistných zmlúv, vykonáva v nich zmeny (technické, netechnické) a vypracováva reporty. Pri kompletizácii dokumentácie telefonicky komunikuje s poradcami a klientmi. Eviduje výpovede poistných zmlúv do informačného systému, stornuje neplatné poistné zmluvy a pripravuje podklady pre výplaty zo zrušených poistných zmlúv. Monitoruje zaplatenie poistného, zabezpečuje upomienkovú činnosť a vedie evidenciu. Vybavuje reklamácie a sťažnosti týkajúce sa poistných zmlúv....
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
4105/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKReferent správy poistných zmlúv
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3321
SK ISCO-08
3321005
ESCO
1495
SK NACE Rev. 2
K65,K66
CPA 2015
K65,K66
Príslušnosť k povolaniu
3321005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačný systém Sociálnej poisťovne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické a netechnické zmeny v poistných zmluvách
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Postupy pri zapracovaní technických zmien, náhrady poistnej zmluvy.
Perspektíva: Aktuálna
4
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
produkty a služby poskytované poisťovňou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy kalkulácie poistného
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy zaistenia v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti poisťovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 373/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
komplexné posudzovanie správnosti poistných zmlúv a ich dodatkov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola platieb poistného
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
správa poistných kmeňov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
správa spisovní, archívov, vrátane vykonávania skartácie písomností v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kompletizácia podkladov poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nahrávanie (typovanie) a verifikácia poistných zmlúv a údajov o klientoch a ich taxovanie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie technických a netechnických zmien poistení
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie technických a netechnických zmien v poistných zmluvách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie zániku poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
storno neplatných poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie neplatičov poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie poistných zmlúv a spracovávanie dokumentácie k obchodným prípadom poisťovne, na prípravu zmlúv a pod.
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie podkladových materiálov v súvislosti so správou a prevádzkou poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií v otázkach správy poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Poskytovanie informácií v informačnom systéme.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie komunikácie s právnymi subjektami, právnickými osobami a inými spoločnosťami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností a reklamácií týkajúcich sa poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie upomienkovej činnosti pri správe poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.