Dispečer prevádzky cestnej infraštruktúry

Dispečer prevádzky cestnej infraštruktúryDispečer prevádzky cestnej infraštruktúry riadi činnosti na zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti cestnej infraštruktúry (s rozdielnymi postupmi samostatne pre tunelové objekty). Koordinuje a kontroluje prevádzku, výkon údržby a stav zjazdnosti cestnej infraštruktúry v bežných aj mimoriadnych situáciách. Pracuje v režime nepretržitej prevádzky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
40474/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKOdborný referent operátor tunela
SKOdborný referent operátor centrálneho operátorského pracoviska
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119006
ESCO
1176
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
3119006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy a základné pojmy v oblasti informačného systému
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Predpisy upravujúce informačný systém v pôsobnosti rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, činnosti a povinnosti dispečera v rámci dispečersko-spravodajskej služby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Najmä zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nebezpečné látky a emisie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizované systémy prevádzkovej techniky dispečingu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy v oblasti správy, prevádzky, údržby a opráv cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby prevádzky a údržby pozemných komunikácií na zabezpečenie ich prevádzkyschopného stavu. Spôsoby zabezpečenia zjazdnosti vozoviek, vrátane technologických postupov zimnej údržby na zabezpečenie zjazdnosti pozemných komunikácií v zimnom období.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby použitia dopravných značiek a dopravných zariadení pri označovaní pracovných miest na pozemných komunikáciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Riešenie označovania pracovných miest na pozemných komunikáciách z dôvodu výkonu plánovanej údržby, rekonštrukcie, resp. inej stavebnej činnosti v telese cesty alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy riešenia mimoriadnych udalostí na pozemných komunikáciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby zabezpečenia uzávierok ciest, riešenia dopravných nehôd a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady prepravy ADR a ATP
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické predpisy a podmienky v oblasti prehliadok, prevádzky, údržby a opráv tunelov na pozemných komunikáciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štandardizované postupy v rámci činnosti dispečera v osobnej, cestnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V cestnej doprave všeobecne.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy zabezpečovania a kontroly prevádzky a údržby pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie predpisov v oblasti prepravy nebezpečných látok
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring, obsluha a kontrola dispečerských panelov v oblasti dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s ostatnými pracoviskami v sústave dispečerského riadenia
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Platí len pre centrálne operátorské pracovisko a z časti zimná služba.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca a súčinnosť so zložkami integrovaného záchranného systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
označovanie vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci podľa Dohody ADR
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha automatizovaných systémov riadenia prevádzkovej techniky dispečingu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s telekomunikačnou a prevádzkovou technikou dispečingu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vytváranie a udržiavanie informačného systému v oblasti vykonávanej agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
koordinácia prác pri mimoriadnych udalostiach na pozemných komunikáciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Pri uzávierkach ciest, dopravných nehodách a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie, koordinácia a kontrola prevádzky a údržby pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie a koordinácia výkonu údržby pozemných komunikácií, kontrola ich zjazdnosti, dopravného značenia, bezpečnostného zariadenia a vybavenia. Zabezpečovanie odstraňovania prekážok v zjazdnosti pozemných komunikácií, spôsobených poveternostnými a klimatickými podmienkami v zimnom období.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.