Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí

Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostíOdborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí prijíma hlásenia škodových udalostí. Vykonáva likvidáciu poistných udalostí, overuje platnosť poistného krytia podľa poistnej zmluvy, preberá a kontroluje doklady k poistným udalostiam. Komunikuje s poisteným a svedkami poistnej udalosti, konzultuje s políciou, nemocnicami, s lekármi, zmluvnými lekármi, oprávnenými osobami a dedičmi. Využíva rôzne metódy preverovania poistných udalostí podľa druhu poistenia. Spolupracuje s odhadcom škôd (obhliadkárom) pri stanovení rozsahu nákladov potrebných na odstránenie škody. Vyhotovuje korešpondenciu v súvislosti s vybavovaním poistných/škodových udalostí, pripravuje spisy k regresnému konaniu, vybavuje sťažnosti. Pripravuje podklady na výplatu poistného plnenia....
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
4060/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKLikvidátor poistných udalostí - junior
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3315
SK ISCO-08
3315002
ESCO
1487
SK NACE Rev. 2
K65
CPA 2015
K65
Príslušnosť k povolaniu
3315002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vedenia a archivácie spisov k regresnému konaniu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy preverovania poistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poistné odvetvia podľa poistných druhov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, dôchodkové poistenie, poistenie úrazu, poistenie choroby, poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových atď.
Perspektíva: Aktuálna
7
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
produkty a služby poskytované poisťovňou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odhady výšky poistného plnenia vo väzbe na rezervy hlásených poistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy kalkulácie poistného
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti poisťovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
poistenie a jeho podstata, princípy poistných vzťahov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca so súdnymi znalcami, bezpečnostnými orgánmi a pracovníkmi vnútornej kontroly
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie likvidácie poistných udalostí v rozsahu priznanej licencie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie technických prehliadok u príslušných druhov poistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov v oblasti likvidácie poistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie rozsahu vzniknutých škôd
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie technických prehliadok u nahlásených poistných udalostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
revízia zlikvidovaných poistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie rozsahu nákladov potrebných na odstránenie škody
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie výšky poistného plnenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza škodových priebehov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie nástrojov umelej inteligencie v rozhodovacích procesoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
príprava podkladov na výplatu poistného plnenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava, spracovávanie a kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na likvidáciu poistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: v súvislosti s vybavovaním poistných/škodových udalostí
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladových materiálov v súvislosti so správou a prevádzkou poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prijímanie hlásení poistných/škodových udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca a komunikácia s príslušnými orgánmi, políciou a pod. pôsobiacimi v oblasti predchádzania škôd, pri vyšetrovaní poistných udalostí a pod.
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie odborných a znaleckých posudkov k poistným udalostiam
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.