Odhadca škôd

Odhadca škôdOdhadca škôd vykonáva obhliadky poškodeného majetku, došetruje príčinu vzniku škody a dokumentuje zistené poškodenie. Komunikuje s klientmi v súvislosti s vykonávaním obhliadky poškodeného majetku. Zisťuje rozsah škody fyzickou obhliadkou, zabezpečuje dokumentáciu zisteného stavu podľa platných smerníc, metodických pokynov a usmernení. Spolupracuje s likvidátorom a v prípade potreby aj so znalcom....
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
4056/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENLoss adjuster
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Aktívny vodič
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3315
SK ISCO-08
3315001
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
K65
CPA 2015
K65
Príslušnosť k povolaniu
3315001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy kalkulácie nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti dokumentácie poistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
produkty a služby poskytované poisťovňou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a pojmy v oblasti poisťovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
5
smernice, metodické usmernenia, pokyny v oblasti odhadovania škôd
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konštrukčné časti strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia opráv motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia opráv strojov a budov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri vykonávaní obhliadok
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
konštrukcia dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických postupov v oblasti likvidácie poistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
posudzovanie rozsahu vzniknutých škôd
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vykonávanie technických prehliadok u nahlásených poistných udalostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie odborných posudkov k poistným udalostiam
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
stanovovanie rozsahu nákladov potrebných na odstránenie škody
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
určovanie výšky poistného plnenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava, spracovávanie a kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na likvidáciu poistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovávanie podkladových materiálov v súvislosti so správou a prevádzkou poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
uplatňovanie zásad a techník profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
telefonická a elektronická komunikácia so zákazníkom počas riešenia problémovej situácie, resp. obchodného prípadu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
expertné konzultácie ohľadom neoprávnených nárokov na náhradu škody
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spolupráca a komunikácia s príslušnými orgánmi, políciou a pod. pôsobiacimi v oblasti predchádzania škôd, pri vyšetrovaní poistných udalostí a pod.
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Napríklad so znalcom alebo likvidátorom poistných udalostí.
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie odborných a znaleckých posudkov k poistným udalostiam
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Sprostredkováva odborné a znalecké posudky k poistným udalostiam.
Perspektíva: Aktuálna
5
komunikácia s klientmi a komplexná poradenská činnosť
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
prešetrovanie súvislostí a udalostí spojených so vznikom škôd a iných negatívnych javov, preverovanie spoľahlivosti osôb a subjektov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.